Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yuda hina bagade Yihosiafa:de da ode18 ouligilalu, Youla:me (A:iha:be egefe) da Isala:ili hina bagade hamoi. E da Samelia moilai bai bagade amo ganodini esala, ode fagoyale agoane Isala:ili ouligi.
2E da Hina Godema wadela:le hamoi, be ea ada amola eme Yesebele, elea wadela:i hou hamoi amo defeledafa hame hamoi. E da Ba:ilema nodone sia:ne gadosu ‘gode’ agoaila, amo eda ea hamoi, amo mugululi sali.
3Be amomane, hina bagade Yelouboua:me (Niba:de egefe) amo ea hou defele, e da Isala:ili fi wadela:le hamoma:ne oule asili, amola amo hou fisimusa: hame dawa:i.
4Moua:be hina bagade Misia da sibi fofole ouligi. Ode huluane, e da ea lasu su dabe iasu, 100,000 sibi mano amola 100,000 sibi ilia hinabo goloi, amo Isala:ili hina bagade ema iasu.
5Be Isala:ili hina bagade A:iha:be da bogobeba:le, Misia da Isala:ili fi ilima odoga:i.
6Isala:ili hina bagade da hedolowane Samelia yolesili, ea dadi gagui dunu gagadoi.
7E da Yuda hina bagade Yihosiafa:dema sia: amane adosi, “Moua:be hina bagade da nama odoga:sa. Di da nama madelale ema gegema:bela:?” Hina bagade Yihosiafa:de da amane bu adole i, “Ma! Amamuda! Na amola na dunu amola na fila heda:le gegesu hosi da dia hanai defele hamomu.
8Ninia da logo habidili asili, doagala:ma:bela:?” Youla:me da bu adole i, “Ninia da logo sedade, Idome hafoga:i sogedili masunu!”
9Amaiba:le, hina bagade Youla:me amola Yuda hina bagade amola Idome hina bagade da wa:le asi. Eso fesuale agoane mogodigili ahoanoba, hano di da ebeleiba:le, dunu amola ohe da hano manu hame ba:i.
10Hina bagade Yelouboua:me da amane sia:i, “Waiye! Ninimone masunu hamedei! Hina Gode da hina bagade dunu udiana ninima, nini Moua:be hina bagade nini hasalasimusa: gegedolesibala:!”
11Hina bagade Yihosiafa:de da amane adole ba:i, “Goegai balofede dunu afae, ea da Hina Godema adole ba:mu ganabela:?” Hina bagade Youla:me ea dadi gagui ouligisu dunu afae da amane adole i, “Ilaisia (Sia:ifa:de egefe) da goegai lela. E da Ilaidia ea afoha hawa: hamosu dunu galu.”
12Yihosiafa:de da amane sia:i, “E da dafawane balofede dunudafa!” Amalalu, hina bagade dunu udiana da Ilaisiama afia:i.
13Ilaisia da Isala:ili hina bagadema amane sia:i, “Abuliba:le na da di fidima:bela:? Di da asili, dia ada amola ame ilia balofede eno ilima adole ba:i. Ilima adole ba:la masa.” Youla:me da amane adole i, “Hame mabu! Hina Gode Hi fawane da nini hina bagade udiana amo Moua:be hina bagade nini hasalasimusa: asunasi.”
14Ilaisia da bu adole i, “Na da Hina Gode Esalebe Ea hawa: hamosa. Amo Ea Dioba:le, na da amane ilegele sia:sa. Na da dia fidisu dunu, Yuda hina bagade Yihosiafa:de, ema asigiba:le fawane, di fidimu.
15Wali, sani baidama dusu dunu, nama oule misa!” Sani baidama dusu dunu da ea sani baidama dunanoba, Hina Gode da Ilaisiama Ea gasa i.
16E amane sia:i, “Hina Gode da amane sia:sa, ‘Amo hano logo hafogai ganodini, hano ogai bagohame ogane gagama!
17Dilia da gibu amola fo afae hamedafa ba:mu. Be amo hafogai hano logo da hanoga nabai ba:mu. Amola di, amola dia ohe wa:i, amola liligi gaguli ahoasu ohe, ilia da hano manu gilisi ba:mu.”
18Ilaisia da eno amane sia:i, “Be amo hou hamomu da Hina Godema da asaboi gala. Amolawane, e da dilima Moua:bema hasalasisu hou imunu.

19Dilia da ilia gagili sanawene moilai noga:idafa huluane amo hasalasilalu, samogene lamu. Dilia da ilia ifa dulu faili nasu huluane abusa:le salimu. Dilia da ilia hano nasu huluane lelesimu. Amola ilia nasegagi ha:i bugili nasu soge huluane gelega dedebole, gugunufinisimu.”
20Golale hahabe, hahabe gobele salalusu eso defele, hano da Idome sogeganini a:imisini, osobo dedeboi.
21Moua:be dunu da hina bagade udiana ili doagala:musa: misi dagoi nababeba:le, ilia dunu huluane amo da gegesu liligi gaguli ahoasu dawa:, amo ilima misa:ne sia:nu, Isala:ili soge alalo amoga dadalema:ne sia:i.
22Ilia da hahabe galu wa:legadole, eso da hano da:iya digagala:i amo da ma:ga:me agoai ba:i.
23Moua:be dunu da amane sia:i, “Amo da maga:me! Ha lai wa:i udiana ilia da ili gobele gegeiba:le, huluane medole legei ba:sa. Ninia da ilia ha wa:i fisisuga liligi samogemusa: ahoa:di!”
24Be ilia da Isala:ili ha wa:i fisisua doaga:loba, Isala:ili dunu da ilima doagala:le, ili misibudili se bobogei. Ilia da ili se bobogele, Moua:be fi dunu medole lelegele,
25amola ilia moilai gugunufinisi. Ilia da nasegagi sogebi amo baligilala, Isala:ili dunu huluane afae afae da amoga gelega gaga:lala, nasegagi ha:i manu bugili nasu soge huluane da gelega dedeboi ba:i. Amola ilia da hano bubuga:su huluane lelesisili amola ifa dulu faili nasu huluane abusa:le sali. Amalalu, fa:nodafa, Moua:be soge moilai bai bagade Ge Helese amo fawane dialebe ba:i. Isala:ili ga:muga: dadi gagui dunu da amo moilai sisiga:le, doagala:i.
26Moua:be hina bagade da gegesu amoga e da hasalabe ba:beba:le, e da gegesu gobihei gagui dunu 7,000 agoane oule asili, ha wa:i dadalei amodili Silia hina bagade ema hobeale masusa: dawa:i. Be hamedei ba:i.
27Amaiba:le, e da ea magobo mano lale (amo da e bagia hina bagade hamomu galu) amo medole legele, Moua:be ogogole ‘gode’ma, moilai gagoi da:iya gobele sali. Isala:ili dunu da amo ba:beba:le, bagade beda:igia:i. Amaiba:le, ilia da moilai fisili, ilia sogedafa buhagi.