Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Kraľengero

2. Kraľengero 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Andro dešuochtoto (18.) berš, sar kraľinelas o Judsko kraľis Jošafat, ačhiľa andre Samarija kraľis upral o Izrael o Joram, savo sas čhavo le Achaboskero. Ov kraľinelas dešuduj (12) berš.
2O Joram kerelas oda, so na sas pre dzeka le RAJESKE, ale na avke sar leskeri daj the dad. Ov čhiďa tele o slupos, so ačhaďa leskero dad le Baaloske.
3Ale o Joram na kamelas te omukel o bini avke sar anglal leste o Jeroboam, o čhavo le Nebatoskero, savo ľidžalas le Izrael andro binos, a na kamelas te preačhel.
4O Moabiko kraľis o Meša ľikerelas bakren a sako berš delas le kraľis andro Izrael šel ezera (100 000) cikne bakroren the e vlna pal o šel ezera (100 000) bakre sar daň.
5Soča o Achab muľa, o Moabiko kraľis pes vzburinďa pro Izraeliko kraľis.
6O kraľis Joram takoj geľa pre leste pro mariben andral e Samarija a diňa te zvičinel calo Izrael.
7Diňa te phenel le Judske kraľiske le Jošafatoske: “O Moabiko kraľis pes pre ma vzburinďa. Na avľalas manca pre leste pro mariben?” “He! Džava tuha,” odphenďa leske o Jošafat. “So hin miro, hin tiro. Me, mire manuša the graja.”
8Akor o Jošafat lestar phučľa: “Save dromeha džaha pre lende?” “Le dromeha prekal Edomoskeri pušťa,” odphenďa leske o Joram.
9Avke džanas o kraľis Joram, o Judsko kraľis the o Edomiko kraľis pro Moab. Džanas bare dromeha a pal o efta džives le slugaďen imar na sas paňi prekal peste aňi prekal o dobitkos.
10Akor o Joram phenďa: “Vigos amenge! O RAJ amen trine kraľen ade vičinďa vašoda, hoj amen te del andro vasta le Moabike kraľiske!”
11Ale o Jošafat phučľa: “Nane ade varesavo prorokos, savestar šaj phučas le RAJESTAR, so majinas te kerel?” Pre oda phenďa jekh služobňikos le Joramoskero: “Hin ade le Šafatoskero čhavo o Elizeus, savo služinelas le Eliašoske.”
12“O RAJ prevakerela prekal leste,” phenďa o Jošafat. Avke gele ke leste savore trin kraľa.
13O Elizeus phenďa le Izraelike kraľiske: “Soske tu aves ke mande? Dža ke tire dadeskere the dakere proroka!” “Na!” phenďa leske o kraľis o Joram. “O RAJ amen trine kraľen ade anďa, hoj amen te del andro vasta le Moabčanenge.”
14Pre oda leske o Elizeus phenďa: “Avke sar dživel o RAJ o Nekzoraleder, saveske služinav, te na ľikerďomas mange le Judske kraľis le Jošafat, aňi pre tu na zadikhľomas.
15Ale akana anen ke ma varekas, ko bašavel pre harfa.” Medik oda lavutaris bašavelas pre harfa, e zor le RAJESKERI avľa pro Elizeus.
16Ov phenďa: “Kavke phenel o RAJ: ‘Andre kadi šuki dolina kopaľin avri but cheva.
17Choc na dikhena, hoj del o brišind, aňi na šunena e balvaj, kadi dolina ela pherarďi le paňeha a tu the tiro dobitkos odarik pijena.’
18Le RAJESKE oda hin frima a andre tumare vasta dela the le Moabčanen.

19Tumen domarena dojekh baro the zoralo foros a čhinena tele savore lačhe stromi, zaačhavena lengere chaňiga (prameňa) a lengere uľipnaskere maľi začhivena le barenca.”
20Avke tosara, sar pes anelas e chabeneskeri obeta, jekhvareste avľa o paňi andral o Edom a začhorďa caľi phuv.
21Sar šunde savore Moabčana, hoj o trin kraľa džan pre lende pro mariben, dine te zvičinel savore muršen, save pes džanenas te marel, le ternederestar dži ko phureder, a rozačhade len paš e hraňica.
22Sig tosara, sar o kham avelas avri, o Moabčana dikhle angle peste, hoj o paňi dičhol sar rat,
23a phende peske: “Oda hin o rat! Ole kraľa pes mušinde maškar peste te marel a murdarde jekh avres. Akana džan a len savoro, so hin andre lengero taboris!”
24Ale sar o Moabčana gele ko Izraeliko taboris, o Izraeliti gele pre lende a marenas len avke, hoj o Moabčana lendar denašenas het. On džanas pal o Moabčana a murdarkerenas len.
25Lengere fori čhide tele, o uľipnaskere maľi začhivkerde le barenca, o chaňiga zaačhade a o lačhe stromi čhingerde tele. Ňič ode na ačhiľa, ča o muri le foroskere Kir-Chareset na pele, ale o murša le prakenca pes rozačhade pašal oda foros a ľivinenas pre leste.
26Sar o Moabiko kraľis dikhľa, hoj o mariben prekhelela (prehrajinela), iľa peha efta šel (700) muršen le šabľenca, hoj pes te dochuden ko Edomiko kraľis, ale našťi pregele.
27Akor iľa peskere ešebne (perše) čhas, savo majinďa te el pal leste kraľis, a obetinďa les pro foroskere muri sar labarďi obeta le Moabike devleske. Sar oda o Izraeliti dikhle, igen predaranďile, gele odarik het a visarde pes pale andre peskeri phuv.