Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yudanↄ kína Yosafata kíblena wɛ̃̀ baro plansaride gũnn Ahabu nɛ́ Yoramu kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ Samaria, à kí blè wɛ̃̀ kuri awɛɛpla.
2À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀, ama adi ká a de kũ a dao pↄ́ ũro. À Baali gbɛ̀ kũ a de pɛ̀tɛ wò,
3ama à zɛ̀ kũ durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnanwo, adi pãnɛro.
4Mↄabu kína Mɛsa sã kpàsanↄ vĩ, àdigↄ̃ sãnɛ bↄ̀rↄnↄ táfe bo Isarailanↄ kínanɛ dúbu basↄↄro kũ sãkaro dúbu basↄↄronↄ kão.
5Kũ Ahabu gà, akũ Mↄabu kína a zĩda sì Isarailanↄ kínaa.
6Gwe gↄ̃̀nↄ kína Yoramu bò Samaria à Isarailanↄ kàkara ń pínki.
7À gbɛ̃nↄ zĩ̀ Yudanↄ kína Yosafataa à pì: Mↄabu kína a zĩda sìma. Ĩni gɛ́ kũmao zĩ̀ ká kũ Mↄabunↄroo? À wèa à pì: Mani gɛ́, zaakũ pↄ́ dokↄ̃nↄmɛ ó ũ. Ma zĩ̀karinↄ bi n zĩ̀karinↄmɛ, ma sↄ̃nↄ bi n sↄ̃nↄmɛ.
8Kũ Yosafata sù, akũ à Yoramu là à pì: Mákpan óni sɛ́tɛn ò lɛ́tɛḿmaa? Yoramu wèa à pì: Óni sɛ́tɛ Ɛdↄmu gbáranna kpamɛ.
9Akũ Isarailanↄ kína dà zɛ́n kũ Yudanↄ kínao kũ Ɛdↄmu kínao. Kũ ò lìka gui gↄrↄ suppla, akũ í làka zĩ̀karinↄa kũ ń pↄ́kãdenↄ.
10Akũ Isarailanↄ kína pì: Yã gì! Dikiri ókↄ̃nↄ kína gbɛ̃nↄn aakↄ̃nↄ kàkara à ó ná Mↄabunↄnɛ ń ↄĩ yá?
11Akũ Yosafata pì: Dikiri annabi ke kú la à Dikiri gbɛkawɛrɛroo? Akũ Isarailanↄ kína ìbanↄ doke pì: Safata nɛ́ Ɛlisa kun. Àkũ mɛ́ àdi í kú Iliasunɛ a ↄa yã.
12Akũ Yosafata pì: Dikiri kú kãao. Akũ Isarailanↄ kína kũ Yosafatao kũ Ɛdↄmu kínao gɛ̀ɛ Ɛlisa kĩnaa.
13Akũ Ɛlisa pì Isarailanↄ kínanɛ: Ó bàka kú kũ kↄ̃o mámɛɛ? Ǹ gɛ́ n de kũ n dao tãnagbagbarinↄ kĩnaa. Akũ Isarailanↄ kína wèa à pì: Oi! Ókↄ̃nↄ kína gbɛ̃nↄn aakↄ̃nↄ, Dikiri mɛ́ à ó kákara à ó ná Mↄabunↄnɛ ń ↄĩ.
14Akũ Ɛlisa pìnɛ: Kũ Dikiri Zĩ̀karide kũ matɛn zĩ kɛnɛ kunnaao, tó adi kɛ Yudanↄ kína Yosafata yãinlo, mani wɛ́ sɛ́ mà n gwa sero.
15À sumɛnɛ kũ mↄrↄlɛriio. Kũ mↄrↄlɛrii pìi nà a lɛnaaa, akũ Dikiri gbãna sù Ɛlisaa
16à pì: Dikiri pì à wɛ̀ɛ yↄ̃yↄ̃ swawɛɛ díkĩnan.
17Dikiri pì áni zàga'ĩa kũ legũo ero, ama í ni guvutɛ díkĩna pa, áni mi kũ á pↄ́kãdenↄ.
18Dikiri kĩnaan yã pì zĩ'ũro. Ani Mↄabunↄ naárɛ á ↄĩmɛ dↄ.

19Áni lɛ́tɛ ń wɛ̃tɛ mana bĩnidenↄa pínki. Áni lí kũ òdi a nɛ́ blenↄ zↄ̃zↄ̃ pínki. Áni ísɛ̃bokinↄ tata pínki. Áni búgbɛ mananↄ yaka kũ gbɛ̀ɛo pínki.
20Kũ gu dↄ̀ sa kↄnkↄ ogↄrↄ, akũ í bò Ɛdↄmu bùsu kpa à dà zĩtɛla pínki.
21Kũ Mↄabunↄ mà kína pìnↄ sù zĩ̀ ká kũńwo, ò gbɛ̃ kũ ò kà ò zĩ̀ kánↄ sìsi ń pínki nɛ́ fíti gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃, akũ ò ń kákara ń bùsu lɛ́zɛkia.
22Kũ ò fùtɛ kↄnkↄ, ifãntɛ̃ dↄ̀ í pìia ń arɛ, à deńnɛ tɛ̃ɛ lán aru bà.
23Akũ ò pì: Arun gwe fá! Kína pìnↄ arɛ dↄ̀kↄ̃a ò kↄ̃ dɛ̀dɛ! Mↄabunↄ, ò gɛ́ ò ń pↄ́nↄ sɛ́tɛ!
24Kũ ò kà Isarailanↄ bùran, akũ Isarailanↄ fùtɛ ò lɛ̀tɛḿma, akũ Mↄabu pìnↄ fã̀kↄ̃a. Akũ Isarailanↄ sì ń bùsun ò ń dɛdɛ.
25Ò ń wɛ̃tɛnↄ wìwi. Baadi gbɛ̀ɛ sɛ̀tɛ ò zùzu búgbɛ mananↄn, ò dà búgbɛɛ pìnↄla pínki. Ò ísɛ̃bokinↄ tàta pínki. Ò lí kũ òdi a nɛ́ blenↄ zↄ̃̀zↄ̃ pínki. Ń wɛ́ra Kirarɛsɛ mɛ́ à gↄ̃̀ lési ado, akũ gbɛ̀zurinↄ lìkai, òtɛn wɛ̃tɛ pì bĩni pápa kũ gbɛ̀ zↄ̃kↄ̃nↄ.
26Kũ Mↄabu kína è ò ye ò zĩ̀ bleawa, akũ à fɛ̃nɛdadenↄ sɛ̀ gbɛ̃nↄn wàa aakↄ̃ kũ basↄↄroo, de ò gbɛ̃nↄ kɛ̃ kùo gɛna Ɛdↄmu kína kĩnaa, ama ò fùa.
27Akũ à a daudu kũ ani kí ble a gɛ̃nɛ ũ sɛ̀ à sa ò kãao bĩnia. Akũ vĩna Isarailanↄ kũ̀, ò gò Mↄabunↄla ò tà ń bùsun.