Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili hina bagade Yihiu da Isala:ili soge ode fesuale ouligilalu, Youa:se da muni Yuda hina bagade hamoi. E da Yelusaleme moilai bai bagade ganodini esala, ode 40agoanega Yuda fi ouligilalu. Ea ame da Biasiba moilai uda galu, ea dio amo Sibia.
2Youa:se ea esalusu huluane amoga, Hina Gode hahawane ba:ma:ne hou hamonanusu. Bai gobele salasu dunu Yihoida da hou noga:idafa ema olelei.
3Be e da Gode Ea hou hame lalegagui dunu ilia ogogosu ‘gode’ma nodone sia:ne gadosu sogebi, amo hame wadela:lesi, amola amogawi Yuda fi dunu mogili da ohe amola gabusiga: manoma gobele sasalilalu.
4Youa:se da gobele salasu dunu ili ema misa:ne sia:ne, ilia da muni amo da Debolo diasuga gobele salimusa: lai, amola hahawane udigili iasu muni, amo huluane momagele lelegema:ne sia:i.
5Gobele salasu dunu afae afae ilia da muni ouligisu dunu ilia muni ilima i amoga lale, ilia da Debolo liligi wadela:lesi amo ba:sea, bu hahamoma:ne, Youa:se ea sia:i.
6Be Youa:se ea ouligibi ode23 agoane da doaga:loba, gobele salasu dunu ilia da bu hame hahamobeba:le, Debolo Diasu da hame hahamoi dialebe ba:i.
7Amaiba:le, Youa:se da Yihoida amola gobele salasu dunu huluane ema misa:ne sia:ne, amola ilima amane adole ba:i, “Dilia da abuliba:le Debolo Diasu bu hame hahamosala:? Wali weganini, dilia muni lai amo mae modalegema! Dilia amo muni noga:le ouligima:ne, ouligisu dunuma ima.”
8Gobele salasu dunu ilia da amane hamoma:ne sia:i, amola ilila: da Debolo Diasu bu hame hahamomu sia:i.
9Amalalu, Yihoida da gagili lale, ga:lu da:iya gelabo doasili, gagili oloda bega: ligisi. Amo gagili da Debolo Diasu ea logo holei heda:su lobodafadini dialebe ba:i. Debolo Diasu logo holeiga gobele salasu hawa: hamosu dunu da, dunu amo da nodone sia:ne gadomusa: misi, ilia muni lale, gagili ganodini salasu.
10Ilia da amo gagili ganodini muni bagade ba:loba, hina bagade ea sia: dedesu dunu amola Gobele Salasu Hina dunu ela da misini, silifa fage lai amo idili, amola ea dioi defei ba:su.
11-
12Ilia da amo muni ea idi defele dedene, ilia amo muni Debolo Diasu hawa: hamosu ouligisu dunu ilima iasu. Amo dunu ilia da diasu gagusu dunu, gele goudasu dunu amola gele dadamusu dunu, ilima iasu. Amola ilia da ifa gaga:i, amola gele gadelalesa:i, amo bu hahamoma:ne, amola eno hawa: hamoma:ne, amo dabe iasu.
13Be amo muniga ilia da silifa faigelei, ofodo, dalabede, gamali gesosu liligi, amola eno silifa o gouli liligi huluane, amo hahamobe dunu iligili muni hame iasu.
14Muni huluanedafa da Debolo Diasu wadela:i buga:le hawa: hamosu dunu, iligili bidi imunusa: amola amo gagumu liligi fawane amo muniga lidisu.
15Amo hawa: hamosu dunu ilia da moloidafa dunu. Amaiba:le, ilia da amo muni ea asi hou dedene legele hogomu hamedei ba:i.
16Be muni amo Yuda dunu da wadela:i hou dabe gobele salasu iasu hamoma:ne i, amo da gagili ganodini hame salasu. Bai amo muni da gobele salasu dunu ilia: galu.
17Amogalu, Silia hina bagade Ha:sa:iele da Ga:de moilai bai bagade doagala:le, hasali. Amalu, e da Yelusaleme doagala:musa: ilegei.
18Yuda hina bagade Youa:se da iasu liligi huluane amo e bisili hina bagade Yihosiafa:de amola Yihoula:me amola A:ihasaia ilia Hina Godema imunusa: ilegei, amola hisu iasu, amola gouli huluane Debolo Diasu amola hina bagade diasu ganodini dialu, amo huluane lale, hina bagade Ha:sa:iele ema iasi. Amalalu, Ha:sa:iele da ea dadi gagui wa:i, amo Yelusaleme fisili, masa:ne sia:i.

19Hina bagade Youa:se ea hamoi eno huluane da “Yuda hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.
20-
21Hina bagade Youa:se ea eagene ouligisu dunu ilia da e medomusa: wamo sia: hahamoi. Ouligisu dunu aduna, amo Yosaga (Simia:de egefe) amola Yihosaba:de (Siouma egefe) ela da Sila sogega ahoasu logoa, diasu amo da osobo gasa:le lelegela heda:i Yelusaleme gusudili dialu, amo diasua Youa:se fane legei. Ilia da Youa:se amo hina bagade uli dogosu sogebi, Da:ibidi Moilai Bai Bagade ganodini, uli dogone sali. Youa:se egefe A:masaia da e bagia hina bagade hamoi.