Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À kɛ̀ kí ũ Yehu kíblena wɛ̃̀ swɛɛplaadee guu, ben à kí blè Yerusalɛmu wɛ̃̀ baplaa. À da nɛ́ Bɛsɛba gbɛ̃mɛ, à tↄ́n Zibia.
2Gurↄↄ kɛ̀ sa'oriki Yoyada lɛ́ dà Yoasia, ben à yã kɛ̀ maa Diinɛ kɛ̀.
3Mↄde èe tãagbãgbãkii kɛ̀ wà bònↄ gbororo, wà kpɛ́ wèe saa oo gwe, wèe tuaetiti kpataa.
4Yoasi bè sa'orinↄnɛ: À ↄↄ kɛ̀ wà mↄ̀o Dii ua kakↄ̃a, ↄↄ kɛ̀ wà lìli baadenɛ kↄ̃n lɛ́gbɛ̃na ↄↄo kↄ̃n pↄyezi gbaanↄ píngi.
5Sa'orinↄ gae ↄↄ pì sí ↄↄsirinↄa wà Dii ua guu kɛ̀ yàkanↄ kɛkɛo.
6Ben Yoasi kí blè ai wɛ̃̀ baro awɛɛ'aagↄ̃, mↄde sa'orinↄↄ e Dii ua guu kɛ̀ yàkanↄ kɛkɛro,
7ben kí Yoasi sa'oriki Yoyada sìsi kↄ̃n sa'orinↄ ń píngi à ń lá à bè: À kɛ̀ dia ée Dii ua guu kɛ̀ yàkanↄ kɛkɛroo? Àton ↄↄ sí ↄↄsirinↄa dↄro. À tó wàgae Dii ua guu kɛ̀ yàkanↄ kɛkɛo.
8Ben sa'orinↄ wè kɛ̀ aↄ̃é ↄↄ ke sí gbɛ̃nↄa dↄro, aↄ̃é sↄ̃ Dii ua guu kɛ̀ yàkanↄ kɛkɛro.
9Ben sa'oriki Yoyada àkpati sɛ̀ à à nɛ́kpaɛ fↄ̃̀, ben à dìɛ sa'okii saɛ tó wèe gɛ̃ɛ Dii kpɛ́ ua ↄplaazi. Ben sa'ori kɛ̀ aↄ̃ↄe kpɛ́ zɛ́ dãkpaanↄ è ↄↄ kɛ̀ wà mↄ̀o Dii ua kán píngi.
10Tó aↄ̃ↄ è àkpati pì ↄↄ kɛ̀ bíta, ben kína takadakɛ̃ri kↄ̃n sa'orikio è naro wà káka sàkinↄ guu.
11Aↄ̃è ↄↄ pì dennabaru kɛ wà na gbɛ̃ kɛ̀ wà Dii ua zĩi dàńnɛnↄnɛ ń ↄzĩ, ben aↄ̃è fĩa boo lí'arinↄnɛ kↄ̃n kpɛ́borinↄ
12kↄ̃n gũ̀borinↄ kↄ̃n gbɛ̀'arinↄ. Ben aↄ̃ lí kↄ̃n gbɛ̀ ananↄ lùluo dↄ, lɛ wà Dii ua guu kɛ̀ yàkanↄ kɛkɛo yãnzi kↄ̃n kpɛ́ kɛkɛna zĩ pãndenↄ píngi.
13Wèe Dii ua kondogi taanↄ pi kↄ̃n ↄↄ kɛ̀ wà mↄ̀o Dii ua pìoro, ke fitia tɛ́dɛbↄnↄ ke arusibↄnↄ ke kãkãkinↄ ke vura pↄ́nↄ ke kondogi pↄ́ kpaaanↄ.
14Dii ua kɛ̀kɛrinↄn wè fĩa boońnɛ.
15Gbɛ̃ kɛ̀ wà ↄↄ pì kpàḿma aↄ̃ fĩa boo zĩkɛrinↄnɛnↄ, wè ń gbeka ↄↄ pì yãziro, zaakɛ gbɛ̃ pìnↄ nɛ́ gbɛ̃ náanɛdeenↄmɛ.
16Ɔↄ kɛ̀ wà kpà taari fĩabobↄ ke durun agbaakpabↄ ũunↄ, wè gɛ̃o Dii uaro, sa'orinↄ pↄ́mɛ.
17Gurↄ beeean Siria kí Azaili gàa à lɛ̀ɛ Gataa à sì, ben à ɛ̀ara èe mↄↄ lɛ́ɛ Yerusalɛmua dↄ.
18Ben Yudanↄ kí Yoasi pↄ́ kɛ̀ a dezi Yudanↄ kínanↄ Yosafata kↄ̃n Yoramuo kↄ̃n Aaziao kpà Diianↄ sɛ̀ɛ kↄ̃n kɛ̀ à kpà Diianↄ dↄ kↄ̃n vura kɛ̀ kú Dii ua laasi guuo kↄ̃n a bɛ laasi guuo píngi, à kpã̀sã Azailinɛ, ben Azaili gù Yerusalɛmula.

19Yoasi yã kpaaanↄ kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan.
20À ìbanↄ lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃zi, ben aↄ̃ à dɛ̀ zaa Bɛtɛmilo Sila zɛ́n.
21Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ à dɛ̀ pìnↄ tↄ́n yɛ̀: Simɛata nɛ́ Yozabada kↄ̃n Soma nɛ́ Yehozabadao. Kɛ̀ Yoasi gà, wà à mira kpàkↄ̃zi kↄ̃n a dezinↄ pↄ́o Dauda wɛ́tɛ, ben à nɛ́ Amazia vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.