Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ राजा

२ राजा 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1योआश यहूदा ङा पिप दुम्‍माक्‍त। मेना येहू इस्राएल ङा पिप दुम्‍शो ७ बर्स दुम्‍शो बाक्‍माक्‍त। मिनु योआशमी यरूसलेमम ४० बर्स सासन पवा बाक्‍त। मेको आ ममा आ नें सिबी‍याह बाक्‍माक्‍त। मेको बेयर-शेबा ङा बाक्‍माक्‍त।
2योआशमी चढ़ेब येहो-यादाम शेंशो खोदेंशो पा, ब्रोंइम सम्‍म परमप्रभु यावे आ ङोंइती मार रिम्‍शो बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त।
3मो हना यो मेकोमी डांडाम बाक्‍शो थानपुकी मताइक्‍ता बाक्‍त। मेना सम्‍म मुरपुकीम मेकेर क्‍योरशा चढ़ेतीक चढ़ेशा, धूप चोव़मे बाक्‍त।
4मिनु योआशमी चढ़ेब आन कली “परमप्रभु यावे आ खिंमी मुरपुकीमी आन दाक्‍शा गेशो क्‍येट, मुर आन कली हिक्‍शो नु बोक्‍शो क्‍येट नु मुरपुकीम ग्‍येरशा गेशो क्‍येट नेल्‍ले परमप्रभु यावे आ खिंम वो‍तीन। २राजा १४:४; १राजा २२:४४
5चढ़ेबपुकीमी मेको क्‍येट मुर रे ताक्‍चा माल्‍नीम। मिनु परमप्रभु यावे आ खिं ङा बिग्रेशो मार मार बाक्‍मा, मेको सेल्‍पाइक्‍चा माल्‍नीम” देंमाक्‍त।
6तन्‍न योआशमी सासन पवा आ २३ बर्स सम्‍म यो चढ़ेबपुकीम मेको बिग्रेशो मारेइ मसेल्‍पदमे बाक्‍त।
7मोपतीके पिप योआशमी चढ़ेब येहो-यादा नु अरु चढ़ेब आन कली ब्रेश्‍शा “मारदे गे परमप्रभु यावे आ खिं ङा ब्रेश्‍शो मसेल्‍नी? मुल रे गेपुकीम इन कली गेशो क्‍येट मताक्‍कीन। तन्‍न मेको अरु परमप्रभु यावे आ खिं ङा ब्रेश्‍शो सेल्‍ब आन कली कोव़ब आ गुइमी गेचा माल्‍नीनी” देंमाक्‍त।
8मोपतीके चढ़ेबपुकीमी “मुल गो क्‍येट यो मताक्‍य नु बिग्रेशो यो मसेल्‍य” दे सल्‍ला पामे बाक्‍त।
9मिनु चढ़ेब येहो-यादामी सन्‍दोस का सेल्‍शा, मेको आ सुम्‍तीकेम पोव़ला का सेला बाक्‍त। मिनु येहो-यादामी मेको सन्‍दोस परमप्रभु यावे आ खिं आगा ओव़तीकेम चढ़ेतीक आ नेक्‍था ग्‍युरा गे वोदा बाक्‍त। मिनु परमप्रभु यावे आ खिं ङा लाप्‍चो कोव़ब चढ़ेबपुकीम परमप्रभु यावे आ खिंम चाक्‍शो क्‍येट नेल्‍ल मेकेर कुर पामे बाक्‍त।
10मिनु मेकोपुकीमी मेको सन्‍दोस “शुश क्‍येट बाक्‍ब” दे तुइक्‍तमेनु, पिप आ ब्रेक्‍ब नु नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब चढ़ेब जाक्‍शा, मेको परमप्रभु यावे आ खिं ङा क्‍येट हिक्‍शा थैलोम कुर पा फ्रेंशा वोइक्‍बाक्‍मा बाक्‍त।
11मिनु मेकोपुकीम मेको हिक्‍गमे नोले, मेको परमप्रभु यावे आ खिंम गेय पाइब आन कली कोव़ब मुर कली गेबाक्‍मा बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीम मेको रे परमप्रभु यावे आ खिं सेल्‍ब आन कली गेबाक्‍मा बाक्‍त। मेकोपुकीम मेको क्‍येट शी के गेय पाइब नु सेल्‍ब आन कली गेबाक्‍मा बाक्‍त।
12मेकोपुकीमी मेको क्‍येट गारो प्रोव़ब, फुल्‍लु ख्रोइक्‍ब नु शी नु ख्रोइश्‍शो फुल्‍लु ग्‍याप्‍चा कली गेबाक्‍मा बाक्‍त। मिनु मेको क्‍येट परमप्रभु यावे आ खिं ङा बिग्रेशो सेल्‍चा कली नु परमप्रभु यावे आ खिं ङा अरु मार मार लेंशा सेल्‍चा कली चलेबाक्‍मा बाक्‍त।
13मेकोपुकीम चांदी के बोस, सल्‍दो क्राम्‍तीक थनारो, ग्‍योंब, तुराही नु अरु सुन चांदी के मारेइ मारेइ सेल्‍चा कली परमप्रभु यावे आ खिंम चाक्‍शो क्‍येट रे मसेल्‍पदमे बाक्‍त।
14मारदे हना मेको क्‍येट परमप्रभु यावे आ खिं ङा बिग्रेशो लेंशा सेल्‍ब मुर आन कली गेमे बाक्‍त।
15मिनु मेको गेय पाइब आन कली गेचा कली, मेको आन कोव़ब मुर आन कली गेशो क्‍येट सु सु कली गेनी, मार मार पनी, दे हिल्‍लो मपाइक्‍बाक्‍मा बाक्‍त। मारदे हना मेकोपुकी थमा सुइक्‍चा पुंइसीशो मुर बाक्‍मा बाक्‍त। २राजा २२:७
16मिनु दोस आ पर्बम नु पाप आ पर्बम चढ़ेशो क्‍येट चहिं परमप्रभु यावे आ खिं ङा क्‍येट नु मब्वाइक्‍तमे बाक्‍त। मेको चहिं चढ़ेब आन के दुम्‍बाक्‍माक्‍त।
17मेना अराम ङा पिप हजाएल इर कुशा, गाथ कली लडाइ तोशा मेको आ के सेला बाक्‍त। मेको नोले हजाएल यरूसलेम नु लडाइ पचा कली मेक गे लमाक्‍त।
18तन्‍न यहूदा ङा पिप योआशमी मेको आ किकी पिपी, यहूदा ङा पिप येहो-शाफात, येहोराम नु अहाज्‍याहम चढ़ेशो परमप्रभु यावे आ खिं ङा क्‍येट नु आंम आ चढ़ेशो थोव़क, परमप्रभु यावे आ खिंम बाक्‍शो थोव़क नु आ दरवारम बाक्‍शो सुन नेल्‍ल अराम ङा पिप हजाएल कली सोइक्‍ता बाक्‍त। मिनु हजाएल यरूसलेम रे लेम्‍माक्‍त। २राजा १०:३२

19योआश आ पशो अरु गेय नु आ पशो नेल्‍ल, मार, मेको यहूदा ङा पिप आन इतिहासम ब्रेक्‍शो मबाक्‍बा ङा? १राजा १५:१८
20मिनु नोले मेको आ गेय पाइब मुरपुकीम मेको कली साइक्‍चा माल्‍मे बाक्‍त। मिनु योआश कली सिल्‍ला सहर ङा लुक्‍च लतीक लां मिल्‍लो माइश्‍शो दरवारम सदमे बाक्‍त। २राजा १४:५
21मेको कली साइक्‍ब, योआश आ गेय पाइब शिमेआथ आ तौ योजाकार नु शोमेर आ तौ येहो-जाबाद बाक्‍सा बाक्‍त। मिनु योआश बेक्‍शा आ किकी पिप नु दाऊद आ सहरम थिम्‍चा पुंइसे बाक्‍त। मिनु मेको आ पा ङा आ तौ अमस्‍याह पिप दुम्‍माक्‍त। २राजा १४:१