Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kíaↄ

2 Kíaↄ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yoasi kpalablè a wɛ̃̀ soplade guuɛ.
2À gↄ̃̀ kía ũ Yehu kpalablea wɛ̃̀ soplade guu, ↄ̃ à zↄ̃̀lɛ kpalau Yelusalɛũ wɛ̃̀ bla. Aà da tↄ́n Zibia, Bɛɛsɛba nↄɛɛ.
3Gↄↄ pↄ́ sa'onkia Yoiada lɛdà Yoasiwa, Yoasipi yã́ pↄ́ maa Diiɛ kɛ̀.
4Kási i gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄ daaĩo, wì gi wàↄ sa'o we, wàↄ tulaletikatɛa weɛ.
5Yoasi ò sa'onaↄnɛ: À ↄ̃a pↄ́ wà mↄ̀ò Dii kpɛ́u kãaa, naokɛ'ↄ̃a ń tↄ̀ↄmabo'ↄ̃ao ń ↄ̃a pↄ́ wì mↄò Dii kpɛ́u ń pↄeãwaↄ píi.
6Sa'onaↄ lí ↄ̃api si ↄsinaↄwa, wi Dii kpɛ́ guyaaaↄ kɛkɛò.
7Kási e Yoasi kpalablea wɛ̃̀ bao ń àaↄ̃ode guu, sa'onaↄ i Dii kpɛ́ guyaaaↄ kɛkɛo,
8ↄ̃ kí Yoasi sa'onkia Yoiada sìsi ń sa'onaↄ píi, à ń lá à mɛ̀: Bↄ́yãi álɛ Dii kpɛ́ guyaaaↄ kɛkɛo ni? Ásu ↄ̃a si ↄsinaↄwa lↄo. Àli tó wà Dii kpɛ́ guyaaaↄ kɛkɛò.
9Ɔ̃ sa'onaↄ wèi, aai ↄ̃asi gbɛ̃́ↄwa lↄo. Aamɛ wa Dii kpɛ́ guyaaaↄ kɛkɛo.
10Ɔ̃ sa'onkia Yoiada kpagolo sɛ̀ à a nɛ́ fↄ̃̀, ↄ̃ a dìlɛ sa'okĩi saɛ Dii kpɛ́ kpɛɛlɛ ↄplaa oi. Ɔ̃ sa'ona pↄ́ lɛ́ kpɛ́ zɛ́ dↄ̃́aↄ ì ↄ̃a pↄ́ wà mↄ̀ò Dii ua kau we píi.
11Tó aa è kpagolopi ↄ̃a zↄ̃ↄkũ̀, ↄ̃ kí lakɛ̃na ń sa'onkiao ì nao, aai káka bãniu.
12Aaì ↄ̃a pↄ́ wa yↄ̃̀pi na gbɛ̃́ pↄ́ wà Dii kpɛ́ zĩ dànɛ́ↄnɛ ń ↄzĩ, ↄ̃ aaì fĩaboò li'ãnaↄnɛ ń kpɛdↄnaↄ
13ń gĩ̀bonaↄ ń gbɛ̀'ãnaↄ. Ɔ̃ aa lí ń gbɛ̀ ãaↄ lùluò lↄ, kɛ́ wà Dii kpɛ́ guyaaaↄ kɛkɛò yã́i ń kpɛ́kɛkɛa zĩ pãleↄ píi.
14Wi Dii kpɛ́ ã́nusu taↄ pí ń ↄ̃a pↄ́ wà mↄ̀ò Dii uapioo, ge filia tɛdɛbↄↄ ge au'ɛlɛbↄↄ ge kã̀aeↄ ge vua pↄ́ↄ ge ã́nusu pↄ́ↄ.
15Dii kpɛ́kɛkɛnaↄ ↄ̃ wà fĩabòonɛ́.
16Gbɛ̃́ pↄ́ aa ↄ̃api kpàmá aa fĩabo zĩkɛnaↄnɛↄ, aali ń lala ↄ̃api yã́ musuo, asa gbɛ̃́piↄá náaideↄnɛ.
17Ɔ̃a pↄ́ wa kpà tàae fĩabobↄ ge duun awakpabↄ ũↄ, wìli gɛ̃ò Dii kpɛ́uo. Sa'onaↄ pↄ́ɛ.
18Gↄↄ bee Siliↄ kí Azaeli gɛ̀ lɛ̀lɛ Gatawa, ↄ̃ à ɛ̀a lɛ́ mↄ́ lɛ́lɛi Yelusalɛũwa lↄ.

19Ɔ̃ Yudaↄ kí Yoasi pↄ́ pↄ́ api ń a dezi Yuda kíaↄ Yosafa ń Yolaũo ń Aaziao kpà Diiwaↄ sɛ̀lɛ ń vua pↄ́ kú Dii kpɛ́ làasiuo ń a bɛ làasiuo píi, a kpã̀sã Azaeliɛ, ↄ̃ Azaeli gò Yelusalɛũla.
20Yoasi yã́ kĩniↄ ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ píi kú Yuda kíaↄ ladau.
21Aà ìwaↄ lɛkpàaĩaàzi, ↄ̃ aa aà dɛ̀ Bɛmilo Sila zɛ́u.
22Aà dɛnapiↄ tↄ́n kɛ: Simɛata nɛ́ Yozaba ń Somɛɛ nɛ́ Yozabao. Kɛ́ Yoasi gà, wà aà mia kpàkↄ̃i ń a deziↄ Davidi wɛ̃́lɛu, ↄ̃ aà nɛ́ Amazia zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.