Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Isirayila Mangɛe II

Isirayila Mangɛe II 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yowasi findi mangɛ ra tɛmui naxɛ, a ɲɛ solofere nan nu a ra.
2Yehu xa mangɛya ɲɛ solofere nde ra Isirayila bɔxi ma, Yowasi findi mangɛ ra na ɲɛ nan na. A naxa ɲɛ tongo naani mangɛya raba Darisalamu. A nga nu xili nɛ Sibeya, Beriseebaka nan nu a ra.
3Yowasi nu fe fanyi nan tun nabama Alatala ya i, alɔ sɛrɛxɛdubɛ Yehoyada a masen a bɛ ki naxɛ.
4Kɔnɔ na birin kui, kuye batudee mu kana Yudaya. Ɲama man nu luma siga ra sɛrɛxɛ bade nun surayi gande na kuyee bɛ.
5Yowasi naxa a fala sɛrɛxɛdubɛe bɛ, «Kɔbiri naxan birin bama sɛrɛxɛ ra Alatala xa banxi kui, kɔbiri naxan fima mixie xunsare ra, xa na mu fe gbɛtɛ ra,
6sɛrɛxɛdubɛe xa a rasuxu, a xa rawali yire kanaxie yailanfe ra Alatala xa banxi ma.»
7Kɔnɔ han Yowasi xa mangɛya ɲɛ mɔxɔɲɛn nun saxan nde ra, sɛrɛxɛdubɛe mu nu Alatala xa banxi yailanxi sinden.
8Mangɛ Yowasi naxa sɛrɛxɛdubɛ Yehoyada nun a booree xili, a a fala e bɛ, «Munfe ra wo mu Alatala xa banxi yailanxi sinden? Yakɔsi wo naxa kɔbiri yo tongo kɔbiri ragatade kui, naxan mu rawalima Alatala xa banxi yailanfe ra.»
9Sɛrɛxɛdubɛe naxa lan a ma, a e naxa kɔbiri yo rasuxu mixie yi ra sɔnɔn, e mu naxan nawalima banxi yailanfe ra.
10Na kui sɛrɛxɛdubɛ Yehoyada naxa kankira nde tongo, a yale ti a ma, a a dɔxɔ sɛrɛxɛbade yirefanyi ma, mixie nu soma Alatala xa banxi kui dɛnnaxɛ ra. Sɛrɛxɛdubɛ naxee nu e ɲɔxɔ saxi sode dɛ xɔn ma, nee nu kɔbiri sama na kankira nan kui, mixie nu fama naxan na Alatala xa banxi kui.
11E na a to kɔbiri bara gbo kankira kui, sɛrɛxɛdubɛ xungbe nun mangɛ xa sɛbɛliti nu fama nɛ na kɔbiri sade bɛki kui, e kɔbiri kɔnti, naxan na Alatala xa hɔrɔmɔbanxi kui,
12e a so walikɛ xunyie yi ra, naxee nu Alatala xa banxi yailanma. Walikɛ xunyie nu na kɔbiri soma kamudɛrie nun banxitie nan yi ra, naxee nu Alatala xa banxi yailanma,
13a nun gɛmɛ masolie nun banxi dɔxɔɛe yi ra. Na kɔbiri fan nu findima wuri, gɛmɛ masolixi, nun se gbɛtɛe sare nan na, naxee nu rawalima Ala xa banxi yailanfe ra.
14Kɔnɔ na kɔbiri mu nu rawalima se sase gbeti daaxie, finɛe, paanie nun sarae yailanfe ra Alatala xa banxi xa fe ra.
15A nu soma banxi rawalie nan yi ra, alako e xa Alatala xa banxi yire kanaxie gbansan yailan.
16E mu nu na kɔbiri rawali ki maxɔrinma banxi rawalie ma, barima e nu tinxin na fe kui.
17Kɔbiri naxan nu soma yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛe ra nun yunubi xafari sɛrɛxɛe ra, na mu nu sama na kankira kui Alatala xa banxi kui. A nu soma sɛrɛxɛdubɛe nan yi ra.
18Na tɛmui, Arami mangɛ Xasayeli naxa siga Gati gerede. A to nɔ a ra, a naxa wa Darisalamu fan gerefe.

19Yudaya mangɛ Yowasi naxa xɛɛma birin ba Alatala xa banxi naafuli ragatade kui, a benba Yudaya mangɛe Yehosafati, Yehorami, nun Axasiya naxan fi Alatala xa hɔrɔmɔbanxi ma, a nun e naxan sa Yudaya mangɛ xa banxi kui, a fa na birin nasanba Arami mangɛ Xasayeli ma. Na naxa a niya a xa gbilen Darisalamu gerefe fɔxɔ ra.
20Mangɛ Yowasi xa taruxui dɔnxɔɛ sɛbɛxi Yudaya mangɛe xa taruxui kui.
21A raɲɔnyi a xa mixie naxa a yanfa, e a faxa Beti Milo, Sila mabiri.
22A xa mangɛ banxi mixie, Simeyata xa di Yosabadi nun Someri xa di Yehosabadi nan a faxa. Yowasi naxa ragata a benbae fɛ ma, Dawuda xa taa kui. A xa di Amasiya naxa ti a ɲɔxɔɛ ra.