Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Soɑsi do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ ndi.
2Yeu kpɑ̀tì benni diyiénnì miɛkɛ nkɛ ò do nɑɑ́mmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu. O yɔ̃ yètìrì do tú Sibiɑ nwe Bɛɛrisebɑɑ ɛì kou.
3Kɛ̀ Soɑsi ndɔɔri Kuyie ndɔ́ dɛ̀ o fòmmu mumɔu miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ ikuɔ́ nìùtì Yeoyɑdɑ do ò tièmmɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
4Nɛ̀ mɛmmɛ bɛ̀ í nyóu yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ muféù, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nkpɑɑ́ feu iwũɔ̃ yɛtɔ̀rɛ̀ kó yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ tuɔ̀ ntihúúntì.
5Diyiè mɑrì kɛ̀ Soɑsii nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùtì Yeoyɑdɑ kɛ dɔ̀: Idíítí ìì tu Kuyie nkpɛyi, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ì tɔuní Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ bèkú ì bɑ́ wè yuu ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀.
6Di níí ì cɔutɛ́ ikuɔ́ nìùtì bɑ́ wè ò yɛ̃́ bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀, kɛ̀ dí túótɛ́ dɛ kó idíítí kɛ́tũntɛnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ̀ɛ̀ cɑ̀kɛ.
7Soɑsi do bo o kpɑ̀tì benni sipísìdɛ́ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì ndi, bɑ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ mu nyí tũ̀ntɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
8Mɛm̀mɛ kɛ̀ Soɑsii yú ikuɔ́ nìùtì Yeoyɑdɑ nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ tɔbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nte kɛ̀ di í tũ̀ntɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀? Di tũ mbɑ́ nsɔkɛ́ kɛ cɔú idíítí bɛnìtìbɛ̀ borɛ̀. Di níí ì duɔ́ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tũntimù kpɛ́í.
9Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ɛ yie nhò bɛ́i ntì bɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í ncɔú idíítí bɛnìtìbɛ̀ borɛ̀. Bɛɛ̀ tɛ̃́nkɛ í nte ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó mutũntimù.
10Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Yeoyɑdɑ wɑɑ́ ntɛtɔutɛ kɛ́ tɛ̀ dùùtɛ tɛ pòkù kɛ́ tɛ̀ ĩ̀ńnɛ́ ɑ bo ntɑtoomɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kubɑkù yoú diwũɔ̃tɔ̀nnì tɑkɛ́. Bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ncɔú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó idíítí kɛ ɑ̃ɑ̃̀ tɛ miɛkɛ.
11Kɛ̀ bɛ̀ sɔ̃́ nyì sũ̀ṹ nhokpɑ̀ɑ̀tì kóo pɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ ì kɑ̀ɑ,
12kɛ̀ bɛ̀ kɑ̀ɑ nkɛ dèè bɛ̀ɛ ì duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ ni mumɑrimù nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yóó pĩ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ɛ yietí bɛdɑbɛɛsṹɔ̃̀bɛ̀ nɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀,
13nɛ̀ bɛmɑribɛ̀ nɛ̀ bɛtɑ̃́cíɛ̀bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dońnɛ̀ idɛí nɛ̀ yɛtɑ̃́okùyɛ̀ bɛ̀ yóó dɔɔ̀nɛ̀ yɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dò nkɛ́tũntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
14Bɛ̀ mɛ nyí ndɔ̀ɔ̀nɛ̀ tì Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì timɑ́tì pɛ́ítì yoo mɛsɔɔ. Yɛbɔ nɛ̀ yɛse, nɛ̀ yɛbɔ bɛ̀ yó mmɛ́ínɛ̀ yɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nnɛ̀ siheú. Kunɛnkù tɛkù mɑkù do í dɔ̀ɔ̀nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì yoo mɛsɔɔ mbɛ̀ cuɔ́ dɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í.
15Bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ duɔ́ ndɛ kó idíítí bɛ̀ɛ̀ ni bɛ̀mbɛ mumɑrimù, kɛ̀ bɛ̀ɛ ì tùótɛ́ kɛ́tũntɛnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
16Bɛ̀ duɔ́ mbɛ̀ dɛ kó idíítí kɛ̀ bɛ̀ bo nyietì bɛtɔ̃mbɛ̀. Bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ í mbekɛ bɛ kóò mɔù kɛ dɔ̀ wèe nɑ́kɛ́ ò pĩ̀ńnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí idíítí mutɔ̃mmú. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do ì pĩ̀ńnɛ̀mɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wennimu mɛsɑ̀ɑ̀.
17Bɛ̀ duɔ̀ nyì mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í nnɛ̀ mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í, bɛ̀ do í ì duɔ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tũntimù kpɛ́í, ì do tú ikuɔ́ nìùbɛ̀ kpɛyi nyi.
18Dɛ kó dimɔ̀nnì ndi Asɑyɛɛdi Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì domɛ̀ Kɑti kɔbɛ mudoò kɛ́ bɛ̀ nɑ, kɛ́mbɑɑti kɛ bo do Sedisɑdɛmmu.

19Kɛ̀ Soɑsi Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi túótɛ́ dɛ̀ɛ̀ tu Kuyie nkpɛrɛ. O yɛmbɛ̀ Sosɑfɑti nɛ̀ Yodɑmmu nɛ̀ Aɑsiɑ Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ do cɑ̃̀ńnɛ́ dɛ̀ Kuyie nkpɛ́í nnɛ̀ o mɔ́mmuɔ nhò do cɑ̃̀ńnɛ́ dɛ̀, nɛ̀ mɛsɔɔ mmɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do bo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó ditɔu miɛkɛ, kɛ́ dɛ̀ duɔ́nko Sidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑyɛɛdii, kòo yóu Sedisɑdɛmmu kɛ́ítɛ́ ò tɛ̃́nkɛ í mbɛ̀ do mudoò.
20Soɑsi dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
21Kòo kó bɛtũ̀mbɛ̀ɛ yetɛ o kpɛti kɛ́dɑkɛ kɛ bo ò bɔ. Mɛm̀mɛ kòo nkɔri Sidɑ ɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ ò potɛ́ Bɛti-Midoo borɛ̀.
22Simmɛɑ birɛ Sosɑkɑɑ nɛ̀ Somɛɛ birɛ Sosɑbɑti bɛɛ̀ do ò pòtɛ́ kɛ́kuɔ, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti Dɑfiti ɛì. Kòo birɛ Amɑsiɑ sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.