Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À kɛ̀ kína ũ Yehu kíblena wɛ̃̀ supplade gũn, akũ à kí blè Yurusalɛmu wɛ̃̀ bupla. A da bi Bɛsɛba gbɛ̃mɛ, a tↄ́n Zibia.
2Gↄrↄ kũ sa'oriki Yoyada lɛ́ dà Yoasia, akũ à yã kũ à mana Dikirinɛɛ kɛ̀.
3Ama adi tãnagbagbaki kũ ò bònↄ gbororo, ò kpɛ́ òtɛn sa o gwe, òtɛn turaretiti kpáta.
4Yoasi pì sa'orinↄnɛ: À ↄgↄ kũ ò sùo Dikiri ↄnn kakara, ↄgↄ kũ ò lìli baadinɛ kũ lɛ́gbɛ̃na ↄgↄo kũ pↄyeina gbanↄ pínki.
5Sa'orinↄ gↄ̃ ↄgↄ pì sí ↄgↄsirinↄa ò Dikiri ↄn gu kũ à yàkanↄ kɛkɛo.
6Akũ Yoasi kí blè ari wɛ̃̀ baro awɛɛ'aakↄ̃, ama sa'orinↄ dí Dikiri ↄn gu kũ à yàkanↄ kɛkɛro,
7akũ kína Yoasi sa'oriki Yoyada sìsi kũ sa'orinↄ ń pínki à ń lá à pì: À kɛ̀ dera adì Dikiri ↄn gu kũ à yàkanↄ kɛkɛroo? Àsun ↄgↄ sí ↄgↄsirinↄa doro. À tó ògↄ̃ Dikiri ↄn gu kũ à yàkanↄ kɛkɛo.
8Akũ sa'orinↄ wè kũ oni ↄgↄ ke sí gbɛ̃nↄa doro, oni sↄ̃ Dikiri ↄn gu kũ à yàkanↄ kɛkɛro.
9Akũ sa'oriki Yoyada àkpatii sɛ̀ à a nɛ́ fↄ̃̀, akũ à dìtɛ sa'oki sarɛ tó òtɛn gɛ̃ Dikiri ↄn ↄplai. Akũ sa'ori kũ òtɛn kpɛ́ zɛ́ dãkpãnↄ dì ↄgↄ kũ ò sùo Dikiri ↄnn kán pínki.
10Tó ò è àkpatii pìi ↄgↄ kɛ̀ dasi, akũ kína takadakɛ̃ri kũ sa'orikio dì naro ò káka asasanↄ gũn.
11Òdi ↄgↄ pì dedebaru kɛ ò na gbɛ̃ kũ ò Dikiri ↄn zĩ dàńnɛnↄnɛ ń ↄĩ, akũ òdi fĩna boo lí'arinↄnɛ kũ kpɛ́borinↄ
12kũ gbĩ̀borinↄ kũ gbɛ̀'arinↄ. Akũ ò lí kũ gbɛ̀ ananↄ lùluo dↄ, de ò Dikiri ↄn gu kũ à yàkanↄ kɛkɛo yãi kũ kpɛ́ kɛkɛna zĩ pãndenↄ pínki.
13Odi Dikiri ↄn andurufu tanↄ pi kũ ↄgↄ kũ ò sùo Dikiri ↄnn pìioro, ke fitila tɛ́dɛbↄnↄ ke arusibↄnↄ ke kãkãkinↄ ke wura pↄ́nↄ ke andurufu pↄ́ kparanↄ.
14Dikiri ↄn kɛ̀kɛrinↄn òdi fĩna boońnɛ.
15Gbɛ̃ kũ ò ↄgↄ pìi kpàḿma ò fĩna boo zĩkɛrinↄnɛnↄ, òdi ń gbɛka ↄgↄ pì yãiro, zaakũ gbɛ̃ pìnↄ bi náanidenↄmɛ.
16Ɔgↄ kũ ò kpà taari fĩnabobↄ ke durunna kútɛkɛbↄ ũnↄ, òdi gɛ̃o Dikiri ↄnnlo, sa'orinↄ pↄ́mɛ.
17Gↄrↄ kũ̀a Siria kína Azaili gɛ̀ɛ à lɛ̀tɛ Gataa à sì, akũ à ɛ̀ra àtɛn su lɛ́tɛ Yurusalɛmua dↄ.
18Akũ Yudanↄ kína Yoasi pↄ́ kũ a dizi Yudanↄ kínanↄ Yosafata kũ Yoramuo kũ Ahaziao kpà Dikirianↄ sɛ̀tɛ kũ pↄ́ kũ à kpà Dikirianↄ dↄ kũ wura kũ à kú Dikiri ↄn laasii gũnwo kũ a bɛ laasii gũnwo pínki, à kpã̀zã Azailinɛ, akũ Azaili gò Yurusalɛmula.

19Yoasi yã kparanↄ kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan.
20A ìbanↄ lɛ́ kpàkũsũi, akũ ò a dɛ̀ zaa Bɛtɛmilo Sila zɛ́n.
21Gbɛ̃ kũ ò a dɛ̀ɛ pìnↄ tↄ́n dí: Simɛata nɛ́ Yozabada kũ Soma nɛ́ Yozabadao. Kũ Yoasi gà, ò a mira kpàkũsũ kũ a dizinↄo Dauda wɛ̃tɛn, akũ a nɛ́ Amazia a gɛ̃nɛ blè.