Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Sameela, “Israa7eela bolli i kawo gidenna mala, taani ixxaichchido Saa7oola gishshau, neeni aude gakkanaashin yeekkuutee? Ane kaciyan zaitiyaa kunttada kiya; taani nena Beetaliheemiyaa Isseyakko kiittais; kawo gidana mala, taani a naatu giddoppe issuwaa doora wottaas” yaagiis.
2Yaagin Sameeli, “Taani waanada boo? Saa7ooli siyidi tana worana” yaagiis. GODAI Sameela, “Ussa issinniyo ekkada ba; baada, ‘Taani GODAAYYO yarshshanau yaas’ yaaga.
3Isseyakka yarshshuwaasaa xeesa. Neeni oottanabaa taani nena bessana; taani neeyyo yootiyoogaa taassi tiya” yaagiis.
4Yaagin Sameeli GODAI yootidoogaa oottiis; Beetaliheeme biis. Beetaliheeme katamaa cimati kokkoriiddi aara gaittidosona. Eti a, “Neeni sarotettau yaadii?” yaagidi oichchidosona.
5Oichchin Sameeli, “Ee; sarotettau yaas; taani GODAAYYO yarshshanau yaas; inttekka geeyite; yaatidi tanaara yarshshuwaasaa hinddite” yaagiis; qassi Isseyanne a naata geeshshidi, yarshshuwaasaa eta xeesiis.
6Eti yarshshuwaasaa gakkiyo wode, Sameeli Isseya na7aa Eli7aaba be7idi, “Tumuppe GODAI tiyoogee hagan a sinttan eqqiis” yaagidi qoppiis.
7SHin GODAI Sameela, “A meraa woikko a geesaa adussatettaa xeelloppa; taani a ixxaas. Aissi giikko, taani GODAI asi xeelliyoogaadan xeellikke; asi som77uwaa xeellees; shin GODAI wozanaa xeellees” yaagiis.
8Isseyi Abinadaaba xeesidi, Sameela sintti aattiis; aattin Sameeli, “CHii; GODAI hagaakka dooribeenna” yaagiis.
9Yaatin, Isseyi SHaama aattiis; aattin Sameeli, “CHii; GODAI hagaakka dooribeenna” yaagiis.
10Hegaadan oottidi, Isseyi ba naata laappunaa Sameela sintti aattiis; shin Sameeli Isseya, “GODAI hageeta dooribeenna” yaagiis.
11Hegaa gishshau, i Isseya, “Neeyyo de7iya naati hageetu xalaaleeyye?” yaagidi oichchiis. Oichchin Isseyi, “Ubbaappe kaalo na7ai attiis; shin i dorssata heemmees” yaagiis. Yaagin Sameeli, “Kiittada a ehiissa; i yaana gakkanaashin nuuni yarshshokko” yaagiis.
12Yaagin Isseyi kiittidi, na7aa ehiissiis; he na7ai arssa; aifiyaara lo77iya puulanchcha. GODAI Sameela, “Dendda eqqada tiya; hagee a” yaagiis.
13Yaagin Sameeli kaciyaa zaitiyaa ekkidi, a ishatu sinttan Daawita tiyiis. He gallassappe doommidi, GODAA Ayyaanai Daawita bollan wolqqappe wodhdhiis. Hegaappe guyyiyan, Sameeli denddidi, Raama katamaa biis.
14GODAA Ayyaanai Saa7oolappe shaahettiis; shaahettin GODAAPPE kiitettida iita ayyaanai Saa7oola niqiichchiis.
15Saa7oola ashkkarati a, “Xoossaappe kiitettida iita ayyaanai nena niqiichchees.
16Nu godai diittaa loitti diixxiya asa koyana mala, ba ashkkarata, hagan de7iyaageeta azazo. Xoossaappe kiitettida iita ayyaanai nena oiqqiyo wode, he bitanee diittaa diixxana; i diixxin neeyyo kehana” yaagidosona.
17Yaagin Saa7ooli ba ashkkarata, “Diittaa loittidi diixxiya asa koyidi, taayyo ekki yiite” yaagiis.
18Ashkkaratuppe issoi Saa7oola, “Be7a; Beetaliheemiyaa Isseyayyo diittaa loittidi diixxiya issi na7ai de7ees. He na7ai xalanne tooranchcha asa; haasayassi cinccanne puulanchcha asa; qassi GODAI aara issippe de7ees” yaagiis.

19Yaatin, Saa7ooli Isseyakko kiittidi, “Ne dorssaa heemmiya ne na7aa Daawita taayyo yedda” yaagiis.
20Yaagin Isseyi oittaa, ogoro woine eessaanne galo dorssa mara issuwaa hariyan caanidi, ba na7aa Daawitaara Saa7oolayyo yeddiis.
21Daawiti Saa7oolakko yiis; yiidi a oosuwan geliis. Saa7ooli Daawita keehippe dosiis; Daawiti Saa7oolayyo ola miishshaa oiqqiyaagaa gidiis.
22Yaatin, Saa7ooli Isseyayyo, “Daawiti taayyo oottiiddi takkishsho; taani a dosaas” yaagidi kiittiis.
23Hegaappe simmin, Xoossaappe kiitettida iita ayyaanai Saa7oola oiqqiyo wode ubban, Daawiti diittaa ekkidi ba kushiyan diixxees; diixxin iita ayyaanai a yeddiyo gishshau, Saa7oolayyo keheesinne i paxees.