Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Singena

Samuyɛli Singena 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi a fala Samuyɛli xa, a naxa, “Han waxatin mundun yi i luyɛ sunuxi Sɔli a fe ra? N tan yɛtɛɛn bata n mɛ a ra alo mangana Isirayila xun na. I ya ture sa fenna rafe, n bata i rasiga Yese konni, Bɛtɛlɛmi kaana. N bata mangana nde sugandi a dii xɛmɛne yɛ.”
2Samuyɛli yi a fala, a naxa, “N sigama di? Sɔli a feen mɛma nɛn, a yi n faxa.” Alatala yi a fala, a naxa, “Ɲinge gilɛna nde xali i yii, i yi a fala, i naxa, ‘N faxi saraxa baden nin Alatala xa.’
3Yese xili saraxa bani, n na a yitɛ i ra i lan i xa naxan liga. N na naxan yita i ra, i yi na kanna masusan a sugandi feen na mangan na.”
4Alatala naxan fala, Samuyɛli yi na liga a siga Bɛtɛlɛmi yi. Taan fonne birin yi fa a ralandeni e xuruxurunma gaxuni. E a maxɔdin, e naxa, “I faxi fe faɲin nan na ba?”
5A yi a fala, a naxa, “Ɔn, hɛrin na a ra. N faxi saraxa baden nin Alatala xa. Ɛ ɛ rasariɲan, ɛ fa n fɛma saraxa badeni. A yi Yese fan nun a diine rasariɲan a e xili saraxa bani.”
6Ne fa waxatin naxan yi, Samuyɛli to Eliyabi to, a yi a miri, a naxa, “Alatala a tan nan sugandixi yati!”
7Koni Alatala yi a fala Samuyɛli xa, a naxa, “I nama i miri a tofanna ma hanma a kuyana, bayo n mi a tan sugandixi. Alatala mi feene yatɛma adamadiine naxanye yatɛxi. Adamadiine a yɛtagin nan matoma, koni Alatala muxun bɔɲɛn nan matoma.”
8Yese yi Abinadabo xili a a radangu Samuyɛli yɛtagi. Samuyɛli yi a fala, a naxa, “Alatala mi ito sugandixi.”
9Yese yi Sama radangu. Samuyɛli yi a fala, a naxa, “Alatala mi ito fan sugandixi.”
10Yese a dii soloferene radangu Samuyɛli yɛtagi, koni Samuyɛli naxa, “Alatala mi itoe sese sugandixi.”
11Samuyɛli mɔn yi Yese maxɔdin, a naxa, “Banxulanna se mi fa be?” Yese yi a yabi, a naxa, “Xurimaan nan luxi, koni a sa xuruse rabadeni.” Nayi, Samuyɛli yi a fala Sɔli xa, a naxa, “A xa sa fen, en mi donse donna fɔlɔma a xanbi.”
12Yese yi muxuna nde xɛ, a sa fa a ra. A fatin yi gbeeli, a yɛtagin yi rayabu, a ti kiin yi fan. Alatala yi a fala Samuyɛli xa, a naxa, “Keli, i yi a masusan a sugandi feen na, bayo a tan na a ra.”
13Samuyɛli yi ture sa fenna tongo a Dawuda xunna masusan a tadane tagi. Fɔlɔ na lɔxɔni, Alatalaa Nii Sariɲanxin yi godo Dawuda ma sɛnbɛni. Samuyɛli yi keli, a siga Rama yi.
14Alatalaa Nii Sariɲanxin bata yi mini Sɔli yi, yinna ɲaxin yi lu a tɔrɛ fata Alatala ra.
15Sɔli a walikɛne yi a fala a xa, e naxa, “Ɲinan ɲaxin nan i tɔrɔma keli Ala ma.
16Nxu kanna xa falan ti. I ya walikɛne i sagoni. Nxu xɛmɛna nde fenɲɛ naxan fatan kondenna maxɛ. Ɲinan ɲaxin na so i yi keli Ala ma, maxaseen yi maxa, na yi i bɔɲɛn nafan i ma.”
17Sɔli yi yabin ti, a naxa, “Awa, ɛ maxase maxa faɲina nde fen n xa, ɛ yi fa a ra.”
18Walikɛ keden yi a fala, a naxa, “N bata Yese Bɛtɛlɛmi kaana dii xɛmɛ keden to naxan fatan kondenna maxɛ. Sofa kɛndɛn na a ra, a wɛkilɛ han! A falan tima ki faɲi, a mɔn tofan. Alatala a xɔn.”

19Sɔli yi xɛrane rasiga a faladeni Yese xa, a naxa, “I ya dii xɛmɛn Dawuda rafa n ma naxan xuruseene fɔxɔ ra.”
20Yese yi sofali keden tongo, a burun nate a fari, e nun manpa kundi keden nun sii keden, a yi e birin so Dawuda yii Sɔli xa.
21Dawuda yi fa a ti Sɔli yɛtagi, a rafan a ma han a findi a yɛngɛ so se maxanla nde ra.
22Sɔli yi xɛraan nasiga Yese ma, a naxa, “Tin, i xa Dawuda lu n yii, bayo a rafan n ma.”
23Nayi, yinnan na yi so Sɔli yi keli Ala ma waxatin naxan yi, Dawuda yi kondenna tongoma nɛn a a maxa. Na yi Sɔli mafisama nɛn, a dundu, yinna ɲaxin yi mini ayi.