Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Samuela dekenai ia hereva, ia gwau, “Saulo dainai do oi lalohisihisi ela bona edena negai? Lau ese Saulo lau negea vadaeni, Israela ena king dagina dekena amo. Oiemu boromakau doana be olive dehoro dekena amo do oi hahonua. Lau ese oi do lau siaia lao, Iese, Betelehema tauna ta do oi davaria. Badina be iena natuna tau edia huanai, king ta lau abia hidi vadaeni.”
2To Samuela ia gwau, “Edena bamona do lau lao? Bema Saulo ia kamonai neganai, ia ese lau do ia alaia mase.” Lohiabada ia haere, ia gwau, “Boromakau hahine matamata ta do oi abia lao, do oi gwau, ‘Lau be Lohiabada dekenai boubou do lau henia totona lau mai vadaeni.’
3Iese danu do oi boiria, oiemu boubou karana do ia vareai. Unai neganai, lau ese oi do lau hadibaia dahaka do oi karaia. Oi dekenai iena ladana do lau gwauraia tauna ena kwarana dekenai, olive dehoro do oi bubua.”
4Vadaeni Samuela ese Lohiabada ena oda hegeregere ia karaia, Betelehema dekenai ia lao. Hanua tau badadia idia raka mai, Samuela danu idia hedavari totona, mai edia gari danu. Idia gwau, “Mai maino danu oi mai, o lasi?”
5Samuela ia gwau, “Mai maino danu lau mai, Lohiabada dekenai boubou do lau henia totona. Umui ibounai do umui helaga, vadaeni lau danu do umui mai.” Vadaeni Samuela ese Iese, mai iena natuna tau danu ia hahelagaia, bona idia ia boiria, boubou gabuna dekenai idia lao.
6Idia ginidae neganai Samuela ese Eliaba ia itaia, bona ia laloa inai bamona, “Momokani, Lohiabada ese do ia abia hidi tauna be inai, Lohiabada ena vairanai ia gini inai.”
7To Lohiabada ese Samuela ia hamaoroa, ia gwau, “Iena toana, o iena lata do oi laloa lasi, badina be lau ese lau ura henia lasi. Badina be Lohiabada ese gau ia itaia lasi, taunimanima ese idia itaia bamona. Taunimanima ese tau ena toana idia itaia, to Lohiabada ese tau ena kudouna ia itaia.”
8Vadaeni Iese ese Abinadaba ia boiria, ia hamaoroa, Samuela ena vairanai do ia raka hanaia. To Samuela ia gwau, “Inai tau danu Lohiabada ese ia abia hidi lasi.”
9Vadaeni Iese ese Sama ia hamaoroa do ia raka hanaia. To Samuela ia gwau, “Inai tau danu Lohiabada ese ia abia hidi lasi.”
10Iese ese iena natuna tau 7 ia oda henia, Samuela ena vairanai do idia raka hanaia. To Samuela ese Iese ia hamaoroa, ia gwau, “Inai be Lohiabada ese ia abia hidi lasi.”
11Samuela ese Iese ia nanadaia ia gwau, “Oiemu natuna tau ibounai be inai, a?” Iese ia haere, ia gwau, “Lauegu mero, murinai ia vara tauna be do noho, to ia be mamoe ia naria noho.” Samuela ese Iese ia hamaoroa, ia gwau, “Hereva do oi siaia, do ia mai, badina be do ita helai diho lasi ela bona ia be do ia ginidae.”
12Iese ese hereva ia siaia, bona haida ese uhau ta idia hakaua mai. Iena vairanai be kakakaka, bona iena toana be namo herea, iena matana danu idia diaridiari. Lohiabada ia gwau, “Oi toreisi, ia dekenai olive dehoro do oi bubua, lau ura henia tauna be inai.”
13Vadaeni Samuela ese olive dehoro ia abia, Davida ena kwarana dekenai ia bubua, iena kakana ibounai edia vairanai. Vadaeni unai dina dekena amo Lohiabada ena Lauma be Davida danu ia noho. Bona Samuela ia toreisi, Rama dekenai ia lao.
14Lohiabada ena Lauma ese Saulo ia rakatania, bona lauma dikana ta, Lohiabada ese ia siaia gauna ese ia hisihisi henia.
15Vadaeni Saulo ena hesiai taudia ese idia hamaoroa, idia gwau, “Ai diba, lauma dikana ta Dirava dekena amo ese oi ia hisihisi henia noho.
16Mani emu kara, lohia e, ai dekenai oda do oi henia, vadaeni ai ese gita gadaralaia tauna ta do ai tahua. Vadaeni inai lauma dikana be oi dekenai do ia ginidae neganai, unai tau ese iena gita do ia gadaralaia, bona oiemu lalona be do ia namo lou.”
17Saulo ese iena hesiai taudia ia oda henia, ia gwau, “Tau ta, gita gadaralaia diba momo tauna, do umui davaria, bona lau dekenai do umui hakaua mai.”
18Iena hesiai merona ta ia gwau, “Lau be Iese, Betelehema tauna ena natuna ta lau itaia. Ia be gita gadaralaia diba momo, ia danu be goada tauna, bona tuari diba tauna. Iena hereva be namo, bona iena toana danu be namo. Lohiabada be ia danu ia noho.”

19Unai dainai, Saulo ese hesiai taudia ia siaia lao Iese dekenai, idia gwau, “Oiemu natuna Davida, mamoe ia naria merona, be lau Saulo dekenai do oi siaia mai.”
20Vadaeni Iese ese paraoa, bona uaina ena kopina ta, bona nani ena natuna ta, ia abia, doniki ena doruna dekenai ia atoa, bona inai aniani be iena natuna Davida dekena amo ia siaia lao Saulo dekenai.
21Davida be Saulo dekenai ia ginidae, vadaeni ia be Saulo ena hesiai tauna ta ia lao. Saulo ese ia lalokau henia bada, bona iena kesi huaia tauna ia halaoa.
22Vadaeni Saulo ese Iese dekenai hereva ia siaia, ia gwau, “Davida be lau dekenai do ia noho, hesiai gaukara do ia karaia, badina be lau ura henia.”
23Vadaeni lauma dikana, Dirava dekena amo, Saulo dekenai ia ginidae neganai, Davida ese gita ia abia, iena imana dekenai ia gadaralaia. Unai neganai Saulo ena lalona ia namo lou, bona lauma dikana ese ia rakatania.