Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Samuel

1 Samuel 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miingon si Yahweh kang Samuel, “Hangtod kanus-a ka man magsubo alang kang Saul tungod sa akong pagsalikway kaniya gikan sa pagkahari sa Israel? Pun-a ug lana ang budyong ug lakaw. Paadtoon ko ikaw kang Jesse sa Betlehem, kay nagpili ako ug hari alang kanako taliwala sa iyang mga anak nga lalaki.”
2Miingon si Samuel, “Unsaon ko man pag-adto? Kon madunggan kini ni Saul, patyon niya ako.” Miingon si Yahweh, “Pagdala ug bayeng baka ug ingna, “Mianhi ako aron maghalad kang Yahweh.'
3Dapita si Jesse sa pagtambong sa paghalad, ug ipakita ko kanimo kung unsa ang imong buhaton. Dihogi alang kanako ang tawo nga isulti ko kanimo.”
4Gibuhat ni Samuel ang gisulti ni Yahweh ug miadto sa Betlehem. Nangurog ang mga kadagkoan sa siyudad sa pagsugat nila kaniya ug miingon, “Mianhi ka ba sa kalinaw?”
5Miingon siya, “Sa kalinaw; mianhi ako aron sa paghalad alang kang Yahweh. Magbalaan kamo sa inyong kaugalingon ug uban kanako aron maghalad.” Ug gibalaan niya si Jesse ug ang iyang mga anak nga lalaki ug gidapit sila aron sa pagtambong sa paghalad.
6Sa pag-abot nila, nakakita siya kang Eliab ug naghunahuna siya nga ang gipili ni Yahweh mao na gayod ang nagbarog sa iyang atubangan.
7Apan miingon si Yahweh kang Samuel, “Ayaw pagtan-aw sa iyang panagway, o sa iyang pamarug; tungod kay dili siya mao ang akong napilian. Kay si Yahweh wala magtan-aw sama sa nakita sa tawo; ang tawo nagtan-aw sa panagway, apan si Yahweh nagtan-aw sa kasingkasing.”
8Unya gitawag ni Jesse si Abinadab ug gipaagi siya sa atubangan ni Samuel. Ug miingon si Samuel, “Dili usab siya maoy gipili ni Yahweh.”
9Unya gipaagi ni Jesse si Shamma. Ug miingon si Samuel, “Dili usab siya maoy gipili ni Yahweh.”
10Gipalabay ni Jesse ang pito niya ka mga anak nga lalaki sa atubangan ni Samuel. Ug miingon si Samuel kang Jesse, “Dili kini sila maoy gipili ni Yahweh.”
11Unya miingon si Samuel kang Jesse, “Ania ba dinhi ang tanan mong mga anak nga lalaki? Mitubag siya, “Aduna pay kamanghuran, apan nag-atiman siya sa mga karnero.” Miingon si Samuel kang Jesse, “Pasugoi ug paanhia siya; kay dili kita manglingkod hangtod moabot siya dinhi.”
12Gipakuha siya ni Jesse ug gipasulod. Karon kini nga anak nga lalaki pulapula, adunay nindot nga mga mata ug ambongan. Miingon si Yahweh, “Barog, dihogi siya; kay siya mao ang pinili.”
13Unya gikuha ni Samuel ang budyong nga may lana ug gidihogan siya taliwala sa iyang mga igsoong lalaki. Mikunsad dayon ang Espiritu ni Yahweh kang David sukad niadtong adlawa. Unya mibarog si Samuel ug miadto sa Rama.
14Karon gibiyaan na si Saul sa Espiritu ni Yahweh, ug gihasol na siya sa daotang espiritu nga gipadala ni Yahweh.
15Miingon ang sulugoon ni Saul kaniya, “Tan-awa, naghasol na kanimo ang daotang espiritu nga gipadala sa Dios.
16Karon among agalon sugoa ang imong mga sulugoon nga ania sa imong atubangan sa pagpangita ug tawo nga maayong motugtug sa alpa. Unya kon samukon ka sa daotang espiritu nga gipadala sa Dios, tugtugon niya kini ug mamaayo ka.”
17Miingon si Saul sa iyang mga sulugoon, “Pangitai ako ug tawo nga maayong motugtog ug dad-a siya dinhi kanako.”
18Unya ang usa sa batan-ong tawo mitubag, ug miingon, “Nakita ko ang usa sa mga anak nga lalaki ni Jesse nga taga-Betlehem, nga batid sa pagtugtog, usa ka kusgan, usa ka tawo nga isog, usa ka tawo sa gubat, buotan sa pagpamulong, usa ka ambongan nga tawo; ug si Yahweh nag-uban kaniya.”

19Busa nagpadala si Saul ug mensahero kang Jesse, ug miingon, “Paanhia ang imong anak nga lalaki nga si David, nga magbalantay sa mga karnero.”
20Nagkuha si Jesse ug usa ka asno nga gikargahan ug tinapay, usa ka sudlanan nga may bino, ug usa ka nating kanding, ug gipaadto sila uban ang iyang anak nga lalaki nga si David ngadto kang Saul.
21Unya miadto si David kang Saul ug mialagad kaniya. Nahigugma pag-ayo si Saul kaniya, ug nahimo siya nga tigdala sa iyang hinagiban.
22Nagpasugo si Saul kang Jesse nga nag-ingon, “Tugoti si Dvid nga moalagad kanako, kay nakakaplag siya ug kalooy sa akong panan-aw.”
23Sa matag higayon nga hasolon si Saul sa daotang espiritu nga gipadala sa Dios, kuhaon ni David ang alpa ug tugtugon kini. Busa mahuwasan si Saul ug mamaayo, ug mopahawa gikan kaniya ang daotang espiritu.