Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ इतिहास

१ इतिहास 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1दाऊदमी आ सहरमी आंम कली खिंपुकी सेला बाक्‍त। मिनु परमप्रभु आ कबल पशो सन्‍दोस वोइक्‍चा कली बाक्‍तीक का सेल्‍शा, ताम्‍बु का कीङा बाक्‍त।
2मिनु नोले दाऊदम “लेवी आ थर ङा मरुमी ला परमप्रभु आ सन्‍दोस कुरचा माल्‍नीम” दे हुकुम पवा बाक्‍त। मारदे हना परमप्रभु यावेमी लेवी आन कली आ सन्‍दोस कुरचा नु गेना हना यो परमप्रभु आ गेय पचा कली योव़शो बाक्‍मा बाक्‍त।
3मिनु दाऊदम परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस आ ठीक पशो बाक्‍तीकेम चाक्‍चा कली इस्राएली नेल्‍ल आन कली यरूसलेम सहरम पुक्‍मी बाक्‍त।
4नोले दाऊदम हारून आ चच युइ नु लेवी नेल्‍ल आन कली खुप्‍तीमी बाक्‍त।
5मेको सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, कोहाथ आ तौ आन ठेयब मुर उरीएल नु सहे का २० जना आन खिं खिं ङा मुर बाक्‍मा बाक्‍त।
6मेरारी आ तौ आन ठेयब मुर आसायाह नु सहे निक्‍शी २० जना आन खिं खिं ङा मुर बाक्‍मा बाक्‍त।
7गेरशोम आ तौ आन ठेयब मुर योएल नु सहे का ३० जना आन खिं खिं ङा मुर बाक्‍मा बाक्‍त।
8एली-जाफान आ तौ आन ठेयब मुर शेमायाह नु सहे निक्‍शी आन खिं खिं ङा मुर बाक्‍मा बाक्‍त।
9हेब्रोन आ तौ आन ठेयब मुर एलीएल नु ८० जना आन खिं खिं ङा मुर बाक्‍मा बाक्‍त।
10उज्‍जीएल आ तौ आन ठेयब मुर अम्‍मीनादाब नु सहे का १२ जना आन खिं खिं ङा मुर बाक्‍मा बाक्‍त।
11मिनु दाऊदमी चढ़ेब सादोक नु अबीयाथार नु लेवी उरीएल, आसायाह, योएल, शेमायाह, एलीएल नु अम्‍मीनादाब आन कली ब्रेत्‍तीमी बाक्‍त। २सामुएल १५:२९
12मिनु मेको आन कली “गे लेवी आन खिं ङा ठेयब मुर ननी। परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभु आ सन्‍दोस आं ठीक पशो बाक्‍तीके कुइक्‍चा, दे इन कली नु इन खिं खिं ङा मुर आन कली ठीक सेलीन।
13ङोंइती गे मेको कली मकुरतीके परमप्रभु यावे, इं परमप्रभु गोपुकी नु गाइक्‍ताक्‍व। मारदे हना गो मेको सन्‍दोस कली ठीक पा मचाक्‍क” देंमाक्‍त। १इतिहास १३:९-११
14मोपतीके परमप्रभु यावे, इस्राएली आन परमप्रभु आ सन्‍दोस चाक्‍चा कली चढ़ेब नु लेवी आंम आंम कली ठीक सेल्‍समा बाक्‍त।
15मिनु लेवीपुकीम परमप्रभु आ सन्‍दोस शुइश्‍शो कोक्‍केमी आन बलामी कुरमे बाक्‍त। परमप्रभु यावेम मोसा कली दोपा देंमे, मोपा मोसा आ शेंशो पामे बाक्‍त। प्रस्‍थान २५:१४; गन्‍ती ४:१५
16मिनु दाऊदम लेवी आन ठेयब मुर आन कली “इन खिं खिं ङा मुर कुम्‍सो पाइब योव़शा, वोइक्‍चा माल्‍नीनी। मेकोपुकी तार पाइश्‍शो ताप्‍तीके, बीना नु बुप्‍केल ताप्‍शा, ग्‍येरशा ठेयब सेंदा पा कुम्‍सो पचा माल्‍नीम” दे अरेमी बाक्‍त।
17मोपतीके लेवीपुकीम योएल आ तौ हेमान नु आ खिं खिं ङा मुर बेरेक्‍याह आ तौ आसाफ, नु मेरारी आ तौ आन खिं खिं ङा मुर रे कुशायाह आ तौ एथान आन कली योव़ङमे बाक्‍त।
18मिनु मेको आन नोले जकरिया, याजीएल, शेमीरामोथ, येहीएल, उन्‍नी, एलीआब, बेनायाह, मासेयाह, मत्तीथ्‍याह, एली-फेलेहु, मीक्‍नैयाह नु लाप्‍चो खाल पाइब ओबेद-एदोम नु यिएल आन कली योव़ेङमे बाक्‍त।

19मिनु कुम्‍सो पाइब हेमान, आसाफ नु एथान कांसा के बुप्‍केल ताप्‍चा कली योव़चा पुंइसमा बाक्‍त। १इतिहास ६:१८; १इतिहास ६:२४; १इतिहास ६:२९; १इतिहास २५:१
20मिनु जकरिया, अजीएल, शेमीरामोथ, येहीएल, उन्‍नी, एलीआब, मासेयाह नु बेनायाह अलामोथ देंशो आइक्‍च सेंदा पाइश्‍शो तार पाइश्‍शो ताप्‍तीके ताप्‍चा कली योव़चा पुंइसमा बाक्‍त।
21मिनु मत्तीथ्‍याह, एली-फेलेहु, मीक्‍नैयाह, ओबेद-एदोम, यिएल नु अज‍जीयाह शेमीनीथ देंशो ठेयब सेंदा पाइश्‍शो बीना ताप्‍तीके ताप्‍चा कली योव़चा पुंइसमा बाक्‍त।
22लेवी आन ठेयब मुर केनानीयाह कुम्‍सो पचा नु ताप्‍चा जोक्‍ब तुइक्‍ब बाक्‍तीके मेको आन कली चलेब दुम्‍माक्‍त।
23बेरेक्‍याह नु एल्‍काना सन्‍दोस बाक्‍तीके ङा लाप्‍चो कोव़ब बाक्‍सा बाक्‍त।
24मिनु चढ़ेब शेबान्‍याह, योशाफात, नेथनेल, अमासै, जकरिया, बेनायाह नु एलीएजर परमप्रभु आ कबल पशो सन्‍दोस आ ङोंइती तुराही ताप्‍चा माल्‍बाक्‍मा बाक्‍त। ओबेद-एदोम नु येहीयाह यो सन्‍दोस बाक्‍तीके ङा लाप्‍चो कोव़ब बाक्‍सा बाक्‍त।
25मिनु दाऊद नु इस्राएल ङा खाल्‍पा नु हजार हजार ङा लडाइ पाइब आन कप्‍तानपुकी ओबेद-एदोम आ खिं लशा, ग्‍येरशा परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस चाक्‍गमे बाक्‍त।
26मिनु परमप्रभु यावेमी आ कबल पशो सन्‍दोस कुरब लेवी आन कली वारच पाइक्‍तीके मेकोपुकीम ७ ओटा ब्‍यफ नु ७ ओटा सांड चढ़ेमे बाक्‍त।
27मिनु दाऊद नु सन्‍दोस कुरब लेवी, कुम्‍सो पाइब नु केनानीयाह ताप्‍ब नु कुम्‍सो पाइब आन कली चलेब नेल्‍ल रिम्‍शो सुती के वा फेक्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त। दाऊदम रिम्‍शो सुती वा के कुचु तार फेक्‍तीके यो फेक्‍शो बाक्‍माक्‍त। प्रस्‍थान २५:७
28मोपा इस्राएली नेल्‍लेमी ठेयब रेयके पा नु ग्रोव़, तुराही, बुप्‍केल, तार पाइश्‍शो ताप्‍तीके नु बीना ताप्‍शा परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस कुइश्‍शा कु‍मा बाक्‍त।
29मिनु परमप्रभु यावे आ कबल पशो सन्‍दोस दाऊद आ सहरम ओंइदमेनु, सावल आ तमी, दाऊद आ मीश मिकालमी झेल रे कोव़ङा बाक्‍त। मिनु पिप दाऊद कली ग्‍येरशा सिल पशो तशा, आ थुंमी पिप कली आइक्‍च मिम्‍ता बाक्‍त।