Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Davidi kpɛdↄ̀dↄ azĩaɛ a wɛ̃́lɛ guu, ↄ̃ à gukɛ̀kɛ Lua kpagoloɛ, à zwã̀akpɛ dↄ̀ɛ̀
2à mɛ̀: Gbɛ̃e Lua kpagolo sɛa zɛ́ vĩo, sema Levii buiↄ bàasio, asa Dii mɛ́ ń dílɛ a sɛnaↄ ũ, aaiↄ a zĩ kɛ gↄↄpii.
3À Isaili bui píi kã̀aa Yelusalɛũ, kɛ́ aa gɛ Dii kpagolopi sɛ suò gu pↄ́ a kɛ̀kɛɛ̀u.
4Ɔ̃ à Aalona buiↄ ń Levii buiↄ sìsi:
5Kɛata buiↄ dↄaana Uliɛli ń a gbɛ̃́ gbɛ̃ↄn basooloↄ.
6Mɛlali buiↄ dↄaana Asaia ń a gbɛ̃́ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń baooↄ.
7Geesↄ̃ buiↄ dↄaana Yoɛli ń a gbɛ̃́ gbɛ̃ↄn basoolokwiↄ.
8Ɛlizafã buiↄ dↄaana Semaia ń a gbɛ̃́ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa doↄ.
9Hɛblↄ̃ buiↄ dↄaana Ɛliɛli ń a gbɛ̃́ gbɛ̃ↄn basiiↄ̃ↄ.
10Uziɛli buiↄ dↄaana Aminadabu ń a gbɛ̃́ gbɛ̃ↄn basↄokwi ń plaoↄ.
11Ɔ̃ Davidi sa'onkiaↄ Zadoki ń Abiataao sìsi ń Levii buiↄ Uliɛli, Asaia, Yoɛli, Semaia, Ɛliɛli ń Aminadabuo.
12A ònɛ́: Levii bui dↄaanaↄn á ũ. Ápiↄ ń á gbɛ̃́ↄ à gbãbↄ ázĩaɛ, í gɛ́ Dii Isailiↄ Lua kpagolo sɛ́ à suò gu pↄ́ má kɛ̀kɛɛ̀u.
13Dii wá Lua pↄ fɛ̃̀wázi káau, kɛ́ á Levii buiↄ ámɛ á sɛao yã́i. Wi yãgbɛawà a zɛ́wao.
14Ɔ̃ Sa'onaↄ ń Levii bui kĩniↄ gbãbↄ̀ ńzĩaɛ, kɛ́ aa Dii Isailiↄ Lua kpagolo sɛ suò yã́i.
15Ɔ̃ Levii buipiↄ gɛ̀ Lua kpagolo sɛ dà ń gã̀u, aalɛ suò ń a sɛ́liↄ lá Dii ò Mↄiziɛwa.
16Ɔ̃ Davidi ò Levii bui dↄaanaↄnɛ aa ń gbɛ̃eↄ dilɛ aaↄ lɛsi ń pↄ́'ↄbↄnaↄ: Domaↄ ń mↄↄnaↄ ń sɛ̃́sɛ̃naↄ, an pↄna súu iↄ dↄ.
17Ɔ̃ Levii buipiↄ Yoɛli nɛ́ Emani dìlɛ ń Bɛlɛkia nɛ́ Asafao ń Mɛlali bui Kusaia nɛ́ Etanio.
18An kwàasiↄn kɛ: Zakali, Yaaziɛ, Semilamↄ, Yeiɛli, Uni, Ɛliabu, Benaia, Maasea, Matitia, Ɛlifeleu, Mikinɛia, Ɔbɛdɛdↄũ, Yeiɛli ń Azaziao.

19Lɛ̀sin dↄaanaↄ Emani, Asafa ń Etanio lɛ́ mↄgotɛ̃ sɛ̃́sɛ̃naↄ lɛ́.
20Zakali, Aziɛli, Semilamↄ, Yeiɛli, Uni, Ɛliabu, Maasea ń Benaiao lɛ́ doma'ↄ gèele lɛ́.
21Matitia, Ɛlifeleu, Mikinɛia, Ɔbɛdɛdↄũ, Yeiɛli ń Azaziao lɛ́ mↄↄna'ↄ kelena lɛ́.
22Levii bui dↄaana Kenania mɛ́ kpagolosɛnaↄ dↄaana ũ. Ì yãdanɛ́, kɛ́ a dↄ̃a vĩ a guu yã́i.
23Bɛlɛkia ń Ɛlikanao mɛ́ kpagolopi dↄ̃̀anaↄ ũ.
24Sa'onaɛ beeↄ mɛ́ lɛ́ kã̀aepɛ Lua kpagolo aɛ: Sebania, Yosafa, Nɛtanɛli, Amasai, Zakali, Benaia ń Ɛliɛzɛɛo. Ɔbɛdɛdↄũ ń Yehiao dɛ a dↄ̃̀anaↄ ũɛ lↄ.
25Màa Davidi ń Isailiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄoↄ dↄaanaↄ gɛ̀ Dii bàakuańnↄ kpagolo sɛ̀ Ɔbɛdɛdↄũ bɛ, aalɛ suò ń pↄnao.
26Lua dↄ̀ Levii bui pↄ́ kpagolopi sɛaↄlɛ, ↄ̃ wà sa'ò ń zuswanaↄ mɛ̀n sopla ń sãsakaoↄ mɛ̀n sopla lↄ.
27Davidi bàabaa gomusu daa ń Levii bui pↄ́ kpagolo sɛaↄ ń ń dↄaana Kenaniao ń lɛ̀sinaↄ píi. Davidi bàabaa sa'o'ula daa lↄ.
28Màa Isaili bui píi lɛ́ su ń Dii kpagoloo ń kúkuakɛao ń kuu'ↄo ń kã̀ae'ↄo ń sɛ̃́sɛ̃n ↄ́o ń domalɛao ń mↄↄnlɛao.
29Kɛ́ Dii kpagolo lɛ́ gɛ̃ Davidi wɛ̃́lɛu, Saulu nɛ́ Mikali lɛ́ zĩ́lɛ gwa fɛnɛntiu. Kɛ́ a è kí Davidi lɛ́ ↄ̃wã, àlɛ pↄnakɛ Dii aɛ, ↄ̃ à sakàaàgu a sↄ̃ guu.