Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - 1 Crónicas

1 Crónicas 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1David, e-neggweburgi na e-negmar sobsad. Deginbali, Bab-dummad-dadganbo-Igar-Mesisad-Ulu-sigega dordoneg sobsabalid.
2Degidgi, David sogded: “Bab-Dummad-Dadganbo-Igar-Mesisad-Ulu yogasaar seledosulid. Levita-dulemar, Bab-Dummad-Ulu semaloed. Ar Bab-Jehová, e-Ulu-semalaga, degi, ega degisadegu arbadii gumarbaliga, a-dulemar-nug-imaksa gusad.”
3Geb David, Bab-Jehová-Ulu na neg-sobsadse sedmalaga, bela Jerusalénʼgi Israel-dulemar-oambikusad.
4Deginbali, David, Aarón-wagan-oambikusbalid, degi, Levita-dulemar-oambikusbalid.
5Levita-dulemar Coat-wagansik-sulesmalad, wemalad: Uriel e-gwenadgan-e-dummad, degi, e-gwenadgan, dulanergwa (120) mergued.
6Merari-wagansiki: Asaías e-gwenadgan-e-dummad, degi, e-gwenadgan, dulataled-ilabo gaka dulagwen (220) mergued.
7Gersón-wagansiki: Joel e-gwenadgan-e-dummad, degi, e-gwenadgan, dulanergwa-gakambe (130) mergued.
8Elizafán-e-wagansiki: Semaías e-gwenadgan-e-dummad, degi, e-gwenadgan, dulataled-ilabo (200) mergued.
9Hebrón-e-wagansiki: Eliel e-gwenadgan-e-dummad, degi, e-gwenadgan, dulabake (80) mergued.
10Uziel-e-wagansiki: Aminadab e-gwenadgan-e-dummad, degi, e-gwenadgan, dulatar-gakambe-gakabo (112) mergued.
11Geb degine, David, dule-irwa-Bab-Dummadse-gormaladse gochabalid: Sadocʼse, Abiatarʼse. Degi, Levita-dulemarse gochabalid: Urielʼse, Asaíasʼse, Joelʼse, Semaíasʼse, Elielʼse, degi, Aminadabʼse.
12Geb, David, amarga sogded: “Ar bemar Levita-dulemar-e-gwenadgan-e-gwenadgan-e-dummagansoggu, bemar na be san swilidik imakmar, degi, be-gwenadgan deyob imakmarmogo. Adi, bemar, Israel-e-Bab-Dummad-Jehová-Ulu, an ega dordoneg-guakwa-imaksadse nabir sedmalagar.
13Gebe-iduale, ar bemar, we-Ulu searsur gusad. Ar ade, anmar igar-maidba anmar-Bab-Dummad-Jehováʼse idaksasulid. Agala, Bab-Dummad, sabsur-anmargi yolesad.”
14Degisoggu, dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad, degi, Levita-dulemarmala, na san swilidik imaksamarsunnad, adi, Israel-e-Bab-Dummad-Jehová-Ulu nabir sedamalagar.
15Degine, Bab-Jehová-Moisésʼga-Igar-Uksagusadba guegala, Levita-dulemar, Bab-Dummad-Igar-Mesisad-Ulu e-gukingi e-suargi-nai searmarsunnad.
16David, Levita-dummaganga sogsabalid: “Be-gwenadgan-abargi dule-namakmalad-amimaloye. Wemar weligwaledba we-garmar-ogorbukwa namakmalagar: Gar-salterioʼmar, gar-arpaʼmar, degi, gar-címbaloʼmar.”
17Degisoggu, Levita-dulemar we-dulemar-onug-imaksamalad: Joel-machi-Hemán. Degi, Berequías-machi-Asaf e-gwenadgan-abargi onugsasmarbalid. Degi, Merari-wagansikdi, Cusaías-machi-Etán onugsasmarbalid.
18We-warbaagwadmarba, e-gwenadgan-sorbarmalad onugsasmarbalid: Zacarías, Jaaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifelehu, degi, Micnías. Deginbali, yawagak-dakmalad onugsasmarbalid: Obed-Edom, Jeiel.

19Dulemar-gar-esgoro-gordikid-címbaloʼye-nugad-ogormalad onugsasmarbalid: Hemán, Asaf, degi, Etán.
20Dulemar-gar-salterio-Alamotʼye-nugad-ogormalad, wemalad: Zacarías, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías, degi, Benaía.
21Deginbali, gar-arpaʼmar-e-dub-gabaabak-nikad (8) binnalee-ogormalad, degi, namakedgi-emar-idumalad, wemalad: Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed-Edom, Jeiel, degi, Azazías.
22Degi, Levita-dulemar-e-dummad-Quenanías, dule-namakedgi-nergualedsoggu, dule-namakmalad-e-dummadga nugsalesad.
23Dordoneggi Bab-Dummad-Dadganbo-Igar-Mesisad-Ulu-siidgi-nakulemaladi, wemalad: Berequías, degi, Elcana.
24Dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad, Bab-Jehová-Ulu-walik gar-trompeta-ogormaladi, wemalad: Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía, degi, Eliezer. Dordoneggi Bab-Jehová-Ulu-siidgi nakulemarmogadi, wemarmogad: Obed-Edom, degi, Jehías.
25Degisoggu, David, Israel-girmar-dummaganmala, degi, sorda-miliba (1,000) e-dummaganga-gudimaladmala, Bab-Jehová-Dadganbo-Igar-Mesisad-Ulu-sunaega, weligwaledbali Obed-Edom-negse nadegusmalad.
26Ar Bab-Dummad Levita-dulemar-bendaksasoggu, Bab-Jehová-Igar-Mesisad-Ulu-semamaigu, Bab-Jehováʼga moli-bebe-nikad-machergan-walagugle (7) ogumakar uksamalad, degi, sibad-wawaad-machergan-walagugle (7) ogumakar uksamarbalid.
27Abali, David lino-mor-nued-yoi naded. Deyobi, Levita-dulemar lino-mor-yoyoimoga Bab-Dummad-Ulu-semamai guarmalad. Degi, dule-namakmalad, deyob lino-mor-yoyoimarmogad. Quenanías namakmalad-e-dummad, lino-mor-nued-yoi nadmogad. Davidʼdina, lino-mor-efodʼye-nugad yoibalid.
28Weyob bela Israel-dulemar, Bab-Jehová-Ulu-senadapi guarmalad. Doggus-weligwaledba we-garmar-ogornadapi gusmalad: Gar-bocinaʼmar, gar-trompetaʼmar, gar-címbaloʼmar, gar-salterioʼmar, degi, gar-arpaʼmar ogornadapi gusmalad.
29Geb Bab-Jehová-Dadganbo-Igar-Mesisad-Ulu David-neggweburse-mosgua, Saúl-e-sisgwa-Mical, yawagak-bipigwadba atakded. Agine, Mical, Rey-David weligwaledgi gwirdaniki dakdegua, e-gwagegi David-saedakalid.