Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Meʻa Hokohoko

1 Meʻa Hokohoko 15

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe langa ʻe Tevita ʻae ngaahi fale moʻona ʻi hono kolo, pea naʻa ne teuteu ha potu ki he puha ʻoe fuakava ʻae ʻOtua, mo ne fokotuʻu ki ai ha fale fehikitaki.
2Pea naʻe toki pehē ʻe Tevita, “ʻOku ʻikai lelei ke fua ʻae puha ʻoe fuakava ʻae ʻOtua ka ʻe he kau Livai pe: he ko kinautolu ia kuo fili ʻe Sihova ke fua ʻae puha ʻoe fuakava ʻae ʻOtua, pea ke tauhi kiate ia ʻo taʻengata.”
3Pea naʻe tānaki fakataha ʻe Tevita ʻa ʻIsileli kātoa ki Selūsalema, koeʻuhi ke ʻohake ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ki hono potu, ʻaia naʻa ne teuteu ki ai.
4Pea naʻe fakataha ʻe Tevita ʻae fānau ʻa ʻElone, mo e kau Livai:
5Mei he ngaahi foha ʻo Kohate; ʻa Ulieli ko honau ʻeiki, pea mo hono kāinga ko e toko teau mo e toko uofulu:
6Pea ʻoe ngaahi foha ʻo Melali: ko ʻAsaia, ko honau ʻeiki, pea mo hono kāinga ko e toko teau mo e toko uofulu:
7Pea ʻoe ngaahi foha ʻo Kesomi; ko Soeli ko honau ʻeiki, pea mo hono kāinga ko e toko teau mo e toko tolungofulu:
8Pea ʻoe ngaahi foha ʻo ʻElisafani; ko Simaia ko honau ʻeiki, pea mo hono kāinga ko e toko uangeau:
9Pea ʻoe ngaahi foha ʻo Hepeloni; ko Ilieli ko honau ʻeiki, pea mo hono kāinga ko e toko valungofulu:
10Pea ʻoe ngaahi foha ʻo ʻUsili; ko ʻAminitapi ko honau ʻeiki, pea mo hono kāinga ko e toko teau mo e toko hongofulu ma ua.
11Pea naʻe ui mai ʻe Tevita kia Satoki mo ʻApiata ko e ongo taulaʻeiki, pea mo e kau Livai, kia Ulieli, mo ʻAsaia, mo Soeli, mo Simaia, mo Elieli, pea mo ʻAminitapi,
12‌ʻo ne pehē kiate kinautolu, “Ko kimoutolu ko e kau tuʻukimuʻa ʻi he ngaahi tamai ʻae kakai Livai: mou fakamāʻoniʻoniʻi ʻakimoutolu, ʻio, ʻakimoutolu pea mo homou kāinga, koeʻuhi ke mou ʻomi ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli ki he potu kuo u teuteu ki ai.
13He ko e meʻa ʻi he ʻikai te mou fuofua ʻomi ia, ko ia naʻe teʻia ai ʻakitautolu ʻe Sihova ko hotau ʻOtua, koeʻuhi naʻe ʻikai te tau kumi kiate ia ʻo hangē ko hono anga ʻoku totonu.”
14Ko ia naʻe fakamāʻoniʻoniʻi ʻakinautolu ʻe he kau taulaʻeiki mo e kau Livai ke nau ʻohake ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli.
15Pea naʻe fua ʻae puha ʻoe fuakava ʻae ʻOtua ʻe he fānau ʻa Livai ʻi honau uma ʻaki ʻa hono ngaahi kau haʻamo, ʻo hangē ko e fekau ʻe Mōsese ʻo fakatatau mo e folofola ʻa Sihova.
16Pea naʻe lea ʻa Tevita ki he ʻeiki ʻoe kau Livai ke ne vaheʻi honau kāinga niʻihi ke fai ʻae hiva ʻaki ʻae ngaahi meʻa hiva, ko e ngaahi ūtete, mo e ngaahi haʻape, mo e ngaahi ukamea pakihi, naʻe tatangi, ʻi he hiki hake ʻae leʻo ʻi he fiefia.
17Ko ia naʻe vaheʻi ʻe he kau Livai ʻa Hemani ko e foha ʻo Soeli; pea ʻi hono kāinga ʻoʻona, ʻa ʻAsafi ko e foha ʻo Pelekia; pea mei he ngaahi foha ʻo Melali ko honau kāinga, ʻa Etani ko e foha ʻo Kusaia;
18Pea naʻe fakataha mo kinautolu ʻa honau kāinga ʻo hono ua ʻoe lakanga, ko Sakalia, mo Peni, mo Seseeli, mo Similamoti, mo Sehieli, mo Uni, mo ʻIliapi, mo Penaia, mo Maaseia, mo Matitia, mo Elifili, mo Mikineia, mo ʻOpeti-ʻItomi, mo Sieli, ko e kau leʻo matapā.

19Ko ia, naʻe vaheʻi ʻae kau hiva, ko Hemani, mo ʻAsafi, mo Etani, ke fakapakihi ʻaki ʻae ngaahi meʻa pakihi palasa;
20Pea ko Sakalia, mo ʻAsieli, mo Similamoti, mo Sehieli, mo Uni, mo ʻIliapi, mo Māseia, mo Penaia, ki he ngaahi ūtete ʻo hangē ko e leʻo fakafefine;
21Pea ko Matitia, mo Elifili, mo Mikineia, mo ʻOpeti-itomi, mo Sieli, mo ʻAsasia, ki he ngaahi haʻape naʻe leʻo lahi hake.
22Pea naʻe ʻia Kinania ʻae fasi ʻoe hiva naʻe ekinaki ʻe ia ʻae hiva, he naʻa ne poto ai.
23Pea ko Pelekia mo ʻElikena ko e ongo tauhi matapā ʻakinaua ki he puha ʻoe fuakava.
24Pea ko Sipania, mo Sihosafate, mo Netanili, mo ʻAmasai, mo Sakalia, mo Penaia, mo ʻEliesa ko e kau taulaʻeiki, naʻe ifi ʻekinautolu ʻae ngaahi meʻalea ʻo muʻomuʻa ʻi he puha ʻoe fuakava ʻae ʻOtua: pea ko ʻOpeti-ʻItomi mo Sehia ko e ongo tauhi matapā ʻakinaua ki he puha ʻoe fuakava.

25Ko ia, naʻe ʻalu ʻa Tevita, mo e kau mātuʻa ʻo ʻIsileli, mo e ngaahi ʻeikitau naʻe pule ki he ngaahi toko afe, koeʻuhi ke nau ʻohake ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova mei he fale ʻo ʻOpeti-ʻItomi, ʻi he fiefia.
26Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻi heʻene tokoni ʻe he ʻOtua ʻae kau Livai naʻe fua ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova, naʻa nau feilaulau ʻaki ʻae fanga pulu ʻe fitu, mo e fanga sipitangata ʻe fitu.
27Pea naʻe kofuʻaki ʻa Tevita ʻae kofu ʻoe tupenu lelei, pea naʻe pehē mo e kau Livai kotoa pē naʻe fua ʻae puha ʻoe fuakava, mo e kau hiva, pea pehē mo Kinania ko e tangata taki hiva mo e kau hiva: naʻe kofuʻaki foki ʻe Tevita ʻae ʻefoti ʻoe tupenu lelei.
28Naʻe pehē ʻae ʻomi ʻe ʻIsileli kātoa ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ʻaki ʻae mavava, mo e ʻuʻulu ʻoe ngaahi nifoʻi manu, mo e ngaahi meʻalea, mo e ngaahi meʻa pakihi, mo e tatangi ʻoe ngaahi ūtete mo e ngaahi haʻape.
29Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻI heʻene aʻu atu ʻae puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ki he Kolo ʻo Tevita, naʻe sio ʻa Mikale ko e ʻofefine ʻo Saula mei he matapā sioʻata, mo ne mamata ki he tuʻi ko Tevita ʻoku meʻe mo tā meʻa faiva: pea naʻa ne manuki kiate ia ʻi hono loto.