Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 1. Kronikengero

1. Kronikengero 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Andro Foros le Davidoskero peske o David ačhaďa khera. Pririchtinďa the than prekal e Devleskeri Archa a ačhaďa prekal late stanos.
2A phenďa: “Ňiko našťi ľidžal le Devleskeri Archa, ča o Leviti. Bo len peske o RAJ kidňa avri, hoj la te hordinen a te keren paš late e služba pro furt.”
3Paľis o David diňa te zvičinel savore Izraeliten andro Jeruzalem, hoj te ľidžan le RAJESKERI Archa pre oda than, kaj ov pririchtinďa.
4Avke o David diňa te vičinel le Aronoskere the Levitengere potomken.
5Avľa o vodcas Uriel le 120 muršenca andral le Kohatoskeri fajta,
6o Asajah le 220 muršenca andral le Merariskeri fajta,
7o Joel le 130 muršenca andral le Geršomoskeri fajta,
8o Šemajah le 200 muršenca andral le Elicafanoskeri fajta,
9o Eliel le ochtovardeš (80) muršenca andral le Chebronoskeri fajta
10the o Amminadab 112 muršenca andral le Uzzieloskeri fajta.
11Paľis o David vičinďa le rašajen le Cadok the le Ebjatar the le Leviten le Uriel, le Asajah, le Joel, le Šemajah, le Eliel the le Amminadab
12a prikazinďa lenge: “Tumen san o vodci andre le Levitengere fajti. Sentňaren pes the okle Levitenca a ľidžan e Archa le RAJESKERI, le Izraeloskere Devleskeri, pre oda than, so pririchtinďom.
13Bo angloda pes oda kerelas bijal tumende, Levitale, a vašoda o RAJ, amaro Del, amen demaďa andre choľi, bo na phučahas lestar, sar majinas te kerel pal oda, so hin pisimen.”
14Avke o rašaja the o Leviti pes sentňarde a preľigende e Zmluvakeri Archa le RAJESKERI, le Izraeloskere Devleskeri.
15O Leviti ľigenenas e Archa le Devleskeri le dručkenca pro phiko, avke sar o Mojžiš prikazinďa prekal le RAJESKERO lav.
16Paľis o David prikazinďa le Levitengere vodcenge, hoj te kiden avri dženen peskere famelijendar, hoj te giľaven the radišagoha te bašaven pro harfi, citari the cimbali.
17Avke o Leviti kidle avri le Heman, le Joeloskere čhas, leskera famelijatar le Asaf, le Berechijoskere čhas, the le Etan, le Kušajoskere čhas, andral e fajta Merari,
18a paš lende lengere phralen, save len majinenas te čerinel: le Zecharijah, le Jaaziel, le Šemiramot, le Jechiel, le Unni, le Eliab, le Benajah, le Maasejah, le Mattitijah, le Elifeleh; the le Miknejah a le chramoskere stražňiken: le Obed-Edom the le Jeiel.

19O lavutara o Heman, o Asaf the o Etan bašavenas pro brondzune cimbali.
20O Zecharijah, o Aziel, o Šemiramot, o Jechiel, o Unni, o Eliab, o Maasejah the o Benajah bašavenas pro harfi o učeder hangos.
21O Mattitijah, o Elifeleh, o Miknejah, o Obed-Edom, o Jeiel the o Azaziah bašavenas pro citari o teluno hangos.
22O Kenanijah sas avrikidlo, hoj te ľidžal le Leviten, save sas lavutara, bo mištes džanelas te giľavel a te bašavel.
23O Berechijah the o Elkanah, o Obed-Edom the o Jechijah stražinenas paš o vudar, kaj sas e Archa. O rašaja o Šebanijah, o Jošafat, o Netaneel, o Amasaj, o Zecharijah, o Benajah the o Eliezer trubinenas angle Devleskeri Archa.
25O David, o Izraelike vodci the o veľiťeľa upral o ezeros džanas bare radišagoha te ľidžal e Zmluvakeri Archa upre andral le Obed-Edomoskero kher.
26O Del pomožinelas le Levitenge, save ľidžanas e Zmluvakeri Archa le RAJESKERI, vašoda obetinde leske efta biken the efta bakren.
27Avke o David, o Leviti, save ľidžanas e Zmluvakeri Archa, ola, save giľavenas, the o Kenanijah, savo ľidžanas o giľavipen, sas urde andro ľanoskere plašťi a pro David sas mek urdo o efodos le ľanostar.
28Savore Izraeliti džanas le RAJESKERA Archaha upre andro Jeruzalem bara vikaha the bašavibnaha pro cimbali, harfi, citari, rohi the trubi.
29Sar avle la RAJESKERA Archaha andro Jeruzalem, ipen akor e Mikal, le Sauloskeri čhaj, dikhelas avri prekal e oblaka. Sar dikhľa le David, hoj radišagoha khelel, dikhľa les tele andre peskero jilo.