Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Yosuwee

Yosuwee 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɛʋ femɑ tɑnɑŋ tǝhulu, ɩlɛnɑ Yosuwee nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ pɑ́ kʋlɩ Sitim, nɑ pɑ́ tii Yɑɑtɑnɩ nɔɣɔ, nɑ pɑ́ cɑɣɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ tɑŋ sɑɑ wei pɑɑ tɛsɩ tɔ.
2Kʋyɛɛŋ tooso tɛɛwɑ, ɩlɛnɑ Yosuwee tɔ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ cɔɔ tǝsikile,
3nɑ ɩ́ heeli sɑmɑɑ sɩ ye pǝ kɔmɑ nɑ ɩ́ nɑ́ kɔtǝlɑɑ sǝɣǝlɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ ɑtɑkɑɑ, ɩlɛ pɑɑ wei ɩ́ lɩɩ nɑ ɩ́ hu ɩ wɑɑlɩ.
4Amɑ ɩ́ tɑɑ suli-ɩ kpǝtǝnɑʋ kɛ́, mǝ nɑ-ɩ ɩ́ hɑtǝlǝnɑ tǝmɑ ɩsɩɩ kilomɛɛtǝlɩ kʋlʋm. Ɩnɩ ɩ́ kɑ́ hʋlǝɣǝnɑ-mɛɣɛ mpɑɑʋ. Mpi tɔ, ɩ́ tɑ tǝŋtɑ-kʋ.
5Mpʋɣʋlɛ Yosuwee heelɑ yǝlɑɑ sɩ: Ɩ́ lɑ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ cele tɔɔ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ kɑ lɑ-mɛɣɛ piti tǝmɑ.
6Tɛʋ femɑ, ɩlɛnɑ Yosuwee heeli kɔtǝlɑɑ sɩ: Ɩ́ sǝɣǝlɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ nɑ ɩ́ tɛɛ sɑmɑɑ kɛ nɔɣɔ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ lɑ mpʋ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Yosuwee sɩ: Sɑŋɑ kɛ mɑɑ cɑɑlɩ nyɑ́ nyʋɣʋ kʋsʋɣʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩsɛntɑɑ. Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ nyɩ sɩ mɑɑ wɛɛ nyɑ́ wɑɑlɩ, ɩsɩɩ mɑɑ wɛʋ Moisi wɑɑlɩ tɔ.
8Ɩlɛ heeli kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ sǝɣǝlɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɔ sɩ: Ye ɩ́ tɑlɑ Yɑɑtɑnɩ, ɩlɛ ɩ́ tisi mǝ nɔɔhɛɛ kɛ lʋm tɑɑ nɑ ɩ́ sǝŋ mpʋ.
9Tǝnɑɣɑ Yosuwee tɔmɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ tuusi nɑ ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ nɩɩ Tɑcɑɑ tɔm.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́ kɑ́ nyǝnɑ sɩ Weesuɣu tʋ Ɩsɔ wɛ mǝ hɛkʋ tɑɑ, nɑ ɩnɩ ɩ kɑ́ tɔɣɔnǝɣǝnɑ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ, nɑ Hiti nyǝ́mɑ, nɑ Hifi nyǝ́mɑ, nɑ Peliisi nyǝ́mɑ, nɑ Kilikɑɑ nyǝ́mɑ, nɑ Amolii nyǝ́mɑ, nɑ Yepusi nyǝ́mɑ.
11Ɩ nyǝnɩ, tɛtʋ tǝnɑ tʋ Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ ɑtɑkɑɑ kɑ́ tɛɛ mǝ nɔɣɔ tɔɔ, nɑ ɩ́ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ kɛ mǝ ɩsɛntɑɑ.
12Ɩ́ lǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kpekɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ tɑɑ kɛ́ yʋlʋ yʋlʋ.
13Pǝ́ kɔmɑ nɑ kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ sǝɣǝlɑ tɛtʋ tǝnɑ tʋ Tɑcɑɑ ɑtɑkɑɑ tɔ pɑ́ lii pɑ nɔɔhɛɛ kɛ lʋm tɑɑ, pɩɩ fɑɣɑ, nɑ pǝ́ yele kpente. Nɑ ɩsɔtɑɑ tɔɔ nyǝm kɔɔ nɑ pǝ́ su sɔsɔm.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ yǝlɑɑ lɩɩ tǝsikile sɩ, pɑ tɛsǝɣɩ pɔɣɔ. Nɑ kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑɑ sǝɣǝlɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɔ pɛlɛ pɑ wɛ lɔlɔ.
15Pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ kʋmtʋ wɑɑtʋ tǝnɑɣɑ pɔɣɔ suɣi nɑ kɑ́ wɑtǝɣɩ kʋtemiŋ. Pǝ kɔmɑ nɑ kɔtǝlɑɑ mpɑ ɩnɩ pɑ sǝɣǝlɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɔ pɑ nɔɔhɛɛ tii lʋm tɑɑ,
16ɩlɛnɑ pǝ́ cɛ́. Nɑ mpi pǝ lɩɩkɑɣɑnɑ ɩsɔtɑɑ tɔɔ tɔ pǝ́ sǝŋ, nɑ pǝ́ su sɔsɔm kɛ Atɑm tɛ timpi pɑ yɑɑ sɩ Sɑɑtɑŋ tɔ pǝ kɔŋkɔŋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ lʋm mpi pǝlɛ pǝ kpeŋɑɣɑnɑ teŋku kʋsǝpʋ tɔɔ tɔ, pǝlɛ pǝ cɛ. Nɑ yǝlɑɑ tɛsǝnɑ Yeliko tɔɔ tɔɔ. nɑɑlɩ ɑ hǝlɑ kɛ́. Ɩlɛ nɔɔnɔɔ ɑ lonɑ cɛkǝnɑʋ wɛ kɑtɛ.
17Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔŋnɑ tɛsʋɣʋ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ wʋlɑɣɑ tɔ, nɑ ɑtɑkɑɑ sǝɣǝllɑɑ nɑ́ɑ́ sǝŋɑ ḿpʋ́ɣʋ́ tɛtʋ puɣulɑɣɑ nyǝntʋ tɔɔ kɛ́ pɔɣɔ pǝle tɑɑ. Hɑlǝnɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ tɛ́ tɛsʋɣʋ.