Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Yosuwee

Yosuwee 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɛtʋ nti pɑ yɑɑkɩ sɩ Amolii tɔ, tǝ ɑwulɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑ wɛnɑ Yɑɑtɑnɩ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ tɔ, nɑ Kɑnɑɑŋ ɑwulɑɑ mpɑ pɑ kpǝtǝnɑ Metitelɑnee teŋku tɔ. Pɑ tǝnɑ pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ nɩɩ sɩ Tɑcɑɑ lɑpɑ nɑ pɔɣɔ nyɔɔ nɑ pɑ́ tɛsɩ. Ɩlɛnɑ pɑ ɑpɑlʋtʋ yɔɔlɩ-wɛ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔm lɑ-wɛɣɛ sɔɣɔntʋ kɛ kɑtɑtǝlɑɣɑ.
2Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ tɔmɑ Yosuwee kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ sɩ: Cɑɑ pɛɛ sɛɛsɩ nɑ ń pɛlɩ Ɩsɛɣɛlɩ piitim kʋfɑm pǝnɛ.
3Ntɛnɑ Yosuwee pɛlɩ-wɛɣɛ teitei, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔɣɔ pulɑɣɑ ŋkɑ pɑ yɑɑ sɩ: Pɛlʋɣʋ pulɑɣɑ tɔ kɑ tɔɔ.
4Wɑɑtʋ wei Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɩɩwɑ Icipiti tɔ pɑ pɛlɑ ɑpɑlʋpiyɑ tǝnɑ mpɑ pɑ tɑlɑ yoou pote tɔ. Amɑ pɛlɛ pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ pɑ sǝpɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ pɑ tɑsɑ ɑpɑlʋpiyɑ mpɑɣɑ lʋlʋɣʋ tɔ pɑ tɑ pɛlɩ pɛlɛ. Mpi pǝ tɔɔ Yosuwee pɛlɑ-wɛ tɔɣɔlɛ.
6Mpi tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kisɑ Ɩsɔ kɛ́ nɩɩnɑʋ kɛ́, ɩlɛnɑ pɑ́ cɔɔ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu, nɑ pɑ tɑɑ ɑpɑlʋpiyɑ mpɑ pɑɑ tɑlɑ yoou pote kɛ pɑ Icipiti lɩɩʋ wɑɑtʋ tɔ pɑ́ sɩ́ pɑ tǝnɑ. Mpʋ ɩnǝɣɩ Tɑcɑɑ kɑ yɔɣɔtǝnɑ tuunɑʋ sɩ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑɑ keesi tɛtʋ kʋpɑntʋ nti tǝ tɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ tɔlɑ yem tǝhɔ tɔ. Tǝnɑɣɑ ɩ kɑ sɩɩwɑ pɑ cɑɑnɑɑ kɛ nɔɣɔ sɩ ɩ kɑ́ hɑ-wɛ.
7Ɩlɛ pɑ piyɑ kɛ Ɩsɔ lɛɛtɑ pɑ lonte. Pǝ tɔɔ kɛ́ Yosuwee pɛlɑ-wɛ. Mpi tɔ, pɑ tɑɑ pɛlɩ-wɛɣɛ mpɑɑʋ tɑɑ.
8Pɑ tɛmɑ pɑ looŋɑ tǝnɑɣɑ pɛlʋɣʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ cɑɣɑ pɑ tǝcɑɣɑlɛ, hɑlǝnɑ pǝ́ wɑɑ-wɛ.
9Ntɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ Yosuwee sɩ: Sɑŋɑ ntɛ́ mɑ kɛɛlɑ mǝ nyɔɔŋ tɔɔ kɛ́ mǝ Icipiti fɛɛlɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ hɑ tǝnɛ ɩnǝɣɩ hǝtɛ sɩ Kilikɑɑ (Pɑkɛɛlɑɑ). Nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-tɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
10Mpʋɣʋlɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sikɑ Kilikɑɑ kɛ timpi tɛtʋ wɛ ɩhǝntɑʋ tɔɣɔ Yeliko kiŋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɔɣɔ Tɛɛʋ ɑcimɑ kɛ tǝnɑɣɑ ɩsɔtʋ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti wule tɑɑnɑɣɑ.
11Tɛɛʋ ɑcimɑ tɛʋ kʋfemuɣu kɛ pɑ cɑɑlɑ tɛtʋ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ tɔɣɔʋ, nɑ potopotonɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ kʋkʋsʋm fɛɩ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ wɔ tɔɣɔnɑɣɑ pee nɑ pɑ́ sɑlɩ tɔtɔ.
12Kʋyɑŋkuɣu mɑnnɑ yelɑ hotuɣu pɑ tɑ tɑsɑ-ɩ nɑʋ. Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔɣɔ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sʋʋ tɛtʋ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ tɔɣɔʋ.
13Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Yosuwee wɛ Yeliko cɔlɔ, nɑ ɩ́ kʋsɩ ɩsɛ, ɩlɛ ɩ nɑ́ ɑpɑlʋ nɔɣɔlʋɣʋlɛ nɑ ɩ niŋ tɑɑ kɛ́ lɑɣɑtɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ polɑ ɩ kiŋ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: N kɛ́ tɑ́ nyǝŋ yɑɑ tɑ́ kolontu?
14Mpʋɣʋlɛ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Aɑɩ, mɑ kɛ́ Tɑcɑɑ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ kɛ́, nɔɔnɔɔ kɛ́ mɑ kɔmɑ. Tǝnɑɣɑlɛ Yosuwee hotɑ ɩ tɛɛ, nɑ ɩ́ sɛɛ-ɩ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Nɑ wentiɣilɛ n kɔmnɑɑ?
15Kɛlɛnɑ Tɑcɑɑ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ tɔ Yosuwee sɩ: Wɔɣɔsɩ nyɑ́ ntɑŋkpɑlɑ. Mpi tɔ, timpi tɑɑ n sǝŋɑ mpʋ tɔ, pǝ wɛ kɑtɛ kɛ́. Ɩlɛnɑ Yosuwee lɑ mpʋ.