Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mara ie uiari Iosua ie toro; Sitimi se laugabaei abo Ioridano eai se lagema, ia eo Isaraela nanatunaeao gamagaridi hinage, nei eai se bava, sora nige se gaeoavasi.
2Asubena haiona se ohi, edi babadaeao se lau edi oigogo boeadi eai:
3Tatao se lauhesomdi, si ene, Guiau emi Eaubada ena ribahesunuma akena au ita, eo kohena eo Levi tataodi se bahebahei, dimo va arinai au bava au laugabaei ake va murina eai au lau.
4Tabu au lau gegesina eai, emi dobila abo i heitamiu: paana nabada va teina dobila eai ta nige au laulau arinai.
5Iosua i ribalau tatao aridi eai, i ene, Au hetabuemiu: maraitom laulau noonoodi Guiau abo i hetubudi boeamiu eai.
6Iosua i ribalau kohena tataodi aridi eai i ene, ribahesunuma akena au abi, tatao matadi au gaeoavasi. Isi ribahesunuma akena se abi tatao matadi eai se lau.
7Guiau i ribalau Iosua arinai, i ene, Vau ta Isaraela gamagaridi matadi eai abo ea hedebasaem, abo se nuatui doha eau Mose maena, eau hinage abo maem.
8Kohena tataodi ribahesunuma akena taubahebahei u lauhesomdi u ene, Ioridano goilana laopaana eai au lage, abo au totoro Ioridano eai.
9Iosua i ribalau Isaraela nanatunaeao aridi eai i ene, Au laoma, Guiau emi Eaubada ena riba au ataiei.
10Teina ta arinai abo au nuatui Eaubada maumaurina maemiu: hari tatao, hari tatao, matamiu eai taba i henaudi, Kanana tataodi, eo Haivaiti, eo Peresaiti, eo Gegasaiti, eo Amoraiti, eo Gebusaiti, abo i hetatagorigoridi.
11Ia ede tanoubu maudoudoina edi Guiau ena ribahesunuma akena Ioridano eai se heavasi matamiu eai.
12Isaraela adi bogao aridi eai tatao saudoudoi‐labui au hetorodi, hari boga tau esau, hari boga tau esau.
13Iosua tatao i heribadi i ene, kohena Guiau ena ake taubahebahei aedi se hebutadi Ioridano goilana eai, goila va abo i didilautom, i pei esega tupo saesaena eai.
14Tatao edi numa se abihaidio bena Ioridano se gaeoavasi, kohena, matadi eai ake se bahei.
15Ioridano goilana eai se lagema aedi se hebutadi, goila abo i didilautom, goila tupo dobidobi eai abo i guma: tatao abo se gaeoavasi Ieriko hanahanauna eai.
17Ioridano duaduarina eai kohena ake taubahebahei se totoro. Isaraela gamagaridi tano pitapitarina eai se gaeoavasi, i lau e, se gaeoavasiohi.