Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaasunne Israa7eela asai maallado guuran denddidosona. Eti SHiixima giyo sohuwaappe denddidi, Yorddaanoosa SHaafaakko biidosona; biidi pinnennan yan takkidosona.
2Heezzu gallassaappe guyyiyan, halaqati eti dunkkaanidosan simerettidosona.
3Simerettiiddi asaa hagaadan yaagidi azazidosona; “GODAA intte Xoossaa Maachchaa Taabootaanne a tookkida Leewa zare qeeseta be7iyo wode, intte dunkkaanidosaappe denddidi, eta kaallite.
4Intte kase ha ogiyaara bi erenna gishshau, intte baana ogiyaa eti inttena bessana. SHin Maachchaa Taabootaakko shiiqoppite; Maachchaa Taabootaappe naa77u sha7u wara gidiyaagaa keena haahuwan eqqite” yaagidosona.
5Yaasu asaa, “Intte huuphiyau geeyite; aissi giikko, GODAI wontto intte giddon maalaalissiyaabaa oottana” yaagiis.
6Qassi Yaasu qeeseta, “Maachchaa Taabootaa tookkidi, asaappe sinttau aadhdhite” yaagidi yootiis. Yootin Maachchaa Taabootaa tookkidi, asaappe sinttau aadhdhidosona.
7GODAI Yaasa, “Taani Muuseera gididoogaadan, nenaara gidanaagaa Israa7eela asai ubbai erana mala, hachchi eta sinttan taani nena xoqqu xoqqu oottanau doommana.
8Neeni Maachchaa Taabootaa tookkiya qeeseta, ‘Yorddaanoosa SHaafaa dooni gakkiyo wode, haattan gelidi eqqite’ yaagada azaza” yaagiis.
9Yaasu Israa7eela asaa, “Haa yiite; yiidi GODAA intte Xoossaa qaalaa siyite.
10De7o Xoossai intte giddon de7iyoogaanne i tumuppe Kanaaneta, Hiiteta, Hiiweta, Parzzeta, Gerggeeseta, Amooretanne Yaabuusata intte sinttappe kessanaagaa intte eranaagee,
11sa7aa ubbaa Godaa Maachchaa Taabootai intteppe sinttatidi, Yorddaanoosa SHaafaa pinniyo wodiyaana.
12Ha77i Israa7eela zaretuppe tammanne naa77u asata doorite; issi issi zariyaappe issi issi asa gido.
13Sa7aa ubbaa Godaa, GODAA Maachchaa Taabootaa tookkida qeesetu tohoi Yorddaanoosa haattaa bochchiyo wode, qommoppe duge goggiya Yorddaanoosa haattai eqqana; eqqidi issisaa shiiqidi doorettana” yaagiis.
14Asai Yorddaanoosa SHaafaa pinnanau bantta dunkkaaniyaappe kiyido wode, Maachchaa Taabootaa tookkida qeeseti asaappe sinttan hemettidosona.
15Kattaa cakkiyo wodiyan ubban Yorddaanoosa SHaafai kixxees. Gidikkonne, Maachchaa Taabootaa tookkida qeeseti Yorddaanoosa SHaafaa gakkin, eta tohoi haattaa gaxaa yedhdhido wode,
16qommoppe duge goggiya haattai eqqi bayiis; hini daro haahosan, Xarttaana giyoosan de7iya Addaama giyo kataman issisaa shiiqidi doorettiis. Duge Aaraba garan de7iya Maxine Abbau goggiya haattai qassi muleera duuxxidi atti bayiis. Yaatin, asai Yarkko katamaa baazzaara pinniis.
17Israa7eela asai mela biittaa yedhdhidi pinniyo wode, asai ubbai pinnidi wurana gakkanaassi GODAA Maachchaa Taabootaa tookkida qeeseti Yorddaanoosa SHaafaa giddon mela biittan eqqidosona.