Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YƆSUA

YƆSUA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yↄsua fùtɛ kↄnkↄkↄnkↄ kũ Isarailanↄ ń pínki. Bona Sitimu ò gɛ̀ɛ Yodai, akũ ò bùraa kàtɛ gwe ari ògↄ̃ gɛ́ bikũ.
2Gↄrↄ aakↄ̃ gbɛra Isaraila gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kurèkure bùraai
3ò yã dìtɛ gbɛ̃nↄnɛ ò pì: Tó a è Levi buri sa'orinↄ Dikiri á Luda bàka kunna kũoo àkpati sɛna, à da zɛ́n àgↄ̃ tɛ́ ń kpɛ,
4de à le à dↄ̃ zɛ́ kũ áni sɛ́, zaakũ ádi zɛ́ pì sɛ́ zikiro. Àgↄ̃ tɛ́ zã̀zã lán kiloo do taka bà yↄↄ! Àsun na àkpatii pìiiro.
5Akũ Yↄsua pì gbɛ̃nↄnɛ: À gbã̀ bo á zĩdanɛ, zaakũ Dikiri ni yãbonsarɛ kɛ á tɛ́ zia.
6Akũ à ɛ̀ra à pì sa'orinↄnɛ: À Dikiri bàka kunna kũoo àkpati sɛ́ à do gbɛ̃nↄnɛ arɛ à bikũo. Akũ ò àkpatii pìi sɛ̀ ò dòo gbɛ̃nↄnɛ arɛ.
7Dikiri pì Yↄsuanɛ: Mani na n sɛna leia Isarailanↄnɛ gbãra, onigↄ̃ dↄ̃ kũ má kú kũnwo lákũ má kú kũ Musao nà.
8Ǹ o sa'ori kũ ò ma bàka kunna kãáo àkpati sɛnanↄnɛ, tó ò kà Yodai, ò gɛ̃ ò zɛ a ín.
9Akũ Yↄsua pì Isarailanↄnɛ: À mↄ́ la à Dikiri á Luda yã ma.
10Akũ à ɛ̀ra à pì: Lɛn ánigↄ̃ dↄ̃ kũ Luda Wɛ̃̀ndide kú kãáo lɛ, akũsↄ̃ ani pɛ́árɛ Kanaanↄa kũ Itinↄ kũ Ivinↄ kũ Pɛrizinↄ kũ Gigasinↄ kũ Amↄrinↄ kũ Yebusinↄo.
11À gwa! Andunia sĩnda pínki Dikiri bàka kunna kũoo àkpati ni doárɛ arɛ ari Yoda ín.
12À gbɛ̃nↄn kuri awɛɛplanↄ sɛ́ á tɛ́, buri kũ burio gbɛ̃ mɛ̀n dodo.
13Tó sa'ori kũ ò andunia sĩnda pínki Dikiri àkpati sɛnanↄ gbá pɛ̀tɛ Yoda ín, í pì ni zↄ̃kↄ̃rɛ, í kũ àtɛn bo swa musu ni kɛ bĩni ũ à gↄ̃ zɛna a gbɛ̀n.
14Kũ gbɛ̃nↄ bùra fùtɛ ò dà zɛ́n, òtɛn gɛ́ bikũ Yodaa, sa'ori kũ ò Dikiri bàka kunna kũńwo àkpati sɛnanↄ tɛ́ ń arɛ lɛ.
15Burapↄnↄ kɛkɛgↄrↄ sĩnda pínki swa pìi dì pa ari à dà sĩ̀sĩla, ama gↄrↄ kũ àkpatisɛrii pìnↄ kà swa pìii, kũ ò gbá pɛ̀tɛ ín,
16akũ í kũ àtɛn bo swa pìi musu zↄ̃̀kↄ̃rɛ à bĩni kɛ̀ à gↄ̃̀ zɛna a gbɛ̀n zaa zã̀zã wɛ̃tɛ kũ òdi pi Adamu sarɛ Zarɛtã bùsun. Í kũ àtɛn ta sɛ̀bɛ wisiden zↄ̃̀kↄ̃rɛ míↄmiↄ, akũ gbɛ̃nↄ bikũ̀ arɛdↄkↄ̃ana kũ Yɛrikoo.
17Sa'ori kũ ò Dikiri bàka kunna kũńwo àkpati sɛnanↄ gↄ̃̀ zɛna Yoda wɛ̀ɛn zĩtɛ koria gíngin, akũ Isaraila buri sĩnda pínki tɛ́ gukori pìn ari ò gɛ̀ɛ ò bikũ̀ ń pínki ò làka.