Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Josue

Josue 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nurẽma diaped̶ed̶a Josuera israelerã ume Sitiʌ̃neba wãnaped̶a Jordaʌ̃ do icawa jũẽne wãsid̶aa. Baribʌrʌ chãni naẽna mama duanesid̶aa.
2Ewari ũbea bad̶acarea dji bororãra deza wãsid̶aa.
3Maʌ̃ne jũmarãa nãwã jarasid̶aa: –Dãrãẽ́ne sacerdoterã Levid̶eba yõped̶ad̶aba dadji Ãcõrẽ baurudeda nocod̶aa eded̶ia. Maʌ̃da unusid̶ara caid̶u wãnadua.
4Mãwã cawad̶ia sãmaa wãnida panʌda, bãrãra wad̶i naʌ̃ od̶e wãnaca bẽrã. Baribʌrʌ Ãcõrẽ baurude caita wãrãnadua; ab̶a unuicha b̶ʌmaʌba nĩbad̶ida panʌa.–
5Maʌ̃ awara Josueba israelerãa jarasia: –Nu Ãcõrẽba dadjirã quĩrãpita ne ununacada oya. Maʌ̃ bẽrã idji quĩrãpita bia duanani carea od̶adua.–
6Maʌ̃be Josueba sacerdoterãa jarasia: –Ãcõrẽ baurude jira edad̶aped̶a puru na wãnadua.– Ara maʌ̃da sacerdoterãba baurudera jira edad̶aped̶a puru na wãsid̶aa.
7Maʌ̃ne Ãcõrẽba Josuéa jarasia: –Id̶iba ʌ̃taa israelerã quĩrãpita mʌ̃a bʌra dji dromada b̶ʌya. Mãwã ãdjirãba cawad̶ia mʌ̃ra bʌ ume b̶ʌda Moise ume b̶ad̶a quĩrãca.
8Sacerdoterã mʌ̃ baurude edebʌdarãa jaradua do icawa jũẽsid̶ara doed̶a nũpanenamãrẽã.–
9Ara maʌ̃da Josueba israelerãa nãwã jarasia: –Dadji Ãcõrẽba jarad̶ara ũrĩne zed̶adua.
10Ãcõrẽ zocai b̶ʌra dadjirã tãẽna b̶ʌa. Idjia jũma naʌ̃ ẽjũãra poya b̶ʌa. Idjiabʌrʌ cananeorãda, hititarãda, heveorãda, perezeorãda, gergeseorãda, amorreorãda, jebuseorã sid̶a dadjirãa jũma poyabiya. Maʌ̃ra bãrãba nãwã cawad̶ia: sacerdoterãba Ãcõrẽ baurudera Jordaʌ̃ dod̶e bãrã na eded̶ia.
12Israeld̶eba yõna doce purud̶ebemada ab̶a ab̶a edad̶adua.
13Sacerdoterã Ãcõrẽ baurude edebʌdara doed̶a tʌgabʌdad̶e oda ewa dogoped̶a dora wãrãga jũãtrʌ b̶ʌ quĩrãca tuma nãbua ũmeya. Ãcõrẽ naʌ̃ ẽjũã jũma poya b̶ʌba mãwã oya.–
14Ara maʌ̃da israelerãba ãdji wua dera bʌrad̶aped̶a wãbʌrʌsid̶aa Jordaʌ̃ do wa quĩrãrẽ chãni carea. Ãdji na sacerdoterãba Ãcõrẽ baurudera edesid̶aa.
15Maʌ̃ne Jordaʌ̃ dora nãbua ũmasia. Poaza mãwã b̶abaria cebada jara. Sacerdoterã doed̶a tʌgabʌdad̶e oda do quĩrãrã ewa dogosia. Maʌ̃ne dora wãrãga jũãtrʌ b̶ʌ quĩrãca tuma nãbua ũmesia. Dji tumara Adam puruma jũẽsia Saretaʌ̃ caita. B̸arrea dora põãsasia ab̶a Pusa Beud̶ad̶aa. Mãwã b̶ʌd̶e israelerãra Jordaʌ̃ do chãnaped̶a Jerico puruare wãsid̶aa.
17Israelerã chãbʌdamisa sacerdoterãba Ãcõrẽ baurudera doed̶a jira eronũpanasid̶aa. Mama nũpanesid̶aa ab̶a jũmarãda põãsad̶e chãbʌdad̶aa.