Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YƆSUA

YƆSUA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yↄsua fɛ̀ɛ kↄngↄ idɛ'idɛ kↄ̃n Isarailinↄ ń píngi. Bↄna Sitimu aↄ̃ gàa Yodazi, ben aↄ̃ bùra kàɛ gwe ai aↄ̃gↄ̃ gá bikũ.
2Gurↄ aagↄ̃ↄ gbɛra Isaraili dↄn'aɛdeenↄ dↄ̀dↄ bùrazi
3aↄ̃ yã dìɛ gbɛ̃nↄnɛ wà bè: Tó á è Levi bori sa'orinↄ Dii a Luda bà kuunawao àkpati sɛna, à da zɛ́n àgↄ̃ tɛ́ ń kpɛɛ,
4lɛ à e à dↄ̃ zɛ́ kɛ̀ é sɛ́, zaakɛ ée zɛ́ pì sɛ́ zikiro. Àgↄ̃ tɛ́ zã̀azã lán kiloo do taka bàↄↄ! Àton sↄ̃ àkpati pìziro.
5Ben Yↄsua bè gbɛ̃nↄnɛ: À gbãsĩ bↄ a zĩndan, zaakɛ Dii é yãbↄnsaɛ kɛ a tɛ́ zia.
6Ben à ɛ̀ara à bè sa'orinↄnɛ: À Dii bà kuunawao àkpati sɛ́ à dↄ gbɛ̃nↄnɛ aɛ à bikũo. Ben aↄ̃ àkpati pì sɛ̀ wà dↄ̀o gbɛ̃nↄnɛ aɛ.
7Dii bè Yↄsuanɛ: Mɛ́ na n sɛna lezĩa Isarailinↄnɛ gbã̀a, aↄ̃égↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ má kúnyo lán má kú kↄ̃n Musao nà.
8Ǹ o sa'ori kɛ̀ aↄ̃ↄ ma bà kuunaao àkpati sɛnanↄnɛ, tó aↄ̃ kà Yodazi, aↄ̃ gɛ̃ wà zɛ à ín.
9Ben Yↄsua bè Isarailinↄnɛ: À mↄ́ kɛ̀ à Dii a Luda yã ma.
10Ben à ɛ̀ara à bè: Lɛn égↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ Luda Wɛ̃̀ndidee kúao lɛ, bensↄ̃ eé pɛ́are Kanaanↄa kↄ̃n Itinↄ kↄ̃n Ivinↄ kↄ̃n Pɛrizinↄ kↄ̃n Gigasinↄ kↄ̃n Amↄrinↄ kↄ̃n Yebusinↄo.
11À gwa! Anduna píngi Dii bà kuunawao àkpati é dↄare aɛ ai Yoda ín.
12À gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ sɛ́ a tɛ́, bori kↄ̃n boriio gbɛ̃ mɛ̀n doodo.
13Tó sa'ori kɛ̀ aↄ̃ↄ anduna píngi Dii àkpati sɛnanↄ gbá pɛ̀ɛ Yoda ín, í pì é zↄ̃kↄ̃rɛ, í kɛ̀ èe bↄↄ swaa musu é bĩi kɛ à gↄ̃ zɛna a gbɛ̀n.
14Kɛ̀ gbɛ̃nↄ bùra fɛ̀ɛ wà dà zɛ́n, aↄ̃ↄe gaa bikũ Yodaa, sa'ori kɛ̀ aↄ̃ↄ Dii bà kuunańyo àkpati sɛnanↄↄ tɛ́ ń aɛ lɛ.
15Pↄ́kɛkɛgurↄ píngi swaa pì è pa ai à dà sĩ̀sĩla, mↄde gurↄↄ kɛ̀ àkpatisɛri pìnↄ kà swaa pìzi, kɛ̀ aↄ̃ gbá pɛ̀ɛ ín,
16ben í kɛ̀ èe bↄↄ swaa pì musu zↄ̃̀kↄ̃rɛ à bĩi kɛ̀ à gↄ̃̀ zɛna a gbɛ̀n zaa zã̀azã wɛ́tɛ kɛ̀ wè be Adamu saɛ Zarɛtã bùsun. Í kɛ̀ èe taa sɛ̀bɛ wisideen zↄ̃̀kↄ̃rɛ míↄmiↄ, ben gbɛ̃nↄ bikũ̀ aɛdↄkↄ̃ana kↄ̃n Yɛrikoo.
17Sa'ori kɛ̀ aↄ̃ↄ Dii bà kuunańyo àkpati sɛnanↄ gↄ̃̀ zɛna Yoda wɛ̀ɛn tↄↄtɛ koria gíngin, ben Isaraili bori píngi tɛ́ gukori pìn ai aↄ̃ gàa wà bikũ̀ ń píngi wà yã̀a.