Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Joshua

Joshua 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tana roropo ghana tana ruani na bongi Joshua mana Vure ni Israel tara sania Acacia, mara mai sara tana kakabara/kebara ni beti tina Jordan, mara ghahara iga vaho ge ra sogha halavu.
2Me padi tolu na bongi na lei mane nagho ni Israel tara tona taoni ivei tara sopa kabu iga na vure.
3Mara nighi hevei na lei bosa ni arevaghi ini vanira na vure, “Tana bona ko righira na lei manesukaghi ni/tana vaivarina Levi kara hola na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu nina Yahweh dida na God, kau saritaonira.
4Moto mua taonia mai mua na halautu eni siki bongi ke, gaira kara hulighita, ma kara tughunia vanighita na halautu ge ka taonia. Kau bei dutuvia gea na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu. Kau tabalili kehaghau te manana lima hangalatu na ghoto kau tumuri makau bei mai dutuvia na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu.”
5Ma Joshua te bosa vanira na vure “Kau marabu olighau, na pukuna i ropo a Yahweh ke gonighi na lei butuli tana ghobumiu.”
6Mi tana roropo keri, Joshua te bosa vanira na lei manesukaghi me ghaghua, “Kau haudatoa na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu makau idevira na vurena.” Mara gonia te vagha Joshua te bosa.
7Ma Yahweh te bosa vania Joshua, “Tana dani eni inau ku vuivuni ni taludatoana na ahamu tana matadira na vure ni Israel. Ge kara ghilala inau haia itamua te vagha tu nea iga Moses.
8Ko nighi hevei na lei bosa ini vanira na lei manesukaghi tara holaa na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu, ‘Tana bona kau va saravia na kebaraana na beti tina Jordan, kau gonia sakai pe rua ra talutua, mo ko tughuru beto.’”
9Keri ge bosa Joshua vanira na vure ni Israel me ghaghua, “Kau mai makau varongohia na hava Yahweh, nimiu na God te bosaa.
10Kau ghilala itaeni a God te vola itamiu, gaia ke ghurura taba ni vure ni Canaan, mi Heth, mi Hiv, mi Periz, mi Girgash, mi Amor, mi Jebus.
11Kau ghanaghanaa na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu nina Yahweh te vunaghi pungisia na maramana udolu, ke idevighau ge kau sogha halavua na beti tina Jordan.
12Kau vilira ara hangavulu rua na mane sasakai sopa kema.
13Na lei manesukaghi kara hola na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu nina Yahweh te vunaghi pungisia na maramana talighu. Tana bona na tuadira ke tibelia mua na beti, na tavena na beti ke beto, mana beti te tave horu ke beto me ke va ghoghoro kolu vamua sakai na bona.”
14Mana vure tara rughuhoru sania na bona tara ghahara gekara sogha halavua na beti, na lei manesukaghi tara ghatea na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu tara ide mana vure tara tumuri.
15Tana bona vaghana eni, na beti tini Jordan te sule ngangata na tavena mana bona ni lavini vogha ghua, na ghegheti vanga tana leghai. Hauva mi tana bona tara talutua haghe mua na lei manesukaghi tana beti ke,
16me beto tua na beti. Na levuna na beti te tave horu te va ghoghoro kolu vamua te sakai na bona te sagau ngangata me dutuvia na komu i Adam lilighina i Zarethan. Ma sakai na levuna na beti te tave horu saravia na tahi Mate te mamaha. Ma gaira udolu tara sogha halavua na beti te dutuvia Jericho.
17Mana bona tara sogha halavu, na lei manesukaghi tara tughuru tana bona te mamaha i ghobuna na beti tina me va saravia gaira soko tara sogha halavu paleva levu.