Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosuwe nun Isirayila kaane birin yi kurun kelɛ Sitimi yi, e sa Yurudɛn baan li. E yi xi mɛnni benun e xa gidi waxatin naxan yi.
2Xii saxande lɔxɔni, kuntigine yi yamaan daaxaden birin yisiga.
3E yi yamarini ito rali yamaan ma, e naxa, “Ɛ na Alatala ɛ Alaa Layiri Kankiraan to waxatin naxan yi, e nun saraxaraliin naxanye a maxalima naxanye kelixi Lewi bɔnsɔnni, ɛ keli, ɛ yi bira a fɔxɔ ra.
4Nayi, ɛ siga kiraan kolonma nɛn, bayo ɛ munma yi dangu na kiraan xɔn singen. Koni nɔngɔnna yɛ wuli firin ɲɔxɔn xa lu ɛ tan nun kankiraan tagi. Ɛ nama ɛ maso a ra.”
5Yosuwe yi a fala yamaan xa, a naxa, “Ɛ ɛ yɛtɛ rasariɲan, bayo tila Alatala kabanako feene ligama nɛn ɛ tagi.”
6Yosuwe yi a fala saraxaraline xa, a naxa, “Ɛ Layiri Kankiraan tongo, ɛ dangu yamaan yɛɛ ra.” E yi Layiri Kankiraan tongo, e ti yamaan yɛɛ ra.
7Alatala yi a fala Yosuwe xa, a naxa, “N na i findi fɔlɔma nɛn muxu gbeen na to Isirayila kaane birin yɛtagi, alogo e xa a kolon a en birin na a ra alo nxu nun Musa yi a ra kii naxan yi.
8I tan xa yamarini ito so saraxaraline yii naxanye Layiri Kankiraan xalima, i naxa, ‘Ɛ na Yurudɛn baa dɛɛn li, ɛ godo, ɛ ti a xɔrɛ ra.’ ”
9Yosuwe yi a fala Isirayila kaane xa, a naxa, “Ɛ maso be, ɛ yi ɛ tuli mati Alatalaa falan na, ɛ Ala.”
10Yosuwe mɔn naxa, “Feni ito nan ligama alogo ɛ xa a kolon habadan Ala ɛ tagi. A tan nan Kanan kaane nun Xitine nun Xiwine nun Perisine nun Girigasane nun Amorine nun Yebusune kedima ɛ yɛɛ ra.
11Ɛ bata a to, dunuɲa birin Marigina Layiri Kankiraan nan tixi ɛ yɛɛ ra Yurudɛn baani gidideni.
12Iki ɛ xɛmɛ fu nun firin sugandi Isirayila bɔnsɔn fu nun firinne tagi. Bɔnsɔn keden, muxu keden.
13Saraxaraliin naxanye dunuɲa birin Marigina Alatalaa Kankiraan xalima, ne nɛɛn fa e sanne ti Yurudɛn baa igeni tun, Yurudɛn igen bolonma nɛn a tagi. Igen naxan yi godoma, na yi lu malanɲɛ yire kedenni.”
14Yamaan to mini e bubune kui alogo e xa Yurudɛn baani gidi, saraxaraliin naxanye yi Layiri Kankiraan xalima, ne yi ti yamaan yɛɛ ra.
15Yurudɛn baan yi fema nɛn se xaba waxatine birin yi. Saraxaraliin naxanye yi kankiraan xalima, ne to Yurudɛn baan li, e sanne ti igeni,
16igen naxan yi godoma, na yi dan, a lu malanɲɛ yire kedenni wulani Adama taani naxan Saratan fɛma. Igen naxan yi godoma Fɔxɔ Ige Darani, daraan naxan mɔn xili Araba Darana, na birin yi xara. Yamaan yi gidi Yeriko taan yɛtagi.
17Saraxaraliin naxanye yi Alatalaa Layiri Kankiraan maxalima, ne yi lu tixi baan xude wuli yi xareni Yurudɛn tagi. Isirayila birin yi gidi xaren na, han Isirayila bɔnsɔnna birin yi yelin baani gidɛ.