Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Josua

Josua 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Orait Josua i kirap long moningtaim tru, na em wantaim ol Israel i lusim kem long ples Sitim na ol i go kamap long wara Jordan. Na ol i wokim kem long dispela hap. Ol i no brukim wara yet.
2Bihain long tripela de, ol hetman i raun insait long kem
3na tokim ol manmeri olsem, “Taim yupela i lukim ol pris bilong lain bilong Livai ol i wokabaut i go na i karim Bokis Kontrak bilong God, Bikpela bilong yumi, orait yupela i mas kirap na kisim olgeta samting bilong yupela na bihainim ol.
4Olsem na bai yupela i ken save long rot yupela i mas i go long en, long wanem, yupela i no bin kam long dispela ples bipo. Tasol yupela i no ken wokabaut klostu long Bokis Kontrak. Nogat. Yupela i mas i stap samting olsem wan kilomita baksait long en.”
5Na Josua i tokim ol manmeri olsem, “Yupela i mas bihainim pasin bilong kamap klin long ai bilong God, long wanem, tumora Bikpela bai i mekim ol bikpela mirakel namel long yupela.”
6Na bihain Josua i tokim ol pris, “Yupela kisim Bokis Kontrak na wokabaut i go pas long ol manmeri.” Na ol pris i mekim olsem Josua i tok.
7Orait Bikpela i tokim Josua olsem, “Nau bai mi stat long litimapim nem bilong yu long ai bilong ol Israel, bai ol i ken save mi stap wantaim yu olsem mi bin i stap wantaim Moses.
8Tokim ol pris i karim Bokis Kontrak olsem, ‘Taim yupela i kamap long arere bilong wara Jordan, yupela go sanap insait long wara na wet i stap.’”
9Bikpela i tok pinis, orait Josua i tokim ol Israel olsem, “Yupela kam klostu na harim tok bilong God, Bikpela bilong yumi.
10Nau bai yupela i save olsem, God bilong yumi i gat laip na i stap namel long yumi na em bai i rausim ol Kenan na ol Hit na ol Hivi na ol Peres na ol Girgas na ol Amor na ol Jebus. Yupela bai i luksave tru long strong bilong God,
11taim Bokis Kontrak bilong Bikpela i go pas long yupela long brukim wara Jordan.
12Orait yupela i mas makim 12-pela man, wanpela wanpela long olgeta lain bilong Israel.
13Ol pris bai i karim Bokis Kontrak bilong God, Bikpela bilong olgeta graun, na taim ol i putim lek i go daun long wara, bai wara i pas olgeta na i no moa ran long hap ol i laik wokabaut long en. Long wanem, wara i ran i kam daun bai i solap i go bek na i stap olsem wanpela maunten.”
14Orait ol manmeri i lusim kem na i go bilong brukim wara Jordan. Na ol pris i karim Bokis Kontrak na ol i go pas.
15Dispela taim em i taim bilong kamautim kaikai na Jordan i save tait bikpela. Orait ol i go kamap long arere bilong wara na ol i putim lek i go daun long wara,
16na wara i pas olgeta na i no moa ran. Na wara i stap antap i stap olsem wanpela longpela maunten i go inap long ples Adam, em wanpela taun klostu long taun Saretan. Na wara i save ran i go daun long raunwara Detsi, em i drai olgeta. Na ol manmeri i wokabaut i go kamap long hapsait klostu long Jeriko.
17Ol Israel i wokabaut long graun i drai tasol. Na ol pris i karim Bokis Kontrak bilong Bikpela, ol i sanap i stap long graun i drai namel stret long wara Jordan, inap olgeta manmeri i kamap pinis long hapsait bilong wara.