Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Josua

Josua 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tan na voinyvoiny nan mes nainy, a taa Isrel tagun to tana voinyvoiny ovei ser nom ton na fo mamatsiny ka te totovaar iny ari i Akasia ri nai totovaar pis to ririkin na Jodan anaanos arin nainy te guas rori tan mes panainy aurom.
2Tan fafofopis nan nainy te totovaar ari, kat to an fo tsoiny mumua taan vavis to tana fo tovaar ri tsue of raton na vavainy,
3“Tan nainy te tagei romin a fo tsoiny faakor te sog rorin na Gen te kaa minon na fo tsuen man, an Faun ten Gov (covenant bokis) a Tsunaun tsura mi te pat ravainy pis a fo tovaar tsumi mi te vovou irari.
4Ari taan famumua ror, ri faatok maromi na sanaan te taan romi tana saa ami te foun iny rom a pan to. Ami vovovou ir rarori, san ami ma fasiruu vaare tana Gen te kaa minon tsuen man an fo Faun kan ten Gov. Ami ma faveevian onots ton na pan nan na isen na mail.
5Josua tsue pis to tsuri, sa tsue, “Nom ravainy yam fo iring tsumi ma taabos ami, tana saa a Tsunaun te kat nats non a ka iny faatok fapoopoan na mani tamanainy.”
6Tana voinyvoiny bus Josua tsue of iraton tsoiny faakor ma sog bus ari na Gen te kaa minon tsuen man an Faun ten Gov ma taan famumua bus naa ri. Ri kato ser kat mamatsiny ka te tsue of rari e Josua, ri ma kat.
7Ana Tsunaun tsue to ten Josua sa tsue, “A ka te kat nats ronyo roman, te kat iraror a taa Isrel ri te nat manyi na mes tsian ana ri te fatsiitsii manyi, ma nat faman kan fi ri nei Anyo kaa fiisen maromanyi faarei te kaa fiisen fi minyo e Moses.
8Ana nyi te tsue of ir tsoiny faakor to te natiny sog ror a Gen te kaa minon tsuen man an Faun, tan nainy te nom naa rori tana aurom, ana ri te fataan varik fi na koman na aurom vou ri te tsutsun.
9Kato ai Josua tsue of raton na vavainy, sa tsue, “Ami na fokinai ma naa me nei am nongon to tana saa te tsue of maromi na Tsunaun tsumi e Gov.”
10Tan nainy te taan na rora Ayei jiat vavagein raror a taa Kanan ana taa Hiti, ana taa Peris ana taa Girgas, ana taa Amor, ana ri kan na taa Jebus. Ami te nai nat nats emarom to te kaa fiisen fi maromi e Gov ayei na toto tan nainy a Gen ten Gov a Tsunaun tana monaagits faavot te guas famumuei maromi ya tana aurom iny Jodan.
12Sai tovei pisainy yam ta ina safunuu ana fuan ta mes, isen na mes tana isen na vun tana safunuu ana fuan na vun iny Isrel.
13Tan nainy te pitei ror a fo tsoiny faakor to te natiny sog ror a Gen ten Gov a Tsunaun tana monaagits faavot to na aurom, ana aurom iny Jodan te gum ovei nanon gim on non ma koor on, ana aurom to te koor minon painy puta te nai ovot enanon tana isen na pan.
14U nainy to aya, u nainy iny agio, to sana aurom urungat. Tan nainy te naus osing a vainy a pan te tovar ari ma guas bus ari tan mes panainy aurom tana aurom iny Jodan, kat to an tsoiny faakor sog to na Gen ten Gov te kaa minon tsuen man an Faun kan Tsunia ser taan famumua ra na ri. Tan a nainy te pitei fo tsoiny faakor a aurom,
16ana aurom gum enato sa gima koor sa fauvot en na na jias tana patsun na aurom unya, tana ngats fan iny Adam te gum non ririkin na Jaretan. Ana sikia ta aurom ma koor fi na painy putaa nai ruak to tana Namaan iny Mat. A vavainy taan faguas tsun eranato tan mes panainy aurom panaan na Jeriko.
17Tan nainy te taan faguas nan na vainy tan puputaa nu parak, an fo tsoiny faakor to te sog a Gen ten Gov tsutsun pas er koman na aurom iny Jodan sa onot ovei te guas fakap naa ari na fokinai.