Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOSUWEE

SOSUWEE 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛm̀mɛ Sosuwee nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ Sitimmu dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́bɑ́tɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ kɛ́nyié nkɛ bɑɑ̀nɛ̀ bɛ̀ bo séntɛ́mɛ̀.
2Yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ɛ ce mbɛ kɑrì dimɔu,
3kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di yɑ̀ kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Defiibɛ tùótɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ kètɛ́, dí tũnnɛ.
4Diì yó nni kɛ̀ di tũ nkɛ yɛ̃́ di í yɛ̃́mɛ̀ kucɛ. Di bɑ́ ndì tɔ̀kɛ́nɛ̀, dí dì bɔ mmɛfíè nkɛ̀ mɛ̀ mbo cìdòmɛ́tìrì òmɑ́ɑ̀.
5Kɛ̀ Sosuwee nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dí wénkùnnɛ dimɑ́ɑ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑɑ yóó dɔɔ̀ tidiɛtì kpɛrɛ ndɛ di cuokɛ̀.
6Díndi ikuɔ́ nìùbɛ̀, túótɛ́nɛ̀ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ́niitɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ dì tùótɛ́ kɛ́niitɛ́.
7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀: M bo dɑ dɛ́úkùnnɛ yíe nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu ììkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ n dɑ bonɛ̀mɛ̀ n do bonɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí Mɔyiisi.
8Kɛ̀ kùu yíɛ́ kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu, kɛ̀ bɛ̀ tɑ dìì mɔ̀nnì Suditɛ̃ɛ̃ bɛ̀ ncómmú mɛniɛ mmiɛkɛ.
9Kɛ̀ Sosuwee yú bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Tɔ́ɔ́nnɛ̀nní kɛ́keè ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ mmù,
10kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ diɛ mmiɛkɛ nkɛ di yóó bɑntɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi bonɛ̀mɛ̀, kɛ yóó bɛti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Itiibɛ nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Kidikɑsiibɛ, Amɔriibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ.
11Kuyie nkuù te ikuɔ́ nìùbɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, bɛ̀ɛ̀ tɔ ku tɑummɛ̀ tɔu bɛɛ̀ yóó niitɛ́ kɛ́tɑ Suditɛ̃ɛ̃ miɛkɛ.
12Tɑ̃ɑ̃tɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ botí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ idɛ́ì miɛkɛ onìtì òmɑ́ɑ̀ òmɑ́ɑ̀.
13Ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ ku tɑummɛ̀ tɔu, bɛ̀ bo nyóó nɑ dìì mɔ̀nnì kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó mɛniɛ nkɛ̀ mɛ̀ pɑ̃̀nkɛ kèétɛ́mu, mɛ̀ɛ̀ do pũɔ̃̀ ndɛ fũ̀ɔ̃̀ kɛ̀ mɛ̀ mpɛ̃nkù, kɛ̀ mɛ̀ɛ̀ do pũɔ̃̀nní kɛ̀ mɛ̀ɛ cómmú só kɛ́pénnɛ́.
14Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ bo séntɛ́ Suditɛ̃ɛ̃, ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ niitɛ́ dɛ ììkɛ̀.
15Dɛ̀ do tú mudidɛ̀ì mɔ̀nnì ndi, kɛ sɔ̃́ nSuditɛ̃ɛ̃ tɑ mɛniɛ nkɛ píɛ, ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ mɛniɛ.
16Kɛ̀ mɛ̀ɛ cómmú kukó nyuu dɛdɛ́tirɛ̀ Atɑ̃ɑ̃ Sɑditɑ̃ɑ̃ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ɛ pɔ̃ntɛ́ kɛ́yúnnɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì mukɔ́kúɔ́ nkou bíɛ́kɛ̀ tɛdɔntɛ̀ Adɑbu kó dikpɑ́ɑ̀, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ nɑ dɛkperɛ̀ kɛ́séntɛ́ kɛ́nwetí Sedikoo.
17Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ ncómmú kukó ncuokɛ̀ kɛ tɔ Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu yɑ̀ɑ séntɛ́nɛ̀ diyɑ́ɑ̀ tɛrì.