Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yozuee

Yozuee 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yozuee fɛ̀lɛ kↄↄ káaukaau ń Isailiↄ píi. Bↄa Sitiũ aa gɛ̀ Yuudɛ̃i, ↄ̃ aa bòokpà we e aaↄ gɛ buaiwà.
2Gↄↄ àaↄ̃ gbɛa Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ bòo kɛ̀ɛlɛ,
3aa yãdìlɛ gbɛ̃́ↄnɛ aa mɛ̀: Tó á è Levii bui sa'onaↄ Dii á Lua bàakuaánↄ kpagolo sɛa, à dazɛu, íↄ tɛ́ ń kpɛ,
4kɛ́ à e dↄ̃ zɛ́ pↄ́ á sɛ́, asa i zɛ́pi sɛ yãao. Àↄ bɛ zã̀zã lán londo taawa yòoo! Ásu sↄ̃ kpagolopizio.
5Ɔ̃ Yozuee ò gbɛ̃́ↄnɛ: À gbãbↄ ázĩaɛ, asa Dii a yãbↄnsaɛkɛ á zãnguo zia.
6Ɔ̃ à ɛ̀a ò sa'onaↄnɛ: À Dii bàakuawanↄ kpagolo sɛ́ à dↄaa buaò gbɛ̃́ↄnɛ. Ɔ̃ aa kpagolopi sɛ̀ aa dↄ̀aaò gbɛ̃́ↄnɛ.
7Dii ò Yozueeɛ à mɛ̀: Má na n kã́fĩawa Isailiↄnɛ gbã, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ má kunnↄ, lá má kú ń Mↄiziowa.
8O sa'ona pↄ́ aa ma bàakuaánↄ kpagolo sɛaↄnɛ, tó aa kà Yuudɛ̃ gↄ̃sↄ̃lɛ, aa gɛ̃ zɛ íu.
9Ɔ̃ Yozuee ò Isailiↄnɛ à mɛ̀: À sↄ̃ kãi la, í Dii á Lua yãma.
10Ɔ̃ à ɛ̀a mɛ̀: Beewa áↄ dↄ̃ kɛ́ Lua bɛ̃́ɛ kúánↄ, mɛ́ a Kanaaↄ yáɛ́ ń Itiↄ ń Iviↄ ń Pɛliziↄ ń Giigasiↄ ń Amↄleↄ ń Yebusiↄ.
11À ma! Wa gɛ̃ Yuudɛ̃ íu ń dṹnia bṹu Dii bàakuaánↄ kpagoloo á wáa.
12À gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ sɛ́ á guu, bui ń buio gbɛ̃́ mɛ̀ndodo.
13Tó sa'ona pↄ́ aa dṹnia bṹu Dii kpagolo sɛaↄ gbapɛ̀lɛ Yuudɛ̃ íu, ípi a zↄ̃ɛɛ, í pↄ́ lɛ́ bↄ swa musu i gↄ̃ yea gudoũ.
14Kɛ́ gbɛ̃́ↄ fɛ̀lɛ bòou aa dàzɛu, aalɛ gɛ buai Yuudɛ̃wa, sa'ona pↄ́ aa Dii bàakuańnↄ kpagolo sɛaↄ bɛ ń aɛ màa.
15Pↄkɛkɛgↄↄ píi swapi ì pa e à sĩ̀sĩ sɛɛ. Gↄↄ pↄ́ kpagolosɛnapiↄ kà swapii, kɛ́ aa gbapɛ̀lɛ íu,
16ↄ̃ í pↄ́ lɛ́ bↄ swapi musu zↄ̃̀ɛ, à gↄ̃̀ yea gudoũ za zã̀zã wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Adamu saɛ Zalɛtã bùsuu. Í pↄ́ lɛ́ tá Ísida Wisideu zↄ̃̀ɛ míↄ, ↄ̃ gbɛ̃́ↄ bùa bↄaa ń Yelikoo.
17Sa'ona pↄ́ aa Dii bàakuańnↄ kpagolo sɛaↄ gↄ̃̀ zɛa Yuudɛ̃ ɛu tↄↄlɛ giiwa gíũgiũ, ↄ̃ Isaili bui píi bɛ gugiipiu e aa gɛ̀ bùawà aa làa ḿpii.