Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Yosuwee

Yosuwee 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yeliko nyǝ́mɑ kɑ tǝkɑ pɑ ɩcɑtɛ kɛ́ nɑ pɑ́ kɑlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ. Nɔɣɔlʋ ɩɩ sʋʋkɩ, pǝ́cɔ́ nɔɣɔlʋ ɩɩ lɩɩkɩ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Yosuwee sɩ: Mɑ tʋɣɩ ɩcɑtɛ tǝnɛ tǝ wulɑʋ nɑ tǝ yoolɑɑ ɑpɑlɑɑ tǝnɑɣɑ nyɑ́ niŋ tɑɑ.
3Mpʋ tɔ, yoolɑɑ mɛ, ɩ́ tɔ nɑ ɩ́ cɔɔnɑ ɩcɑtɛ ntɛɣɛ tɔm kʋlʋm. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑkɩ ḿpʋ́ɣʋ́ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku. Hɑlǝnɑ kʋyɛɛŋ nɑɑtoso tǝcu.
4Kɔtǝlɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɑ́ tɛɛ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ sǝɣǝllɑɑ nɔɣɔ tɔɔ. Nɑ pɑɑ wei nɑ ɩ tutuɣu. Pǝ tɑkɩ kʋyɑkʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule, ɩlɛnɑ ɩ́ cɔɔ ɩcɑtɛ kɛ tɔm nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Nɑ kɔtǝlɑɑ nɑ́ɑ́ tɔŋnɑ pɑ tutuuŋ hʋlʋɣʋ.
5Pǝ́ kɔmɑ nɑ ɩ́ nɩɩ tutuuŋ wiiwɑ nɑ ɩ́ cuɣusi, ɩlɛ yǝlɑɑ tǝnɑ kpɛntɩ nɑ pɑ́ yɑɣɑ ɑpɑlʋkɑkiisɑsɩ nɑ ɩcɑtɛ koluŋɑ ti. Ɩlɛnɑ pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ wei ɩ́ tii pɑ tɔɔ kɛ́ kpɑkpɑɑ.
6Mpʋɣʋlɛ Yosuwee kotɑ kɔtǝlɑɑ nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Ɩ́ kpɑɣɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ nɑ mǝ tɑɑ yǝlɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ́ɑ́ tɔkɩ pɑɑ wei nɑ ɩ tutuɣu nɑ ɩ́ tɛɛ nɔɣɔ.
7Ɩlɛnɑ Yosuwee heeli sɑmɑɑ sɩ: Ɩ́ tɔ nɑ ɩ́ cɔɔ ɩcɑtɛ. Nɑ yoou wontu tɔkǝlɑɑ kɛ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ nɔɣɔ tɔɔ.
8Yosuwee tɛmɑ yǝlɑɑ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ heeluɣu, ɩlɛnɑ kɔtǝlɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ɩnɩ ɩ́ nɑɑlɩ tɔntɛ, nɑ pɑ́ hʋlǝɣɩ pɑ tutuuŋ. Nɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ́ pɑ wɑɑlɩ.
9Ɩlɛnɑ yoou wontu tɔkǝlɑɑ kɛ tutuuŋ hʋllɑɑ nɔɣɔ tɔɔ. Nɑ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tǝŋǝɣɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ nɑ pǝ́ hɑŋɑ mpʋ.
10Ɩlɛnɑ Yosuwee heeli sɑmɑɑ sɩ: Ɩ́ tɑɑ kiisi, pǝ́cɔ́ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ nɔɣɔ tɑɑ ɩ́ tɑɑ lɩɩ pɑɑ fǝŋ mɑɣɑmɑɣɑ. Hɑlǝnɑ kʋyɑŋku mɑɑ heeli-mɛ sɩ ɩ́ kiisi tɔ.
11Mǝ nɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ ɩ kɑ́ cɔɔ ɩcɑtɛ kɛ tɔm kʋlʋm. Ɩlɛnɑ ɩ́ mǝlɩ tesikile nɑ ɩ́ hǝntɩ.