Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Josue

Josue 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mibangon si Josue sayo sa kabuntagon, ug mipahawa sila gikan sa Sitim. Miabot sila sa Jordan, siya ug ang tanan nga katawhan sa Israel, ug nagkampo sila didto sa wala pa sila molatas.
2Human sa tulo ka adlaw, miadto ang mga kadagkoan taliwala sa kampo;
3gimandoan nila ang katawhan, “Kung makita ninyo ang sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh nga inyong Dios, ug ang mga pari nga gikan sa mga Levita nga nagpas-an niini, kinahanglan nga biyaan ninyo kining dapita ug mosunod niini.
4Kinahanglan nga adunay gilay-on taliwala kaninyo nga mokabat ug 2, 000 ka mga kubiko. Ayaw kamo pagpaduol niini, aron nga makita ninyo kung asa nga dalan moadto, tungod kay wala pa kamo makaagi niini nga dalan kaniadto.”
5Miingon si Josue sa katawhan, “Balaana ang inyong mga kaugalingon ugma, kay maghimo si Yahweh ug kahibulongan diha kaninyo.”
6Unya miingon si Josue sa mga pari, “Pas-ana ang sagradong sudlanan sa kasabotan, ug iagi atubangan sa katawhan.” Busa gikuha nila ang sagradong sudlanan sa kasabotan ug miagi atubangan sa katawhan.
7Miingon si Yahweh kang Josue, “Karong adlawa himoon ko ikaw nga bantogan sa mga mata sa tanang Israelita. Mahibaloan nila ingon nga ako uban kang Moises kaniadto, maga-uban ako kanimo.
8Pagamandoan nimo ang mga pari nga nagpas-an sa sagradong sudlanan sa kasabotan, 'Kung makaabot kamo sa daplin sa katubigan sa Jordan, kinahanglan nga magpabilin kamo nga motindog sa Suba sa Jordan.'”
9Unya miingon si Josue sa katawhan sa Israel, “Umari kamo, ug paminawa ang mga pulong ni Yahweh nga inyong Dios.
10Pinaagi niini mahibaloan ninyo nga ang buhi nga Dios anaa taliwala kaninyo ug papahawaon ninyo ang mga Canaanhon, ang mga Hitihanon, ang mga Hibihanon, ang mga Perizihanon, ang mga Girgasihanon, ang mga Amorihanon, ug ang mga Jebusihanon.
11Tan-awa! Ang sagradong sudlanan sa kasabotan sa Ginoo sa tibuok kalibotan mitabok una kaninyo ngadto sa Jordan.
12Karon pagpili ug napulo ug duha ka mga lalaki nga gikan sa tribo sa Israel, usa ka lalaki gikan niini.
13Sa dihang ang lapalapa sa mga pari nga nagpas-an sa sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh, ang Ginoo sa tibuok kalibotan, matuslob sa katubigan sa Jordan, ang katubigan sa Jordan matunga, ug bisan pa ang katubigan nga nagdagayday gikan sa ibabaw mohunong ang pagdagayday ug mapundo kini sa usa ka dapit.”
14Busa sa dihang andam na ang katawhan aron sa pagtabok sa Jordan, ang mga pari nga nagpas-an sa sagradong sudlanan sa kasabotan nag-una sa katawhan.
15Sa dihang miabot na kadtong nagpas-an sa sagradong sudlanan sa kasabotan ngadto sa Jordan, ug ang mga tiil niadtong nagpas-an sa sagradong sudlanan sa kasabotan nakatuslob na ngadto sa kilid sa suba (karon nag-awas-awas ang Jordan sa tanang mga bahin sa kilid niini panahon kadto sa ting-ani),
16ang katubigan nga nagdagayday gikan sa taas napundo sa usa ka dapit. Mihunong ang pagdagayday sa tubig gikan sa halayo nga bahin. Mihunong ang pagdagayday sa tubig nga gikan sa Adam, ang siyudad nga tapad sa Zaretan, paubos sa kadagatan sa Negev, ang Dagat nga Asin. Ug ang katawhan nakatabok duol sa Jerico.
17Ang mga pari nga nagpas-an sa sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh mitindog sa mala nga yuta sa taliwala sa Jordan hangtod nga ang tanang katawhan sa Israel nakatabok sa mala nga yuta.