Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Josué

Josué 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chaypita warannenga chacallana Josuëga llapan Israelcunawan Sitimpita llojshiran. Aywar chayaran Jordán mayuman. Mayupa cay chimpallanman pachacuran.
2Quimsa junajpitaga mandajcuna tumar Israelcunata nutificaran:
3«Tayta Dios conträtu rurashan babulta Leví cüracuna apaycajta ricarga maycho caycashanchïpitapis juclla guepanta aywanqui.
4Mayuta chimparcorga manami nänita rejsinquirächu. Chaymi mana ogracänayquipaj guepallanta aywashun. Ichanga apashan babulman ama alläpa witipanquichu. Waranga metrupano guepallanta aywanqui.»
5Josuëna runacunata niran: «Warami ricashun milagruta Tayta Dios rurajta. Chaymi llapaniqui purificacur limyuyay.»
6Warannin junajna cüracunata niran: «Tayta Dios conträtuta rurashan babulta runacunapa ñaupanpa päsachiy.» Chaura cüracunaga Tayta Dios conträtu rurashan babulta aparan runacunapa ñaupanta.
7Chaypitana Tayta Diosga Josuëta niran: «Cananpitaga llapan Israelcuna musyanga Moisesta yanapashäno gamtapis yanapaycashäta. Chaymi paycunaga fiyupa rispitashunquipaj.
8Gammi babulta apaj cüracunata ninqui Jordán mayuman yaycurir cantunman ichicaycärinanpaj.»
9Chaymi Josuëga Israelcunata gayaran: «Shamuy-llapa Tayta Dios nishanta willanäpaj.
10Cananmi gamcuna musyanquipaj munayniyoj cawaj Tayta Dios noganchïcho caycashanta. Gamcuna mayuta päsariptiquega paymi ñaupayquita aywar ushajpaj wañuchenga Cananeo, Het, Hev, Ferez, Amorreo, Jebús runacunata.
11Chaynöpis munayniyoj Tayta Dios conträtuta rurashan babulta cüracunami Jordán mayuta päsachenga.
12Canan acray chunca ishcay (12) runacunata cada trïbupita jucta.
13Cay pachata munaynincho chararaj Tayta Diosninchïpa conträtu babulninta apaj cüracuna yacuman yaycurcuptenga janapita shamoj mayu chapacäconga chaquillapana päsananchïpaj,» nir.
14Chaypita llapan Israelcuna Jordán mayuta chimpananpaj tolduncunata shuntacarcärir aywacuran. Paycunapa caru ñaupanta cüracunaga Tayta Diospa babulninta aparan.
15Cosëcha wichan Jordán mayuga aypalla car jicha-jichami aywaj. Chayno captinpis babulta apaycaj cüracuna mayuman yaycur chaquincunata yacu ushmarcuptin
16janapita shamoj yacuga chaquicäcuran. Saretán particho caycaj Adam siudäpa ñaupancho gochacäcuran. Cachi Lamarman uraj yacuna aywaycällar ushacaran. Chaynöpami yacuga raquicaran. Chaura Israelcunaga Jericó siudäpa derëchunman chimparan.
17Jordán mayuta yacu chaquishapa llapan Israelcuna päsanancamami Tayta Dios conträtu rurashan babulta apaj cüracunaga mayu chaquisha chaupincho ichirpaycaran.