Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Siosiua

Siosiua 3

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe tuʻu hengihengi hake ʻa Siosiua ʻi he pongipongi; pea naʻa nau hiki mei Sitimi, ʻo hoko ki Sioatani, ʻaia mo e fānau kotoa pē ʻa ʻIsileli, ʻo nofo ʻi ai ʻi he teʻeki ke aʻa atu.
2Pea hili ʻae ʻaho ʻe tolu pea pehē, naʻe ʻalu atu ʻae kau matāpule ki he fakataha ʻoe kautau:
3Pea naʻa nau fekau ki he kakai, ʻo pehē, “ʻI hoʻomou mamata ki he puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ko homou ʻOtua, mo e kau taulaʻeiki mo e kau Livai ʻoku haʻamo ia, ke mou hiki ai mei homou potu, ʻo muimui ki ai.
4Ka ʻe ai ha vahaʻa ʻiate kimoutolu mo ia, ko e hanga ʻe fā afe nai hono fuofua: ʻoua naʻa mou hoko ke ofi ki ai, koeʻuhi ke mou ʻilo ʻae hala ʻaia ʻoku totonu ke mou ʻalu ai: he ʻoku teʻeki ai te mou fou ʻi he hala ni.”
5Pea naʻe pehē ʻe Siosiua ki he kakai, “Fakamāʻoniʻoniʻi ʻakimoutolu: koeʻuhi ʻe fai ʻe Sihova ʻapongipongi ʻae ngaahi mana ʻiate kimoutolu.”
6Pea naʻe lea ʻa Siosiua ki he kau taulaʻeiki, ʻo pehē, “Toʻo hake ʻae puha ʻoe fuakava, pea ʻalu muʻomuʻa ʻi he ʻao ʻoe kakai. Pea naʻa nau toʻo hake ʻae puha ʻoe fuakava, ʻo ʻalu ʻo muʻomuʻa ʻi he kakai.”

7Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Siosiua, “Ko e ʻaho ni te u kamata fakahikihiki koe ʻi he ʻao ʻo ʻIsileli kotoa pē, koeʻuhi kenau ʻilo, ʻo hangē ko ʻeku ʻia Mōsese, ʻe pehē pe ʻeku ʻiate koe.
8Pea ke fekau ʻe koe ki he kau taulaʻeiki ʻoku haʻamo ʻae puha ʻoe fuakava, ʻo pehē, ʻI hoʻomou hoko ki he veʻevai ʻo Sioatani, te mou tuʻumaʻu pe ʻi Sioatani.”

9Pea naʻe pehē ʻe Siosiua ki he fānau ʻa ʻIsileli, “Mou haʻu ki heni, pea fanongo ki he ngaahi folofola ʻo Sihova ko homou ʻOtua.”
10Pea naʻe pehē ʻe Siosiua, “Te mou ʻilo ʻi he meʻa ni ʻoku ʻiate kimoutolu ʻae ʻOtua moʻui, pea ko e moʻoni ʻe kapusi ʻe ia mei homou ʻao ʻae kau Kēnani, mo e kau Heti, mo e kau Hevi, mo e kau Pelesi, mo e kau Keakasa, mo e kau ʻAmoli, mo e kau Sepusi.
11Vakai, ko e puha ʻoe fuakava ʻa Sihova ʻo māmani kotoa pē ʻoku ʻalu muʻomuʻa ʻi homou ʻao ki loto Sioatani.
12Pea ko eni, mou fili ha kau tangata ʻe toko hongofulu ma toko ua mei he ngaahi faʻahinga ʻo ʻIsileli, ko e tangata pe taha mei he faʻahinga kotoa pē.
13Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻi he hoko ʻae ʻaofivaʻe ʻoe kau taulaʻeiki ʻoku haʻamo ʻae puha ʻo Sihova, ko e ʻEiki ʻo māmani kotoa pē, ke tuʻu ki he vai ʻo Sioatani, ʻe motuhi leva ʻae vai ʻo Sioatani mei he vai ʻoku tafe hifo; pea ʻe tuʻu fakaʻesi pe ia.”
14Pea naʻe pehē, ʻi he hiki ʻae kakai mei honau ngaahi fale fehikitaki, ke ʻalu ki he kauvai ʻe taha ʻo Sioatani, naʻe ʻalu muʻomuʻa ʻae kau taulaʻeiki ʻi he ʻao ʻoe kakai, ʻo haʻamo ʻae puha ʻoe fuakava;
15Pea ʻi he hoko ki Sioatani ʻakinautolu naʻe haʻamo ʻae puha, pea tuʻu ki he veʻevai ʻae vaʻe ʻoe kau taulaʻeiki naʻe haʻamo ʻae puha, (he naʻe fonu mahakehake ʻa Sioatani, ʻi hono ngaahi ngutu vai kotoa pē ʻi he kuonga kotoa pē ʻoe ututaʻu,)
16‌ʻIloange ko e ngaahi vai naʻe tafe mai naʻe tuʻu, pea tupu hake ʻo fakatafungofunga, ʻo vāmamaʻo ʻaupito mei he kolo ko ʻAtama, ʻaia ʻoku ʻi he potu ʻo Salitani: pea ko ia naʻe tafe mai ki he tahi ʻoe toafa, ʻaia ko e tahi kona, naʻe mamaha ia, pea motuhi: pea naʻe aʻa ai ʻae kakai ʻo hangatonu ki Seliko.
17Pea ko e kau taulaʻeiki ʻaia naʻe haʻamo ʻae puha ʻoe fuakava ʻo Sihova naʻe tuʻumaʻu ʻi he kelekele mōmoa ʻi loto Sioatani, pea naʻe ʻalu ʻae kakai ʻIsileli kotoa pē ʻi he kelekele mōmoa, ke ʻoua ke ʻosi ʻae kakai kotoa pē ki he kauvai ʻe taha ʻo Sioatani.