Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tangada dela e hiihai gi di kabemee le e tene gi tangada dela e aago ia gii donu i ana mee hala. Ma e dadaulia go tangada ma ga de hiihai gi tangada e aago ia.
2Dimaadua e manawa lamalia gi nia daangada humalia, gei Mee e haga huaidu digau ala e haganohonoho nia huaidu.
3Di haihai huaidu le e hagalee benebene di noho baba, gei digau ala e haihai di tonu le e tuu maaloo.
4Di ahina hai lodo humalia le e hagalaamua ge e tenetene ginai dono lodo. Gei di ahina dela e hagalangaadia dono lodo le e hai gadoo be di magi dela e deemee di hagahili lodo ono iwi.
5Digau ala e haihai di tonu ga benebene goe hagahumalia, gei digau huaidu e hiihai hua e halahalau goe.
6Nnelekai digau huaidu le e haga halauwa goe, gei nnelekai o digau ala e hai hegau donu le e benebene digau ala e uli nadau gai.
7Digau huaidu ga haga mmaa gi daha ga hagalee hagadili gi muli, gei nia hagadili o digau ala e hai hegau donu ga mouli gi muli.
8Maa goe e hagamaanadu kabemee, nia daangada ga hagalaamua goe. Maa goe e dadaulia, nia daangada ga hagauwwou goe.
9Ma koia e humalia ma gaa hai be togologo tangada e halahala hua dono mouli, i tangada dela e hai bolo ia tangada aamua gei mee ana meegai ai.
10Nia daangada humalia e benebene haga humalia nadau manu, gei digau huaidu hagalee hila gi nadau manu.
11Tangada hai hadagee hagamadabouli e logo ana meegai, gei tangada dadaulia e hagauwwou dono madagoaa gi nia moomee balumee.
12Nia daangada huaidu e hiihai hua e hai nia mee huaidu, malaa digau ala e hai hegau donu e tuu maaloo.
13Digau huaidu le e tai hua go nadau helekai donu, gei digau ala e donu hagalee tale gi di haingadaa.
14Doo hui le e hanimoi i au helekai mo au hegau. Goe e kae au mee ala e tau anga.
15Nia daangada dadaulia e hagamaanadu i nia madagoaa huogodoo bolo ginaadou le e donu, gei digau kabemee e hagalongo gi nia hagamaamaa.
16Tangada dadaulia ma ga hagawelewele, e limalima dono hagamodongoohia aga. Digau kabemee e haga de iloo hua nia helekai haga lodo huaidu.
17Tangada dela e helekai di tonu, e hagi aga nia hagamodongoohia o di tonu, gei nnelekai kai tilikai e dagi gi di halahalau.
18Nia balu helekai e mee di haga mmaemmae kono be di hulumanu dauwa, gei nnelekai kabemee e hagahili.

19Di mouli o tilikai le e bodobodo, gei di tonu le e mouli ga hana hua beelaa.
20Di obolima la anga hua gi digau ala e haganohonoho nia huaidu, gei digau ala e ngalua gi di humalia ga gidee di tenetene.
21Digau ala e hai hegau donu hagalee tale gi nia mee huaidu, gei digau huaidu nadau mee i golo ai, ala hua go nia haingadaa.
22Dimaadua e de hiihai gi nia daangada hai kai tilikai, gei mee e manawa lamalia gi digau e daahi hua nadau hagababa.
23Nia daangada kabemee hagalee leelee i nadau mee ala e iloo, gei digau dadaulia e hagamodongoohia nadau de iloo nia mee.
24Di ngalua hagamadabouli ga gowadu oo mahi. Di hagatoo gaa hai goe gii hai di hege.
25Nia mamaanadu e logo e mee di hagalodo huaidu goe, gei nnelekai humalia e haga manawa tenetene goe.
26Tangada dela e hai hegau donu le e dagi dono ehoo gi di ala donu, gei di ala o digau huaidu e dagi digaula gi daha mo di ala donu.
27Maa goe e hagatoo, goe e deemee di hai mee gi nia mee ala e hiihai ginai goe. Maa goe e hagamadabouli, gei goe ga hai mee gi di maluagina.
28Di hai hegau donu la go di ala gi di mouli, gei di hai hegau huaidu la go di ala gi di made.