Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kimki terbiyini qedirlise, bilimnimu söygüchidur; Lékin tenbihke nepretlen'gen nadan-hamaqettur.
2Yaxshi niyetlik adem Perwerdigarning iltipatigha érisher; Emma Perwerdigar hiyle-mikirlik ademning gunahini békiter.
3Ademler yamanliq qilip amanliq tapalmas; Lékin heqqaniylarning yiltizi tewrenmes.
4Peziletlik ayal érining tajidur; Emma uni uyatqa salghuchi xotun uning ustixinini chiriter.
5Heqqaniy ademning oy-pikri durus höküm chiqirar; Yamanlarning nesihetliri mekkarliqtur.
6Yamanlarning sözliri qan tökidighan qiltaqtur; Lékin durusning sözi ademni qiltaqtin qutuldurar.
7Yamanlar aghdurulup, yoqilar; Lékin heqqaniylarning öyi mezmut turar.  
8Adem öz zérikliki bilen maxtashqa sazawer bolar; Egri niyetlik kishi közge ilinmas.
9Péqir turup xizmetkari bar kishi, Özini chong tutup ach yürgen kishidin yaxshidur.
10Heqqaniy adem öz ulighinimu asrar; Emma rezil ademning bolsa hetta rehimdilliqimu zalimliqtur.
11Tiriship tériqchiliq qilghan déhqanning qorsiqi toq bolar; Emma xam xiyallargha bérilgen kishining eqli yoqtur.
12Yaman adem yamanliq qiltiqini közlep olturar; Emma heqqaniy ademning yiltizi méwe bérip turar.
13Yaman adem öz aghzining gunahidin tutular; Heqqaniy adem musheqqet-qiyinchiliqtin qutular.  
14Adem öz aghzining méwisidin qanaet tapar; Öz qoli bilen qilghanliridin uninggha yandurular.
15Exmeq öz yolini toghra dep biler; Emma dewetke qulaq salghan kishi aqilanidur.
16Exmeqning achchiqi kelse, tézla biliner; Zérek kishi haqaretke sewr qilar, setchilikni ashkarilimas.
17Heqiqetni éytqan kishidin adalet biliner; Yalghan guwahliq qilghuchidin aldamchiliq biliner.
18Bezlilerning yéniklik bilen éytqan gépi ademge sanjilghan qilichqa oxshar; Biraq aqilanining tili derdke dermandur.

19Rastchil menggü turghuzulidu; Lewzi yalghan bolsa birdemliktur.
20Yamanliqning koyida yürgüchining könglide hiyle saqlan'ghandur; Amanliqni dewet qilghuchilar xushalliqqa chömer.
21Heqqaniy ademning béshigha héch külpet chüshmes; Qebihler balayiqazagha chömüler.
22Yalghan sözleydighanning lewliri Perwerdigargha yirginchliktur; Lékin lewzide turghanlargha U apirin éytar.
23Pemlik adem bilimini yoshurar; Biraq exmeq nadanliqini jakarlar.
24Tirishchan qol hoquq tutar; Hurun qol alwan'gha tutular.
25Köngülning ghem-endishisi kishini mükcheyter; Lékin méhribane bir söz kishini rohlandurar.
26Heqqaniy kishi öz dosti bilen birge yol izder; Biraq yamanlarning yoli özlirini adashturar.
27Hurun özi tutqan owni pishurup yéyelmes; Biraq etiwarliq bayliqlar tirishchan'gha mensuptur.
28Heqqaniyliqning yolida hayat tépilar; Shu yolda ölüm körünmestur.