Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - ISÁÚTÌI

ISÁÚTÌI 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N tú onìtì wèè di wenwe mɛsémmɛ̀, Kuyie mmiɛkɛ kɛɛ̀ yonkɛ kɛ̀ kù m potɛ́,
2Kuù n tèntoo kɛ n tɑnnɛ́ dibiìnnì miɛkɛ, dibiìnnì miɛkɛ nkɛ dɛ̀ í tú kuwenniku.
3Míì ĩ́nkɛ̀ bɑɑ nɛ́ nkɛ ku nɔ̀ùtɛ̀ ɔ̃ ntṹṹ nkɛ duòmɛ̀, kɛ kónnì
4Kuù cṹũ m mɑmbii nnɛ̀ n kɔ̃̀ntì, kɛ bɔ̀kɛ́ kṹɔ̃̀.
5Kù m pèńnɛ́ kudookɔti nku, mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ mɛɛ̀ n fitɛ́ kɛ tii mɛdɔ̀mmɛ̀ tɛ̃mɛ̀.
6Kuù duɔ́ nkɛ̀ nh ɑ̃ dibiìnnì miɛkɛ, bɛ̀ɛ̀ ku nɛ̀ dimɔ̀nnì bɛ kɔ̃mɛ.
7Kù n fii nkuduotí nku kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ m bɑ́ɑ́ yɛ̀, kɛ m boú ntifĩnti cɛ̃́ɛ̃́tì.
8Kɛ̀ n kuɔ̀ nkɛ kù yu kɛ ɔ̀ù, kɛ̀ kù yetɛ kù bo keèmɛ̀ n dɑbònnì.
9Kɛ pèńnɛ́ yɛtɑ̃́rɛ̀ diɛyɛ̀ n kó kucɛ, kɛ diti ncɛ imɔu.
10Kù òkɛ musĩ̀mmù kɔ̃mɛ mmɛ, kɛ n dìí dicìrícìrì ɔ̃ nhokɛmɛ̀ kucɛ timútì miɛkɛ.
11Kɛ òòtɛní kɛ n dɛ̀too kɛ nɛ̀tɛ́ nɛ́tɛ́, kɛ dɔúnko.
12Kù sɛ̀u nkupie nku kɛ n wetínnɛ́ tɛhontɛ̀ tɛ̃mɛ̀, kɛ bo tɑ̃.
13Kù n tɑ̃ɑ̃́ ku pie nyi, kɛ̀ ì tɑ kɛ tùɔ̀ti n ceumbɛ̀, kù kùótɛ́ ku doò dimɔu ndi n yĩ́nkɛ̀.
14M botí kɔbɛ bɛmɔu n dɑúmu, kɛ̀ dɛ̀ sonnɛ́ kɛ nɑɑ́ mbɛ kó fɛyɛ̀nfɛ̀.
15Kuù n dií ndɛtiirɛ kɛ̀ n dɛ, kɛ n nìi mmɛdɔ̀mmɛ̀.
16Kuù duɔ́ nkɛ̀ n cɑ̀ɑ́kɛ́ itɑ̃́ɑ̃́, kɛ n kũnnɛ́ mutɑ́pɛí mmiɛkɛ.
17Kuù n dɛ́tinnɛ mɛom̀pùmɛ̀, kɛ̀ n yɛ̃̀nko bɛ̀ tu dɛ̀ diwɛ̀ì.
18Mɛm̀mɛ kɛ̀ m bɛ́i nkɛ dɔ̀: n kpɛrɛ dèèmu mmɛmmɑɑ̀! N do bɑɑ dɛ̀ n Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, dɛ̀ yɛ̀ dɛtetìrɛ̀ ndɛɑ̀!

19Dentɛní n do dimɛ̀ ifɛi kɛ́nhɑ̃́ɑ̃́, n cɑ̀ɑ́kɛ́ mɛ̀ɛ̀ sémmɛ̀ tii kɛ dò mmɛdɔ̀mmɛ̀ mmɛ.
20N ti ndenniní, kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri m miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀.
21N tɛ n dɔ́ kɛ́ndenniní tì, tìì te kɛ̀ n kpɑɑ́ kémmú tiì tu tii:
22Ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mmu nyí dèè, ku sémmɛ̀ mu nyí tùɔ̀kɛ mɛ mɑ̀nku.
23Mɛ̀ ɛ̃nkùmu bɑ́ dìì kṹnweńnì, n Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tú timɔ́mmɔnti yiɛ̀ nwe sɑ̃́ɑ̃̀.
24N Yiɛ̀ nKuyie nkuù tu n kpɑ̀tì, dɛɛ̀ te kɛ̀ n kù bùɔ́.
25Ti Yiɛ̀ nKuyie nnìtimu wèè ĩkú ku ĩ́nkɛ̀ o kpɛ́í, wenwe wèè kù wɑnti.
26Dɛ̀ wennimu onìtì ɑ bo ndòmmɛ̀ kɑ́rɛ́, kɛ kémmú ɑ Yiɛ̀ nKuyie mbo dɑ dɛɛtɛ́mɛ̀.
27Dɛ̀ wennimu onìtì fɔ̃́ nhɑ bo yiemmɛ̀, bɛ̀ dɑ nɑ́ɑ́ ntì ɑ bíkɛ́mbɛ́ntì mɔ̀nnì.
28Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ tɑnnɛ́ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ, ɑ kɛntɛ́ ɑmɑ́ɑ̀ kɛ́dɔ̀ só.
29Kɑroo kɛ́fṹṹ nhɑ nùù kɛtenkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti ɑ yɑ̀ mɛteèmmɛ̀.
30Bɛnkɛ ɑ bɑɑ bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ dɑ́ puotì, bɛ̀ɛ̀ wɑnti kɛ́ dɑ dií nyifɛi.
31Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nhɔ̃ɔ̃ í ndootóomɛ̀ onìtì sɑ̃́ɑ̃̀.
32Kù ɔ̃ɔ̃ potɛ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́kuɔ́mmu mɛsémmɛ̀, kɛ yɛ̃́ ku sɑ̀ɑ̀ ndɛumɛ̀mu.
33Dɛ̀ í tú nɛ̀ ku yɛ̀mmɛ̀ mmɛ kù fɛ̃́ũnkomɛ̀ bɛnìtìbɛ̀, kɛ diinko mɛsémmɛ̀ fɛnitiyɑnfɛ̀,
34Bɛ̀ mɛ̀ ncùùtì tikpetíntì timɔu dihɛì miɛkɛ,
35kɛ kommu bɛ̀ɛ̀ í nɑɑti tibeéntì miɛkɛ, fɔ̃́ nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ ɑ ììkɛ̀.
36Bɛ̀ mɛ̀ ncɑɑ̀ri tibeéntì, Ti Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̀ɑ í wúónnɑ́ɑ̀?

37We mbo bɛ́i nkɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù duɔ́ ndinùù
38Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kuù ɔ̃ɔ̃ bɛ́i, nkòo nìtìi yɑ̀ mɛyɛi nyoo mɛsɑ̀ɑ̀.
39Onìtì fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ yɛi mmiɛkɛ, kɑ̀ɑ fòù ɑ tɛ̃́nkɛ nɛ́ nsɑ́útí nɛ̀ ɔ̃̀nti? kɑ̀ɑ í kuɔ̀ nhɑ yɛi nkpɛ́í nkɛ.
40Yóunɛ̀ kɛ̀ ti wéntɛ́ icɛ ti tũ nyì, kɛ ì pɑɑtɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́wɛ̃tɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀.
41Tí youtɛ ti nɔu Kuyie mbíɛ́kɛ̀, kɛ́ kù bɑ́ntɛ̀ nɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu.
42Kuyie nti dɑ cɑ̀kɛmu mɛdiɛ̀ nkɛ yetɛ ɑ kpɛti, dɛɛ̀ te kɑ̀ɑ múnkɛ í ti cĩ̀ɛ̃́.
43Kuyie ndɑ̀ɑ́tí ku miɛkɛ nkɛ diyɑɑ̀bòrì kɔ̃mɛ, kɛ ti bɛtì kɛ kɔùtì bɑ́ mɛsémmɛ̀ í kù bo.
44A dɑ̀tínnɛ́ ɑ mɑ́ɑ̀ ndi yɛwɛtɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ ti bɑ́ɑmmu bɑ́ɑ́ dɑ tuɔkɛ.
45A ti dɔ̀ɔ̀ tiyontì nti, dɛsĩ́ntɛ́kpɛrɛ yɛbotɛ̀ ììkɛ̀.
46Kɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ bɛmɔu, ɑ̀ɑ̀tɛ tinùùtì kɛ ti wetí.
47Kukɔ̃m̀bɔ̀doróo nɛ̀ mɛyɑnfiì, dɛɛ̀ nɛ́ tú ti kpɛrɛ, kɛ̀ bɛ̀ ti puɔ̀ nkɛ ti kɔù.
48N nuɔ nyiì pũɔ̃̀ ntinɔnniɛti, mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ tùɔ̀kɛní n nìtìbɛ̀ mɛ kpɛ́í.
49N nuɔ nyiì ti tinɔnniɛti sɑ̃́ɑ̃̀, bɑ́ mɛom̀pùmɛ̀ í bo.
50Kɛ̀ n kèḿmú n Yiɛ̀ nKuyie mbo sĩ́nnɛ́nímɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́ n yɑ̀.
51N kɔmmúmu kɛ̀ n nuɔ nyonkɛ, tìì tùɔ̀kɛní nh ɛì kɔbɛ ti kpɛ́í.
52Bɛ̀ɛ̀ n nìí mbɛ̀ n nìí ndɛtetìrɛ̀ ndɛ, kɛ m bɛ̀tì tɛnɔ̀tɛ̀ kɔ̃mɛ.
53Kɛ n tɑnnɛ́ n fòùwè difɔ̃̀tìrì, kɛ m bɔmmù yɛtɑ̃́rɛ̀.
54Kɛ̀ mɛniɛ ndɑ̀tínnɛ́ n yuu, kɛ̀ nní nyɛ̃́ kɛ tú n kpɛrɛ dèèmu.

55Kɛ̀ nní mbo difɔ̃̀tìrì cũmpuri miɛkɛ kɛ yu ɑ yètìrì, Áú n Yiɛ̀ nKuyie!
56A kèèmu n dɑbònnì, bɑ́ɑ́ pi ɑ toò, keè nh úùfɛ̀.
57N do dɑ yu kɑ̀ɑ n tɔ́ɔ́nnímu, kɛ n nɑ́kɛ́ kɛ tú m bɑ́ nyĩɛ̃̀kù.
58N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ n kòńnɛ́mu, kɛ n dɛɛtɛ́.
59N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ yɑ̀mu bɛ̀ n cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀, ɑ m pútɛ́ kɛ́ m pɑtɛ.
60A yɑ̀mu bɛ miɛkɛ n cɔ́úmmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nɑ́ɑntɛ n kpɛ́í kɛ bo n kuɔ.
61N Yiɛ̀ nKuyie nhɑ kèèmu bɛ̀ n sɑ̃̀ɑ̃́mmɛ̀, bɛ̀ dɑmmù mɛ̀ɛ̀ botí n cĩɛ̃.
62N níim̀bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì n kpɛ́í, nɛ̀ bɛ̀ n dɔ́nɛ̀ tì yɛwe yɛmɔu tì tu tiyɛiti nti.
63Kɛ̀ bɛ̀ kɑ̀ri yoo bɛ̀ còḿmú, míì nɑɑ́ mbɛ kó fɛyɛ̀nfɛ̀.
64N Yiɛ̀ nKuyie nfɔ́ɔ́ mbɛ bɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, yietí bɛ bɛ tɔ̃mmú mɑ̀nnɛ̀ tìì yeti.
65Duɔ́ nkɛ̀ bɛ too kpenkɛ, kɑ̀ɑ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi.
66Kɑ̀ɑ bɛ̀ bɛ̀tinɛ̀ kɛmiɛkɛ, kɛ́ bɛ̀ kùɔ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dèè.