Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LALOHISIHISI

LALOHISIHISI 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese iena badu dainai, taunimanima edia dika davana ia henia, ena mamina be lau diba.
2Ia ese dibura lalonai lau ia lulua vareai, diari lasi gabuna lalonai.
3Momokani, ia ese iena imana ia abia isi, lau hadikaia totona, bona lau ia botaia lou, botaia lou, dina ena hora ibounai.
4Egu hidiona bona egu kopina ia haorea vadaeni, bona egu turiana haida ia hamakohia vadaeni.
5Ia ese lau ia hagegea, bona lau ia koua vadaeni. Lalohisihisi bona laloa metau momokani ese lau idia abia.
6Dirava ese dibura gabuna lalonai, lau ia doria vareai. Lau be idaunegai lau mase tauna bamona.
7Ia ese auri seini dekena amo, lau ia guia vadaeni. Lau be magu lalonai, bona lau heau mauri diba lasi.
8Lau boiboi noho, lau tai mai boiboi danu, to Lohiabada ese egu noinoi ia kamonai lasi.
9Ia ese egu dala ia koua vadaeni, ia utua nadi magudia dekena amo, bona egu raka daladia ia hagagevaia vadaeni.
10Hunia dekenai lau totona ia naria, bea ena kara bamona, bona laiona bamona, lau ia dogoatao totona ia roho mai.
11Ia ese dala dekena amo lau ia veria lao, vadaeni lau ia darea momokani, bona lau ia rakatania.
12Ia ese iena peva ia veria, bona iena diba dekena amo lau ia pidia gwauraia.
13Iena diba dekena amo egu kudouna ia gwadaia.
14Taunimanima ese lau idia kirikirilaia noho. Edia ane dekena amo, lau dekenai idia hevaseha dina ena hora ibounai.
15Lohiabada ese hisihisi momo lau dekenai ia henia, vadaeni lau hesiku momokani. Inai be,ia ese mamina dika avadia dekena amo, egu bogana ia hahonua bamona.
16Ia ese nadi maragidia dekena amo, egu isena ia hamakohia, bona tano ena kahu dekenai, lau ia moia diho.
17Lohiabada ese maino bona noho namo, be lau dekena amo ia kokia vadaeni. Moale ena mamina be lau laloaboio.
18Unai dainai lau gwau, “Egu hairaina be ia ore vadaeni, bona Lohiabada dekena amo gau namodia lau laloa noho kara, be ia boio vadaeni.”

19Egu hisihisi, bona mai egu ruma lasi ena nega, be lau laloa noho. Unai be mamina dika poisini bamona lau dekenai.
20Unai lau laloa noho, laloa noho, bona egu laumana be ia laloa metau noho.
21To egu lalona ia hanamoa noho gauna tamona be inai:
22Lohiabada ena noho hanaihanai lalokauna, be do ia ore lasi. Iena bogahisihisi karadia be do idia doko lasi,
23daba ibounai idia be matamata. Lohiabada e, oiemu hereva oi badinaia kara be bada momokani.
24Lau gwau, “Egu durua tauna be tamona, Lohiabada sibona, unai dainai ia dekenai egu abidadama lau atoa noho.”
25Lohiabada idia abidadama henia taudia, be Lohiabada ese ia hanamodia noho.
26Unai dainai Lohiabada ese ita do ia hamauria totona, do ita naria noho be namo, do ita naria mai abidadama danu be namo.
27Tau ta ese ia eregabe neganai, maduna metau do ia huaia, unai be namo.
28Ia ese sibona do ia helai, regerege lasi, be namo, badina Lohiabada ese unai maduna, be unai mero ena latanai ia atoa vadaeni.
29Ia be Lohiabada ena siahu henunai do ia manau, bona ia ese iena vairana, be tano dekenai do ia atoa, badina gabeai ia ese, namo do ia davaria momokani.
30Iena vairana danu, be do idia botaia taudia dekenai do ia henia be namo, bona edia hereva dika, do ia abia dae danu be namo,
31badina be Lohiabada ese iena hesiai taudia do ia negea lasi, ela bona bona hanaihanai.
32Momokani Lohiabada ese ita dekenai lalohisihisi ia henia noho, to ia ese ita do ia bogahisihisi henia, badina iena lalokau ita dekenai be momokani, bona mai goada danu.
33Lohiabada ese, ia ura lasi ita dekenai lalohisihisi o hisihisi do ia havaraia.
34Bema dibura ruma lalonai ita noho neganai, tau haida ese ita idia dagedage henia, bona idia ese ita idia hadikaia neganai, Lohiabada be ia diba.
35Bema Lohiabada ese, ita dekenai gwaumaoro ia henia, kara ta do ita karaia, to tau haida ese unai kara idia koua neganai, Lohiabada be ia diba.
36Bema hereva koikoi dekena amo, kota maoromaoro idia hagagevaia neganai, Lohiabada be ia diba.

37Badina be nega ibounai, Lohiabada ena ura sibona ia vara noho. Bema Lohiabada ese kara ta ia ura lasi neganai, daika ese unai kara ia karaia diba?
38Lohiabada ena oda dekena amo, namo bona dika be idia vara noho, ani?
39Ita mauri noho taunimanima be, Lohiabada ese iseda dika davana ia henia neganai, dahaka dainai do ita hereva badubadu noho?
40Namona be iseda dala do ita tohoa, bona iseda kara do ita tahua, bona Lohiabada dekenai do ita giroa lou.
41Namona be iseda kudoudia do ita kehoa, bona iseda imadia do ita abia isi guba dekenai ia noho Dirava dekenai, bona do ita gwau,
42“Ai be ai kerere vadaeni, bona oiemu taravatu ai utua vadaeni, bona oi ese aiemai dika oi gwauatao lasi.
43Oi ese ai oi lulua lao, bona ai oi alaia mase. Oiemu badu ese oiemu bogahisihisi ia hunia.
44Oi ese ori ta dekena amo oi sibona oi koua, unai dainai aiemai guriguri, be oi dekenai idia ginidae lasi.
45Oi ese miro bona momoru ai oi halaoa vadaeni, bese idauidau edia huanai.
46Ai idia hadikaia gwauraia taudia ibounai ese, ai idia hereva dika henia, bona ai idia kirikirilaia noho.
47Gari bada bona hekwakwanai be ai dekenai idia vara, vadaeni idia ese emai tano bona emai taunimanima danu, be idia hadikaia ore vadaeni.”
48Egu matana edia ranu ia diho noho, sinavai bamona, egu bese taudia idia hadikaia ore dainai.
49Egu matana ena ranu do ia diho noho, doko lasi,
50ia lao bona Lohiabada ese, guba dekena amo ai do ia itaia.
51Egu lalona ia hisihisi bada noho, badina lau itaia, egu hanua dekenai noho kekeni badadia, be madi dika idia davaria momokani vadaeni.
52Nega ta lau hadikaia lasi taudia ese lau idia lulua lao, labana tauna ese manu ta ia tahua noho bamona.
53Idia ese guri badana lalonai lau idia negea diho, bona nadi momo be egu latanai idia negea.
54Ranu lalonai lau diho noho, lau gwau, “Lau be lau mase noho inai.”

55Lohiabada e, guri dobuna dekena amo, oi dekenai lau boiboi,
56bona oi dekenai lau noinoi neganai, egu taitai oi kamonai henia.
57Oi ese lau dekenai oi haere, bona oi gwau, “Oi gari lasi.”
58Lohiabada e, oi ese lau oi durua, bona oi ese lau oi hamauria vadaeni.
59Lohiabada e, oi ese oi itaia vadaeni, unai taudia ese lau dekenai idia kara dika. Kota maoromaoro mani lau dekenai do oi henia.
60Unai taudia ese lau idia badu henia noho, bona egu mase dalana idia tahua noho, be oi diba noho.
61Lohiabada e, edia hereva dika, be oi ese oi kamonai vadaeni, bona lau idia ura hadikaia, inai bamona idia laloa noho gaudia ibounai be oi diba noho.
62Dina ena nega ibounai lalonai, lau idia alaia gwauraia taudia ese lau idia herevalaia noho gaudia, be oi ese oi kamonai noho.
63Daba ia lao bona hanuaboi, be idia ese lau idia hevaseha henia noho.
64Lohiabada e, oi ese edia dika davana do oi henia. Edia kara hegeregerena, davana do oi henia.
65Oiemu hereva dika idia edia latanai do oi atoa, bona edia kudouna edia laloa do oi koua.
66Oiemu badu dekena amo idia do oi lulua lao, bona guba ena henuna dekena amo, idia ibounai do oi haorea.