Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Wɛ̃nalɛ

Wɛ̃nalɛ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Má dɛ gbɛ̃́ pↄ́ Dii pↄkũma gotↄ̃̀wà à taasi è ũɛ.
2À ma ya à ma kpa gusiauɛ, i kɛ gupuau no.
3Mámɛ ìↄ ↄtↄ̃a gↄↄpii, a láaa vĩo.
4A tò ma mɛ ibàba, à ma wáↄ wìwi.
5À kona ń mɛkɛmuunao lìamazi lán bĩ́iwa.
6A tò ma ye gusiau lán gbɛ̃́ pↄ́ gà à gɛ̃̀gɛ̃ↄwa.
7À gĩ lìamazi, má fↄ̃ bↄo, à mↄ̀ gala gbiaↄ kpàmɛɛ.
8Ma wiilɛ̀, ma suabalɛ zùaàzi, kási i swã́sɛmazio.
9À gĩbò ń gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛↄ, a pã̀ ma zɛ́a a dɛ̀.
10À gↄ̃̀mɛɛ lán gbɛaana pↄ́ naalɛa ge nↄ̀ↄmusu pↄ́ ye láuwa.
11À zɛ́ sìa, à ma taitai, à ma ↄ̃̀ↄkpà.
12À a ka kpà sáa, ↄ̃ à ma dilɛ pↄ́ pↄ́ á pá ũ.
13À a gbàla kaↄ tↄ̃̀ ma baluwa.
14Ma gↄ̃ ma gbɛ̃́ↄnɛ pↄ́ yáalↄa ũ, aa lɛdàmanↄ ḿpii.
15À blɛ kĩ̀sã ò'omɛɛ, à ma kaka ń gↄ̃io.
16À gbɛ̀kↄsↄ kpàa, ma swaa ɛ̀'ɛ, à ↄ̃zↄ̃̀a tufua.
17À ma kɛ̃ aafiawa, má dↄ̃ bↄ́ wì mɛ nama lↄo.
18Ɔ̃ ma mɛ̀, ma gↄ̃ yɛ̃̀ɛɛsai, ma wɛ́ dↄ Diizi lↄo.

19Ma liaaliaaa wɛ́tɛ̃a guu dↄmagu, a dɛmɛɛ gↄ̃i ń konao ũ.
20Yã́pi ìↄ dↄamagu maamaaɛ, ↄ̃ ma kúsu kwɛ̀.
21Yã́ pↄ́ ìↄ dↄmagu ì to ma nↄ̀sɛ àↄ daa doũn kɛ:
22Dii gbɛ̃kɛ mɛ́ tò wi midɛo, aà wɛ̃nadↄ̃anɛ lí láao.
23Aà yeańzi ìↄ dafu lá gu lɛ́ dↄɛ, a náai vĩ zↄ̃ↄ.
24Ma mɛ̀, Dii mɛ́ ma baa ũ, a yã́i má sↄ̃́aaàzi.
25Dii maa gbɛ̃́ pↄ́ an wɛ́ dↄaàziↄnɛ, gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ aà kĩ́i wɛɛlɛↄ.
26Wɛdↄa Diizi zↄasai à ń suaba mɛ́ maa.
27A maa gbɛ̃́ taasi fↄ̃ a ɛ̀waasogↄↄɛ.
28Aà zↄ̃lɛ ado kílikili, asa Dii mɛ́ aà dàu.
29Aà a mipɛlɛ bùsuu, iↄ wɛdↄaàzi.
30Aà a gɛɛ dↄ gbɛ̃́ pↄ́ ye a sãnkɛɛ, i to wí a kṹ.
31Asa Dii lí gí gbɛ̃́i à aà tò we gↄↄpiio.
32Baa tó à aà dà taasiu, ì aà wɛ̃nagwaɛ a gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ lɛ́u.
33Dii lí gbɛ̃́ swã́gaga ń pↄnaoo, ìli aà da taasiu pão.
34Tó wàlɛ ↄ̃zↄ̃ zĩ̀zↄↄwa dṹnia guu guei,
35tó wàlɛ ń yã́ málɛnɛ́ Lua Musude kpɛ́ kpɛɛlɛ,
36tó wàlɛ yã́kpalɛkɛ gbɛ̃́ↄnɛ kolea, Diipi lɛ́ eo lé?

37Démɛ a fↄ̃ mɛ á kɛ, i kɛ, tó Dii i a zɛbↄɛ̀o ni?
38Vãi ń maao ì gbɛ̃́ le Lua Musude lɛ́ saia?
39Gbɛ̃nazĩn bɛ̃́ɛ nɛ́ zɛ́ vĩ à zↄaka a duuna ĩadama yã́ musuo.
40Wà wɛ́tɛ wá kuai wà gwa maamaa, wí ɛa su Diiwa.
41Wà ↄdↄ Luazi musu ń nↄ̀sɛmɛndoo, wí mɛ:
42Wa duunakɛ̀, wa swã́gbãakɛ̀, ↄ̃ ni sùuukɛwanↄo.
43N pↄkũma kàkanla, n pɛwá, n wá dɛdɛ wá wɛ̃nagwasai.
44N sↄlↄ luabɛpuanau, kɛ́ ńsu wá wabikɛa mao yã́i.
45N wá dílɛ ukↄlↄ ge bìsa ũ buipãleↄ guu.
46Wá ibɛɛↄ swaa bìiwá ḿpii.
47Vĩa ń zua baiuo mɛ́ gↄ̃̀wɛ̃ɛ ń músio ń kaalɛao.
48Ma wɛ́'i lɛ́ bàalɛ lán swa'iwa ma gbɛ̃́ↄ tↄ̀lↄzↄ̃a yã́i.
49Ma wɛ́'i aↄ kwɛ zɛsaiɛ, aↄ kã́maboa vĩo,
50e Dii gɛ wɛzu zĩ́lɛ à e.
51Yã́ pↄ́ ma wɛ̃́lɛ nↄɛↄ lè, kɛ́ ma wɛsìɛ, ma nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpà.
52Gbɛ̃́ pↄ́ aa íbɛlɛsɛ̀manↄ pãↄ lɛ́ ma wɛ lán bãwaɛ.
53Aa ye ma wɛ̃ni bↄlia ɛu, aa ma papa ń gbɛo.
54Í dàmala, ↄ̃ ma mɛ̀ ma gaɛ sa.

55Kua za ɛ̀ títiu we ma lɛzùnzi, Dii.
56Kɛ́ ma suaba wiilɛ̀, ń mà, ni swã́kpa ma yã́ao.
57Kɛ́ ma lɛzùnzi, n sↄ̃mazi, n mɛ̀ másu vĩakɛo.
58Dii, n zɛmanↄ yã́kpalɛu, n ma wɛ̃ni sì.
59Ń è lá wà ma yã́ màlɛmɛɛ, ↄ̃ n yãnakpàa, Dii.
60Ń è lá aa ye tↄsia ń vãi pↄ́ aa a lɛkpàaĩmazio píi.
61Dii, ń mà lá aa ma sↄ̃sↄ̃ ń vãi pↄ́ aa a lɛkpàaĩmazio píi.
62Ma ibɛɛpiↄ ìↄ lɛ́pɛ kↄ̃ swã́u, aaìↄ lɛkpaaĩmazi gↄↄpiiɛ.
63Ǹ ń zↄ̃lɛa gwa ń ń fɛlɛao, ma tↄ́ mɛ́ gↄ̃̀ ń lɛ ũ.
64Dii, fĩabonɛ́ a zɛ́wa, kɛnɛ́ an yãkɛa lɛ́u.
65To an swã́ gbãakũ, ní láaizĩmá.
66Pɛ́má ń pↄfɛ̃o, ní ń tↄ̀lↄzↄ̃ dṹniau.