Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Lamentations

Lamentations 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
19Bada, A tenam nae, eḡa matave kaua, iniviara maiteni, a vinuapoapoe kaua, notana i viḡora kaua.
20A notanota-maelei ma au orau a toutou.
21Wate Bada a vinua-notenotei ma orau e vovovaivirewapani. Lamnei a vitumaḡana:
22da Bada ana nuavaina mamae-nonoana. Ma ana raunuapoapoe eḡa ina kwa.
23Ubaubanai, e raviravivouni; am vipatutu i rata kaua.
24A ririwana-meleu, Bada au buderi lamna a vivitumaḡanem.
25Taui daBada e vivitumaḡanei ma e baibaiei, ina viaiaini.
26I ai da tana volaḡota ma Bada tana paini da ina vilawanita.
27I aii da vilamolamona ma nola ma aramanei. Am au vilaraga,
28maranai Bada e viviaramanita, ma mae genuatau.
29Tana mae-ḡaira au debidebi, mepa da agu ina nei.
30Navanavami ona verei da ina ravi, ma ina vijiboḡimi. Wate eḡa ona vobelei aubaina.
31Bada eḡa ina geduaiana-nonoeta.
32Avena da maraḡela nuabola e neineiai, wate ana raunua apoapoe i rata kaua. Aubaina ana nuavaina i rata kaua, eḡa damona.
33Wate wei kauai eḡa ita vinuaiaiei.