Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Siyapa

Siyapa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
19Raghanina yagu kabikwarakwara, da yagu wiikedakeda kubura rabarabae anoghosidi, na noko damina ware rarima kawaororana naboni.
20Nokodi sawara anoghosidi, na nuwanuwagu yabero kirakii.
21Bi gegha da yagu noghota yaveramagha da Yawe God anoghosi na wiigeruwana adagumayeni.
22Yawe God yana nuwamonika kiiravidaye na getughurinana, bi yana wiinuwaghaneyana gegha iyakovikovina;
23didibara patepatena yanavereyana na yanono wiikarukaru, touna nonowa yaberabera ware metagha ivisuwonana naboni.
24Tagumani awonena mayegu bo, “Yawe God na nonowa gwabiguve, na getana awaki ayakayokayoveni, noko kiiravine tagu anitumaghanena kirakiiyeni.”
25Raghanina wawaya yadi tumagha Yawe God gwabine bi sinoyeni, na touna miisena yabera toudi biiyadi.
26Na noko biidi imiise da touda tanikoyakoyagha wiiraborabobo touna kiiravine, basuna touna iniyawiida.
27Imiise bi touda akowa tana kabi da Yawe God tanakabisisireni, raghanina touda patana woudayena.
28Raghanina Yawe God piropiro debadae yatoura, na touda duma tayamakeyowogha tayiraborabobo,
29touda tayituwapore oghogheyana, bi mayiyida siyayowogha dobodobove na, meboda God iyiwiiteda.
30Raghanina wawaya tana nawanawam inarouvi, bo inisisiya berovem, na kiwaghasineni da awaki ibera.
31Kiiravine Yawe God geyana wawaya iyamiimiiri kubutena wagiyedina.
32Raghani mududiye na kabikwarakwara yapiikeni, bi kate bada wiinuwanuwaneyana yidebeni touda biiyadi, basuna yana nuwamonika touda kiiravidaye na getughurinana.
33Wiisuwona, raghani mududiye na sinivisi da nuwapoya yapiikedi wawaya biiyadi, bi gegha, touna geiyinuwamiise da nokodi bera inaberana.