Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Mawuga Xuine

Mawuga Xuine 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muxun nan n na, naxan ɲaxankatan toxi Alaa xɔlɔn sɛnbɛn bun ma.
2A n gbɛngbɛn nɛn a yɛɛ ra, a yi n nasiga ti dimini, kɛnɛn mi dɛnaxan yi.
3A luma a sɛnbɛn nakelɛ n tan xili ma waxatin birin!
4A bata n fatin nun n fati kidin mafasa, a yi n xɔnne gira.
5A bata n nabilin xɔlɛn nun ɲaxankatane ra feu!
6A bata n lu dimini, alo muxun naxanye bata faxa to mi na ra.
7Ala bata n nabilin yinna ra, n mi fa nɔɛ minɛ, a yi n xidi yɔlɔnxɔn binyene ra.
8Hali n xinla ti n mali feen na han, a mi a tuli matima n ma maxandin na.
9A bata kiraan bolon n yɛɛ ra gɛmɛ fɛrɛnne ra, a yi n ti kira yifuxin xɔn.
10Ala luxi nɛn n xa alo kanko gbeen naxan dɔxi n yɛɛ ra, alo yatan na a luxun fɔtɔnni,
11a yi n ba kiraan xɔn, a n yibɔ, a yi n lu halagixi.
12A bata a xanla bandun a yi a xalimakunle xun ti n na.
13A xalimakunle bata n gbingin sɔxɔn.
14N bata findi magele seen na n ma yamaan birin xa, n magele feen bata findi muxune sigi sa xunna ra lɔxɔ yo lɔxɔ.
15Ala bata n nalugo sansi xɔlɛne ra, a dabari igen findi n minseen na.
16A bata n karahan n yi n ɲinne kala gɛmɛ xɔnne ra, a yi n yibodon burunburunni.
17A bata n ba bɔɲɛ xunbenli, hɛrin yɛtɛɛn yi ɲinan n na.
18N yi fa a fala, n naxa, “Siimaya mi fa n xa sɔnɔn, hanma n yigi yi tixi seen naxanye birin na fata Alatala ra.”

19N ma ɲaxankatana fe xa rabira i ma, n lu na xun xɔn kii naxan yi, n dabari igen nun se xɔlɛn naxanye sɔtɔ.
20N na n miri ne ma, n niin yi rafɔrɔ.
21Koni miriyani ito nan fa n bɔɲɛni alogo n xa yigin sɔtɔ:
22Alatalaa hinanna mi ɲanma, a kininkininna mi a danna liyɛ.
23Ala mɔn xɛtɛma e ma xɔtɔn yo xɔtɔn. I ya lannayaan gbo han!
24N na a falama nɛn n bɔɲɛni, n naxa, “Alatala nan n kɛɛn na nanara, n yigi saxi a yi.”
25Alatala fan muxun na, naxan a xaxili tixi a ra, naxan a fenma.
26A lan muxun xa Alatalaa kisin mamɛ maraxarani.
27A lan adamadiin xa xuru tɔrɔyaan bun fɔlɔ a foninge waxatin ma.
28Xa Ala a ragidi a ma, a lan a yi dɔxɔ a danna sabarini,
29a yi a xinbi sin a yɛtagi burunburunni. Waxatina nde a mɔn yigin sɔtɔma nɛn.
30A xa a dɛɛn ti a bɔnbɔ muxun xa, a yi wasa yarabin na!
31Amasɔtɔ, Marigin mi a mɛma adamadiine ra han habadan.
32Hali a tɔrɔn nafa e ma, a kininkininma e ma nɛn bayo a hinanna gbo.
33Alaa ɲɛnigen mi a ra, a xa adamadiine tɔrɔ a yi e ɲaxankata.
34Xa muxune yamanan kasorasane birin yibutuxun,
35xa kiti kɛndɛn mi sama adamadiin xa Kore Xɔnna Ala yɛɛ xɔri,
36xa kitisane mi tin muxun xun mayɛngɛ kitin sɛ, Marigin mi na toma ba?

37Nde nɔɛ fena nde falɛ, a yi liga, xa Marigin mi na feen yamari?
38Gbalon nun hɛrin firinna birin mi fataxi Kore Xɔnna Ala fala xuiin xan na ba?
39Nayi, xa muxun bata yulubine liga, a lu a nii ra, na kanna xa a mawuga nanfera?
40En na en sigati kiine rakɔrɔsi, en yi e fɛsɛfɛsɛ, en yi xɛtɛ Alatala ma.
41En Ala maxandi en bɔɲɛn ma feu, en yi en yiine ti Ala xa kore xɔnna ma.
42Yamaan yi Ala maxandi, e naxa, “Nxu bata i matandi, nxu yi murutɛ i ma, i fan mi tinxi nxu mafeluyɛ!”
43“I bata i yɛtɛ rabilin xɔlɔn na alo domana, i yi nxu sagatan i yi faxan ti kininkinintareyani.
44I bata i yɛtɛ luxun kundani alogo nxɔ maxandi xuine nama i li.
45I bata nxu lu alo ɲaman kurun na, alo se kunxina siya gbɛtɛne tagi.”
46“Nxu yaxune birin dɛni bixi nxu xili ma han!
47Fe magaxuxine nun yili gexine nan tun nxu yɛɛ ra, e nun kalan nun gbalona.”
48N yɛɛn xɔnna bata rafe yɛɛgen na gbalona fe ra naxan n ma yamaan sɔtɔxi.
49N yɛɛgen minima dan mi naxan na, n mi matabu sɔtɔma,
50han Alatala yi a yɛɛ ragodo n ma keli kore xɔnna ma, a n mato.
51N yɛɛne n xɔlɔma n na n ma taan sungutunne birin toma tɔrɔxi.
52Naxanye n yaxuyama fuyan, ne bata n sagatan alo e yi xɔliin nan fɔxɔ ra.
53E bata n ɲɛɲɛn nagodo yili tilinxin na, e yi gɛmɛne ragodo n xun ma.
54Igen yi sa n xun ma, n yi a fala, n naxa, “N bata lɔ ayi!”

55Alatala, n na i xili nɛn yili tilinxin kui.
56I bata n gbelegbele xuiin mɛ, i nama i tunla ba n xili ti xuiin na malina fe ra.
57N to i xili, i yi i maso n na i yi a fala, i naxa, “I nama gaxu!”
58Marigina, i bata n xun mayɛngɛ kitini, i yi n niin xunba.
59Alatala, i bata a to, n ɲaxankataxi kii naxan yi. N ma kitin sa n xa!
60I bata a to, e e gbeen ɲɔxɔma n na kii naxan yi, e feen naxanye birin yitɔnxi n xili ma.
61Alatala, i bata e konbi ti xuine mɛ, e nun e feen naxanye birin yitɔnxi n xili ma,
62e falan tima n xili ma, e n mafala fɛriɲɛn gbɛn!
63E mato, e nɛma dɔxi, e nɛma tixi, n magele feen bata findi e sigi sa xunna ra.
64Alatala, e kɛwanle saran e ra, alo a lan e fe raba kiin ma kii naxan yi.
65E bɔɲɛne raxɔdɔxɔ ayi, i ya dangan yi lu e ma.
66Alatala, e sagatan i ya xɔlɔni i yi e raxɔri dunuɲa yi!