Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Lamentations

Lamentations 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma ko au dela e iloo di hai o di hagaduadua mai baahi o God.
2Mee guu hono au gi lodo di bouli dongoeho,
3gu hagamamaawa au hagalee manawa dumaalia.
4Mee guu huge ogu goneiga, gu oho ogu iwi.
5Mee guu nnoo au gi lodo di haingadaa mo di haga mmaemmae.
6Mee guu hono au gii noho i lodo di gowaa bouli dongoeho o di made.
7Mee guu nnoo au gi nia daula baalanga. Au gu deai dogu hagadagadagagee ai bolo au e mee di dagaloaha.
8Au gu dangidangi loo gi nua i di hagamaamaa, gei God hagalee hiihai e hagalongo mai.
9Au e hagadubedube i dogu heehee, gu duuli go nia abaaba hadugalaa i nia gowaa huogodoo ala e heehee iei au, be e hana ginai au.
10Mee gu talitali au gadoo be di ‘bear’, guu hobo gi ogu nua gadoo be di laion.
11Mee gu hagabagi au gi daha mo hongo di ala, gu hahaahi ogu goloo, gu diiagi au i golo.
12Mee gu taiaga dana maalei, guu lui hagahuudonu dana amu maalei mai gi di au.
13Mee guu puu dana amu gu ulu gi lodo dogu huaidina.
14Nia daangada gu gadagada mai gi di au i lodo di laangi hagatau. Au guu hai di mee hai dadaagala ni digaula.
15Di haangai huaidu, mo di haga inu di hagammaemmae guu hai mai gi di au.
16Mee guu hono ogu golomada gi hongo di gelegele, guu tugi ogu niha gi nia hadugalaa.
17Au gu de langahia eau di mahi o dogu huaidina, di noho i di aumaalia mo di manawa lamalia.
18Dogu mouli gu haga bodobodo mai, dogu hagadagadagagee gi Dimaadua gu hagalee.

19Di hagamamaanadu dogu mmae, dogu ongeonge guu hai di mee e mmala.
20Au e hagamamaanadu beenei, gei e daadaamee ginai dogu hagataalunga.
21Gei dogu hagadagadagagee gu gila mai i dogu langahia eau di mee deenei:
22Di aloho Dimaadua mo dono manawa dumaalia hagalee noho loo.
23E haga manawa lamalia au gadoo be di haga manawa lamalia o di luada, ge dee odi gadoo be di hobo aga o di laa.
24Dimaadua modogoia ni aagu, deelaa laa Mee go dogu hagadagadagagee.
25Dimaadua e humalia huoloo gi digau huogodoo ala e hagadonu a Mee.
26Mai i Mee e humalia, gidaadou huogodoo gi talitali mo di hagakono gi dono hagamouli gidaadou.
27E humalia maa gidaadou e kabe tadau noho hagalongo i tadau lligi.
28Maa gidaadou gu manawa gee, gei gidaadou gii noho mada gidaadou deemuu.
29Gidaadou gii pala gi lala i lodo tadau manawa hila gi lala, holongo tadau hagadagadagagee la i golo hua.
30Ma e aha maa gidaadou gu dadaaligi gu lauwa, gei gidaadou gi manawa balabala hua.
31Di Tagi e manawa dumaalia, hagalee huli gi daha mo gidaadou, gaa hana hua beelaa.
32Maa Mee ga gaamai di manawa gee, gei dono aloho i gidaadou le e donu, ge e maaloo.
33Mee hagalee tenetene gi dono gaamai gi gidaadou di manawa gee mo di mmae.
34Di Tagi e modongoohia e Ia di madagoaa tadau hagataalunga ala e manawa gee i lodo di hale galabudi.
35Mee e iloo di madagoaa gidaadou hagalee hai mee gi di tonu o Maa ne gaamai gi gidaadou.
36Gei Mee e iloo Ia di madagoaa di tonu gu hai gee i lodo di gowaa hai gabunga.

37Di manawa o Tagi le e gila i nia madagoaa huogodoo.
38Nia mee humalia mo huaidu e gila aga i di gowaa a Mee gu haganoho.
39Gidaadou e leelee logo eiaha i di madagoaa gidaadou ga hagaduadua i tadau huaidu?
40Gidaadou gii mmada gi tadau huaidu, gaa huli labelaa gi Dimaadua.
41Gidaadou gii huge tadau lodo ang gi God i di langi, ga dalodalo gi Mee boloo,
42“Meenei Dimaadua, gimaadou gu ihala, gu de hagalongo adu gi di Goe, gei Goe gu hagalee dumaalia mai gi gimaadou.
43“Goe gu daudali mai gimaadou mo di dadaaligi gimaadou. Do manawa dumaalia la guu ngala i lodo do hagawelewele,
44guu ngala i lala di gololangi maadolu, gaa hidi ai madau dangidangi e deemee di dau i di Goe.
45Goe guu hai gimaadou be di gowaa dugu geinga o henuailala.
46“Gimaadou guu hai haga huaidu go madau hagadaumee.
47Gimaadou guu noho i lodo di haingadaa mo di hagaloale, guu noho i lodo di mouli hagalliga mo e haga madagudagu dangada.
48Nia dangi o ogu golomada guu hali gi lala, i di gili di hagahuaidu o agu daangada.
49“Nia wai o ogu golomada gaa hali gi lala, hagalee noho,
50gaa dae loo gi Dimaadua ga helekai mai i di langi, ga gidee Ia gimaadou.
51Nia mee ala e mmada ginai au gu haga manawa gee au, i dogu gidee nia mee ala ne hai gi nia ahina o dogu guongo.
52“Ogu hagadaumee e helehele au gadoo be di manu, gei dono hadinga belee hudi wou mai gi di au ai.
53Digaula guu hudu au mouli gi lodo di luwa mo di tai di ngudu di luwa deelaa gi di hadu.
54Nia wai gu hoohoo aga gi dogu libogo, gei au gu hagamaanadu bolo au gu hoohoo gaa made.

55“Au gu gahigahi Goe, meenei Dimaadua, mai i lodo di luwa deelaa iei au no lodo.
56Goe gu hagalongo gi dagu dangidangi bolo gi hudee taidia o dalinga i dagu dangidangi.
57Goe gu helekai mai i di madagoaa au nogo gahigahi Goe, gei Goe gu hagi mai boloo, ‘Hudee madagu.’
58“Meenei dogu Dagi, Goe gu haga dagaloaha au, gu hagamouli au.
59Gabunga ina gi di tonu, idimaa Goe gu gidee Goe nia hai ala nogo hai mai gi di au, meenei Dimaadua.
60Goe gu iloo Goe di hai o ogu hagadaumee ala e hudi wou mai gi di au, e hai baahi mai gi di au.
61“Meenei Dimaadua goe gu longono e Goe di nadau haganneennee au, gu iloo nadau hai huaidu.
62Di laangi hagatau, gei ogu hagadaumee e haganohonoho mai nadau huaidu.
63Digaula e gadagada mai gi di au mai luada gaa dae gi di boo.
64“Meenei Dimaadua, hagaduadua ina digaula gi nadau haihai huaidu.
65Haga huaidu ina digaula, mo di haga honu ina digaula gi nia hagabaubau e logo!
66Gumudia digaula, mo di haga mmaa ina digaula gi daha mo henuailala.”