Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa Zilaassaa

Ermmaasa Zilaassaa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA hanqquwaa gatiman metuwaa be7ida asi tana.
2I tana laaggi kessidi, poo7oi bainna xumau efiis.
3I zaari zaaridikka gallassa muliyaa tana shocanau ba kushiyaa ta bollan denttiis.
4I ta galbbaanne ta ashuwaa ceegissiis; ta meqettaakka menttiis.
5I tana diriis; metuwaaninne daafuran i tana dooddiis.
6Beni aidekko haiqqida asadan, tana xumaa giddon wottiis.
7Taani kiyennaadan, ta yuushuwaa diriis; deexo sanssalatankka tana qachchiis.
8Taani a xeegaas; akko waassinkka, i ta woosaa siyennan ixxiis.
9Ta ogiyan masettida shuchchaa wottidi gorddiis; ta hemettiyoosaakka geellayiis.
10I taayyo zuggiya maahiyaa mala, woikko qosettidi naagiya gaammuwaa mala gidiis.
11I tana ta ogiyaappe kessi oliis; olidi duuterettiis. Yaatidi tana asi bainnasan yeggi bayiis.
12Ba wonddafiyaa dafidi, tana dukkanau maliis.
13I ba wonddafiyaa dafidi, ta wozanaa aifiyaa caddiis.
14Taani asa ubbaassi miicciyoobaanne gallassa kumettaa boridi yexxiyoobaa gidaas.
15I tana camuwan kunttiis; qassi godare uuttaadan cammiya xuu7aa ushshidi, tana kalissiis.
16I ta achchaa anccuwan menttiis; buhiyaa giddon i tana yedhdhiis.
17Saroi taappe haakkiis; ufaissaakka taani dogaas.
18Hegaa gishshau, taani, “Ta wolqqai taappe kichchiis; taani GODAN hidootaa wottidobai ubbaikka xayiis” yaagaas.

19Ta metuwaanne taani toilattiyoogaa hassayin, de7oi tana cammiis.
20Hegee taani mulekka dogennabaanne ta shemppoikka azzaniyoobaa.
21Gidikkonne, taani ha issibaa ta wozanan qoppiyo wode, taayyo sinttanau hidootai de7ees.
22Hegeenne, GODAA aggenna siiquwaappe denddidaagan nuuni xayibookko. A qaretaikka mule wuri erenna;
23eti maallado maallado ooratta. Neeni keehippe ammanettiyaagaa.
24Taani taayyo, “GODAI tana gakkida saama; hegaa gishshau, taani an hidootaa wottais” yaagaas.
25Bantta hidootaa an wottiyaageetussinne a koyiyaageetussi GODAI lo77o.
26Hegaa gishshau, asi GODAI ashshiyo ashettaa danddayan naagikko lo77o.
27Qassi asi ba yelagatettan de7iiddi, danddayaa tamaarikko lo77o.
28GODAI metuwaa ehiyo wode, i co77u giidi, barkka utti aggo.
29I ba som77uwaa biittaa gattidi ziggo. Ooni erii, au sinttanau hidootai de7anaakkonne.
30I ba qinxxalliyaa baqqiyaagaassi besso; ba morkketi cayiyo cashshaakka kallo.
31Aissi giikko, Godai asa merinau olidi aggenna;
32issi wode azzanuwaa ehiikkonne, i ba aggenna siiquwaa daruwaadan qarettees.
33Aissi giikko, i asa tuggayiyoogaaninne metoyiyoogan ufaittenna.
34A asaa kaalettiyaageeti qashettidaageeta bantta gediyaappe garssa baggaara yedhdhidosona;
35qassi Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa sinttan asassi de7iya maataa diggoosona;
36qassikka shilootan pirddaa geellayoosona. Eti Godai hegaa ubbaa be7enna giidi qoppiyoonaayye?

37Godai azazibeennaagaa azazidi, polissanau danddayiyai oonee?
38Iitabaa gidin lo77obaa gidinkka, haasayidi poliyaagee Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa gidenneeyye?
39Yaatin, nuuni asa gidiyaageeti nu nagaraa gishshau, i nuna qaxxayiyo wode, aibissi zuuzummiyoo?
40Hegaa aggidi, ane nu ogiyaa paaccoosinne qoroos; GODAAKKO ane simmoos.
41Ane nu wozanaanne nu kushiyaa saluwan de7iya Xoossaakko denttidi, hagaadan yaagoos;
42“Nuuni nena naaqqida; neeyyo makkalida; neenikka nuuyyo atto gabaakka.
43Ne maaarotettaikka ne hanqquwan kamettiis; qassi neeni nuussi qarettennan nuna siifadasa.
44Nu woosai neekko kanttennaadan, ne huuphiyaa shaaran kammadasa.
45Asaa giddon nuna pitonne buura oottadasa.
46Nu morkketi ubbai nu bollan haasayidosona.
47Nuuni dagammidanne gitiyan gelida; bayidanne xayida” yaagoos.
48Ta asai metuwan xayido gishshau, ta aifee shaafaadan afuttaa goggees.
49Ta aifee GODAI saluwaappe duge xeellidi be7ana gakkanaashin, mule wode aggennan afuttaa tigees.
51Ta kataman de7iya maccaasatu ubbaa bollan gakkidabaa ta aifee be7ido wode, ta wozanai azzaniis.
52Coo tana morkkiyaageeti tana kafuwaa shankkatiyoogaadan shankkatidosona.
53Eti tana paxa de7ishin ollan yeggidi, ollaa doonaa shuchchan gorddidosona.
54Haattai kumidi, ta huuphiyaara goggiyo wode, taani xayaas gaada qoppaas.
55Abeet GODAU, taani ciimma ollaa giddon de7aidda ne sunttaa xeegaas.

56Ta waasuwaa siyanaadan taani nena woossiyo wode, neeni taayyo siyadasa.
57Taani nena xeesido wode, taakko shiiqada, “Yayyoppa” yaagadasa.
58Abeet Godau, neeni ta mootuwaa mootettada, tana wozadasa.
59Abeet GODAU, neeni ta tuggaa be7adasa. Hegaa gishshau, ta mootuwaa neeni pirdda.
60Eti haluwaa kessanau ta bollan maqettiyo maqquwaa ubbaa be7adasa.
61Abeet GODAU, eti tana cayiyo cashshaanne ta bollan maqettiyo maqquwaa ubbaa siyadasa.
62Qassi ta morkketi gallassa kumettaa ta bollan zuuzummiyoogaanne saasukkiyoogaa siyadasa.
63Be7a, eti uttiiddinne eqqiiddi, tana bori boridi yexxoosona.
64Abeet GODAU, eti oottido oosuwaassi bessiya waagaa etau qanxxa!
65Eta wozanaa dammetta! Ne qanggettai eta gakko!
66Abeet GODAU, neeni eta ne hanqquwan yedettada, ne salotuppe garssaara eti de7iyoosaappe eta xaissa!