Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Yeremi firin nde

Annabi Yeremi firin nde 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mixi nan n na, naxan bara tɔɔrɛ kolon Ala xa xɔnɛ saabui ra.
2A bara n tongo kuye iyalanxi, a n naɲɛrɛ dimi kui.
3A n tɔɔrɔma lɔxɔɛ birin. Danyi yo mu na n ma tɔɔrɛ ma
4A bara n naxɔsi kelife n xunyi ma sa dɔxɔfe n sanyie ra. A bara n xɔrie birin magira.
5A bara n tɔɔrɔ, a n nabilin ɲaxankatɛ ra.
6A bara n lu dimi kui alɔ singe ra mixi faxaxie.
7A bara n nabilin sansanyi ra, a yɔlɔnxɔnyi sa n ma, alako n naxa fa mini.
8N bara gbelegbele, n bara xili ti dɛmɛri ra, kɔnɔ a bara naadɛ balan n ma maxandi ma.
9A bara kira balan n ya ra gɛmɛ belebelee ra, a n ti tɔɔrɛ kira xɔn ma.
10A bara lu alɔ sube xaaɲɛ naxan n mamɛfe burunyi, alɔ yɛtɛ naxan a nɔxunxi n ya ra.
11A bara duniɲa ixutu n ma, a bara n kana.
12A bara a xa xali itala a a xa tanbɛe ti n na.
13A to a xa tanbɛe bɛɲin, e naxa n bɔɲɛ sɔxɔ.
14N bara findi n ma mixi birin ma mayele se ra, lɔxɔɛ birin, e n findima e xa sigie ra.
15A bara n naluga ɲooge xɔnɛ ra, a bara xɔnɛ findi n ma donse ra.
16A bara a niya n xa gɛmɛ xɔrie maxin, han n ɲinyie birin bara magira. A bara n maboron xube xɔɔra.
17A bara bɔɲɛsa makuya n na han fe fanyi mɔɔli birin bara nɛɛmu n na.
18Na nan a toxi n bara a fala, «N ma fe bara kana. Alatala bara n kuma se birin na n xaxili nu tixi naxee ra.»

19N bara n maɲɔxun n ma marayaagi ma, n bara n maɲɔxun n ma simaya naxasixi ma.
20N mu nɔma nɛɛmude n ma tɔɔrɛ ma. A xun bara masa han a bara gɛ n kuntinde.
21Kɔnɔ na birin kui, n nan n xaxili tima fe naxan na, a tan nan ya:
22Alatala xa hinnɛ mu ɲɔnma, danyi yo mu na a xa xanunteya ma.
23A gbilenma a ra gɛɛsɛgɛ yo gɛɛsɛgɛ. «Alatala, i mu mɛɛma i xa mixie ra abadan!»
24N a kolon n bɔɲɛ kui, Alatala nan na n harige ra. N xaxili tixi a tan nan na.
25Alatala fe fanyi rabama a fenma bɛ, naxan xaxili tixi a ra.
26Mixi lan a xa sabari Alatala ya i naxan fama a rakiside.
27A lanma adama xa tɔɔrɛ kolon a fonike tɛmui.
28A xa dundu, a xa dɔxɔ a xati ma, barima Alatala nan a ragirixi a ma.
29A xa a xun sin bɔxi, tɛmunde Ala fama nɛ a xa dubɛ suxude.
30A xa a xɛrɛ ti mixi bɛ, naxan a ragarinma, a xa tin na yaagi ra.
31Marigi mu mixi ratutunma abadan.
32A na mixi nde tɔɔrɔ, a man fama nɛ hinnɛde a ra a xa fonisireya kui.
33A waxɔnfe xa mu a ra, a xa mixi rayaagi, a xa ibunadama tɔɔrɔ.
34Mixi na geelimanie tɔɔrɔ a ɲaaxi ra bɔxi kui,
35e na tinxintareya raba mixi ra Ala Xungbe ya i,
36e na mixi tɔɔɲɛgɛ a makiiti tɛmui, Alatala mu a birin toma xɛ?

37Nde nɔma fe ra, xa Ala xa mu a ragirixi?
38Fe fanyi nun fe ɲaaxi, a birin mu kelima Ala Xungbe xui xa ma?
39Munfe ra ibunadama a mawama, xa a tɔɔrɛ sɔtɔ a yɛtɛ xa yunubi saabui ra?
40Won xa won ɲɛrɛ ki mato, won xa a igbɛ, won xa gbilen Alatala ma.
41Won xa Ala maxandi won bɔɲɛ birin na, won xa won bɛlɛxɛ ite Ala bɛ naxan na koore ma.
42«Muxu xa yunubi nun matandi bara gbo, i fan mu diɲɛxi muxu ma.
43I xa bɔɲɛ xɔnɛ bara lu muxu fɔxɔ ra, i bara faxɛ ti, i mu kinikini.
44I bara nuxui ti won tagi, alako muxu xa maxandi naxa i li.
45I bara muxu findi suuti ra ɲamanɛe tagi.
46Muxu yaxuie birin bara e dɛ ibi muxu xili ma.
47Gaaxui nun bɔɲɛ mini bara nɔ muxu ra, muxu xa fe findixi kanari nun gbaloe nan tun na.
48N ya suusama yaye ra, n ma mixie xa gbaloe xa fe ra.
49Danyi yo mu na n wafe ma, malabui yo mu na n bɛ,
50han beenun Alatala xa a ya ragoro won ma.
51N bara kinikini ginɛdimɛdie xa tɔɔrɛ ma.»
52Mixie bara n keri alɔ xɔni, hali n mu fe ɲaaxi yo rabaxi e ra.
53E bara n nagoro kɔlɔnyi kui, e nu fa gɛmɛe ragoro n ma.
54Ye to din n xun na, n naxa a fala, «N bara lɔɛ!»

55N naxa i tan Alatala xili kɔlɔnyi gbaata ma.
56I fan naxa n xui mɛ n to a fala, «I naxa tondi n xui ramɛde. Yandi, n mali.»
57N to i maxandi, i naxa i maso n na, i a fala n bɛ, «I naxa gaaxu.»
58Alatala, i bara n ma fe suxu, i bara n nii rakisi.
59Alatala, i a toxi e fe naxee niyaxi n na. I xa n ma nɔndi makɛnɛn.
60I bara a to e kɔnkɔxi n ma ki naxɛ, e yanfanteya naxan birin xirima n xun ma.
61Alatala, i bara e xui mɛ konbi ti ra, e yanfanteya naxan birin xirima n xun ma.
62N gerefae xa wɔyɛnyi nun e xa maɲɔxunyi na n tan nan fɔxɔ ra lɔxɔɛ birin.
63A mato, xa e dɔxɔxi, xa e tixi, e n tan nan findixi e xa sigie ra.
64Alatala, i xa n gbeɲɔxɔ e ma. E naxan niyaxi n na, i xa na ragbilen e ma.
65I xa e xaxili dɔnxu, i e danka, barakatareɲa xa bira e fɔxɔ ra.
66Alatala, i xa bɔɲɛ xɔnɛ xa lu e fɔxɔ ra, i xa e ba duniɲa bɛndɛ fuɲi fari.