Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Krai

Krai 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i belhat long mi na i mekim save long mi, na mi bin karim bikpela pen.
2Em i mekim mi i wokabaut long rot i tudak olgeta.
3Na long olgeta de em i wok long mekim save long mi wanpela tasol. Em i no mekim dispela kain pasin long ol arapela man. I olsem em i bin paitim mi
4na olgeta bun bilong mi i bruk na skin bilong mi i slek.
5Em i bin givim kain kain hevi na pen long mi na ol dispela samting i kalabusim mi.
6Em i mekim mi i stap long tudak, olsem ol man bipo tru ol i dai pinis.
7Em i kalabusim mi pinis na mi no inap ranawe. I olsem em i pasim hanlek bilong mi long ol sen na mi no inap wokabaut.
8Mi save singaut na askim Bikpela long helpim mi. Tasol em i no save putim yau long prea bilong mi.
9Long olgeta hap mi laik i go long en, em i banisim mi. I olsem em i bin putim ol bikpela ston long rot bilong mi.
10Bikpela i wet long bagarapim mi olsem bea na laion i hait i stap na wetim ol abus i kam.
11Bikpela i mekim mi i lusim rot bilong mi na em i bagarapim mi, olsem laion na bea i ranim abus na holimpas na brukim nabaut bodi bilong dispela abus. Olsem na mi stap nogut tru.
12Bikpela i putim spia long banara bilong en na i taitim na makim mi.
13Na em i sutim bel bilong mi long ol spia bilong en.
14Nau olgeta lain manmeri bilong mi i lap nogut na i tok bilas long mi.
15Em i givim mi planti hevi na mi pulap tru. I olsem em i pulapim mi long kaikai nogut na long wara i gat pait.
16Em i mekim nogut tru long mi. I olsem em i subim pes bilong mi i go daun long graun na ol ston i brukim tit bilong mi.
17Mi no moa i stap bel isi na amamas. Na mi lusim tingting pinis long pasin bilong gutpela sindaun.
18Olsem na mi ting, Bikpela i no inap givim wanpela samting long mi, na mi no inap i stap longpela taim long graun.

19Mi ting long mi bin raun nabaut olsem tripman. Na mi ting long ol bikpela hevi bilong mi. Na dispela i givim pen long mi olsem mi bin dring marasin nogut.
20Oltaim mi tingting long ol dispela samting na bel bilong mi i hevi moa.
21Tasol mi ting long narapela samting na dispela i mekim mi i wet strong long God i helpim mi. Dispela samting em i olsem.
22Oltaim Bikpela i save sori long yumi na givim bel bilong en moa yet long yumi, na dispela pasin bilong en i no inap pinis. Olsem na yumi no bagarap olgeta.
23I olsem marimari bilong en i kamap nupela long olgeta de. Bikpela, dispela marimari bilong yu i stap wantaim mipela oltaim. Dispela pasin bilong yu i gutpela tumas.
24Mi ting mi no ken wari long ol arapela samting. Bikpela wanpela tasol em inap long mi. Olsem na mi wet strong long em i helpim mi.
25Bikpela i save mekim gut long ol manmeri i wok long painim em na i wetim em i helpim ol.
26I gutpela sapos ol man i stap isi na i wetim Bikpela i kisim bek ol.
27Na tu, i gutpela sapos ol man i karim hevi taim ol i yangpela yet.
28Taim Bikpela i givim hevi long wanpela man, orait dispela man i mas i go i stap wanpis na pasim maus.
29Ating God inap helpim em, olsem na em i mas daunim em yet na wet i stap.
30Sapos ol man i laik paitim em na tok nogut long em, orait em i ken larim ol i mekim olsem.
31Long wanem, Bikpela i no inap givim baksait long em oltaim.
32Bikpela i save givim hevi long ol man, tasol bihain em i marimari long ol, long wanem, em i God bilong sori moa yet long ol manmeri.
33Na em i no amamas long givim hevi na pen long ol.
34Taim ol man i mekim nogut long ol kalabusman,
35na taim ol man i pasim narapela man na ol i no larim em i mekim ol samting God Antap Tru i orait long em i mekim,
36na taim ol man i giaman na daunim arapela man long kot, orait Bikpela i no laik tru long dispela kain pasin.

37Husat inap tok na ol samting i kamap? Bikpela tasol inap.
38God Antap Tru i save tok, na ol gutpela samting na ol samting nogut i save kamap.
39Sapos man i laik toktok planti long wanpela samting, orait em i mas tok long ol sin bilong em yet, na em i no ken tok long ol arapela samting.
40Yumi mas skelim gut olgeta pasin na wokabaut bilong yumi. Na yumi mas lusim ol pasin nogut na yumi kam bek long Bikpela.
41Taim yumi beten long Bikpela, yumi no ken litimapim han nating. Yumi mas beten tru na tok olsem,
42“Mipela i bin bikhet long yu na mekim sin, na yu no bin lusim sin bilong mipela.
43Yu bin belhat nogut tru long mipela na yu no marimari long mipela. Nogat. Yu bin ranim mipela na kilim mipela i dai.
44Yu belhat long mipela na yu pasim yau bilong yu. I olsem yu karamapim yu yet long bikpela klaut na ol prea bilong mipela i no inap i kamap long yu.
45Yu bin daunim mipela, na ol arapela lain i ting mipela i olsem pipia nating na i doti tru.
46Olgeta birua bilong mipela i rabisim mipela.
47Ol samting i kamap bilong mekim mipela i pret nogut tru na bilong mekim mipela i pundaun. Na mipela i bagarap olgeta.”
48Mi lukim ol tarangu manmeri bilong mi i bagarap i stap na mi krai moa yet na aiwara i kapsait i go daun.
49Mi no inap pinisim krai bilong mi. Olsem na aiwara bai i kapsait i go daun oltaim.
50Mi bai krai i stap, inap Bikpela i lukluk i kam daun na i tingting long mi.
51Mi lukim ol meri bilong taun bilong mi i painim taim nogut tru, olsem na mi bel hevi moa yet.
52Ol sampela man i birua nating long mi na i laik kilim mi i dai. Na ol i ranim mi olsem man i ranim pisin.
53I olsem ol i tromoi mi i go daun long wanpela bikpela hul na ol i tromoi ol ston long mi, bilong kilim mi i dai.
54Na i olsem bikpela wara i karamapim mi na mi ting bai mi dai.

55Bikpela, mi stap nogut tru na i olsem mi bin stap long ples bilong ol man i dai pinis. Na mi singaut long yu long helpim mi.
56Mi bin singaut olsem, “Plis Bikpela, yu ken harim krai bilong mi. Yu no ken pasim yau.” Na yu bin harim dispela singaut bilong mi.
57Na yu bin kam klostu long mi na yu tok long mi no ken pret.
58Bikpela, yu bin helpim mi na yu daunim ol birua. Yu bin kisim bek mi na mi stap gut.
59Bikpela, yu bin lukim ol dispela man i mekim nogut long mi. Plis, yu ken helpim mi long winim ol.
60Bikpela, yu save, ol i birua moa yet long mi. Ol i tingting long mekim ol kain kain pasin nogut long mi na ol i wok long tok nogut long mi.
62Olgeta de ol i paitim tok na painim rot bilong bagarapim mi.
63Taim ol i wok na taim ol i malolo, ol i save singim ol song bilong tok bilas long mi.
64Bikpela, yu ken tingim ol dispela pasin nogut bilong ol na bekim stret ol dispela rong.
65Yu mas paulim tingting bilong ol na bagarapim ol olgeta.
66Yu mas belhat long ol na ranim ol na pinisim ol tru, bai i no gat wanpela i stap long graun.