Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Nɛɛmii

Nɛɛmii 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mↄ doũpi gↄↄ baasↄo mɛ̀ndosaide zĩ́ Isailiↄ kↄ̃ kã̀aa ń lɛyeo ń zwã̀nkasaↄ dadaa, mɛ́ bùsu kákaa ń miu.
2Aa ńzĩa kɛ̃̀ buipãleↄwa ↄ̃ aa sĩa, aalɛ ń duunaↄ ń ń deziↄ yãvãikɛaↄ o.
3Aa gↄ̃̀ sĩa gu pↄ́ aa kuu, ↄ̃ wà Dii ń Lua ikoyã lá kyokɛ̀nɛ́ e mↄ̀ àaↄ̃, ↄ̃ aa ń duunaↄ ò aa kùlɛ Dii ń Luaɛ e mↄ̀ àaↄ̃.
4Levii buieↄ zɛ gba pↄ́ wa dànɛ́ musu, aa lɛzù Dii ń Luazi gbã́ugbãu. An tↄ́ↄn kɛ: Yesua, Bani, Kamiɛli, Sebania, Buni, Selebia, Bani ń Kenanio.
5Levii buiↄ Yesua ń Kamiɛlio ń Banio ń Asaniao ń Selebiao ń Odiao ń Sebaniao ń Petaiao mɛ̀: À fɛlɛ Dii á Lua táasilɛ! A ku za asĩnizĩ e gↄↄpii. To wà n tↄbↄ, asa n gawi dɛ lɛ́maama ń táasiola píi.
6Ḿmɛ ń Dii ũ ndo. N bàluma kɛ̀ ń n bɛ pↄ́ kú musuo ń pↄ́ pↄ́ kú weↄ píi. N dṹnia kɛ̀ ń pↄ́ pↄ́ kuwàↄ, n ísia kɛ̀ ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ. Ni wɛ̃ni kpa ḿpiiwa, n bɛ malaika dasiↄ ì kúlɛnɛ.
7Ḿmɛ ń Dii Lua pↄ́ Ablaũ sɛ̀ ũ, n bↄaànↄ Ulu, Babiloni bùsuu, n aà tↄ́ lìlɛɛ̀ Ablahaũ.
8Ń è a n náai vĩ a sↄ̃ guu, ↄ̃ n mɛ̀ n bàa aↄ kuaànↄ, ńyↄ̃ Kanaa bùsu kpawà ń aà buiↄ, bùsu pↄ́ Itiↄ ń Amↄleↄ kuu ń Pɛliziↄ ń Yebusiↄ ń Giigasiↄ. Ɔ̃ n lɛ́ pↄ́ ń gbɛ̃̀ɛ̀pi kɛ̀, kɛ́ ń maa yã́i.
9N taasi pↄ́ wá deziↄ kɛ̀ Egipi è, n wii pↄ́ aa lɛ̀ Ísia Tɛ̃ai mà.
10N seelaↄ ń dabudabuↄ kɛ̀ Falaↄ̃ↄɛ, ń kpàaàzi ń aà ìwaↄ ń aà bùsudeↄ píi, asa ń dↄ̃ lá aa ãiapãsĩkɛ̀ ń wá deziↄ. N tↄbↄ̀ lá a ku e ń a gbãowa.
11N ísia zↄ̃̀ɛnɛ́, ↄ̃ aa táa'ò gugiiu aa bùa. N gbɛ̃́ pↄ́ pɛ̀lɛńziↄ zù ísiu, n ń zú lán gbɛwa í zↄ̃ↄpi guu.
12N dↄaa n gbɛ̃́ↄnɛ tɛlu guu fãanɛ, gwãasĩna sↄ̃ tɛ́ guu. N zɛ́ pↄ́ dɛ aa sɛ pùnɛ́.
13N pila Sinai gbɛ̀sĩsĩ musu, n yã'ònɛ́ za musu. N ikoyã zɛde sĩande kpàmá ń yãmaa pↄ́ ń dìlɛↄ.
14Ń tò aa kã́mabogↄↄ dↄ̃̀ ń pↄ́ ũ. N n yãdilɛaↄ ń n ↄtondↄkĩio ń n ikoyão dà n zↄ̀blena Mↄiziɛ, ↄ̃ a kpàmá.
15Kɛ́ nↄana ń dɛ́, n blɛ gbàɛnɛ́ za musu. Kɛ́ imi ń dɛ́, n ibↄ̀nɛ́ gbɛsiu. Bùsu pↄ́ n a lɛgbɛ̃̀nɛ́ n mɛ̀ ńyↄ̃ kpámá ↄ̃ ń ònɛ́ aa gɛ sí ń pↄ́ ũ.
16Ń beeo wá dezipiↄ kàamai vĩ, an swã́ gbãakũ̀, aaliↄ n yãdilɛaↄ kũao.
17Aa gì n yãmai, dabudabu pↄ́ ń kɛ̀nɛ́ↄ yã́ sã̀ńgu. An swã́ gbãakũ̀, aa bↄ̀ n yã́ kpɛ, aa dↄaana dìlɛ aà ɛa táńnↄ zↄbleu. Lua, ni gbɛ̃́ↄ duuna kɛ̃́má, ń sùuu vĩ ń sósobio, n pↄ lí pa kpaao, ń gbɛ̃kɛ vĩ zↄ̃ↄ, ↄ̃ ni pãkpańzio.
18Baa kɛ́ aa mↄkàsa lán gáaenawa, aa mɛ̀ ń dii pↄ́ ń bↄ́lɛ Egipin we, mɛ́ aa dↄ̀ɛnnↄ maamaa,

19ni pãkpańzi guwaiwaiuo n sósobi zↄ̃ↄ yã́i. Tɛlupi dↄ̀aa zɛ'ↄ̀lↄnɛ́ fãanɛ, tɛ́pi zɛ́ pↄ́ dɛ aa sɛ pùnɛ́ gwã́, i ń tó we ziio.
20N n Nisĩna kpàmá à yãdànɛ́. Ni ń tɛ̃́ manao. Kɛ́ imi lɛ́ ń dɛ, n ń gbá í.
21N ń gwá guwaiwaiu wɛ̃̀ bla, pↄe i kɛ̃́sãmáo. An pↄkasaↄ i yaao, an gbá i sɛ́sɛo.
22N buiↄ kpàmá ń ń bùsuↄ, n ń bùsupiↄ kpaalɛ̀nɛ́ míↄ. Aa Ɛsɛbↄ̃ kí Siↄ̃ bùsu sì ń pↄ́ ũ ń Basana kí Ogu pↄ́o.
23Ń tò an bui dasikũ̀ lán saanaↄwa, n gɛ̃ńnↄ bùsu pↄ́ ń ò ń maeↄnɛ aa gɛ sí ń pↄ́ ũ guu.
24Kɛ́ an nɛ́ↄ gɛ̀ bùsupi sì ń pↄ́ ũ, ↄ̃ n Kanaa pↄ́ kú weↄ kãdɛ̀nɛ́, n ń nánɛ́ ń ↄzĩ ń ń kíaↄ píi, n bùsupi buiↄ kpàmá, aa ń pↄeã kɛ̀má.
25Aa wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ sì ń tↄↄlɛ maao, aa kpɛ́ↄ sì ń pↄmaa pↄ́ kúuↄ ń lↄ̀ↄ pↄ́ wa yↄ̃̀ↄ ń vɛ̃ɛbuↄ ń kù kpɛ́ↄ ń lí pↄ́ wì a bɛ bleↄ à kɛ̀ zài. Aa pↄblè aa kã̀ aa mɛ̀kpa, aa namablè n ɛ̀fãai zↄ̃ↄ yã́i.
26Ń beeo an swã́ gbãakũ̀, ↄ̃ aa bↄ̀ n yã́ kpɛ, aa gì n ikoyãi. Aa ãnabi pↄ́ lɛdàmá aa sumaↄ dɛ̀dɛ, aa dↄ̀ɛnnↄ maamaa.
27N ń ná ń ibɛɛↄnɛ ń ↄzĩ, aa gbãamↄ̀nɛ́, ↄ̃ aa wiilɛ̀nzi ń taasikɛa guu. Kua za musu ń sìńnↄ n sósobi zↄ̃ↄ yã́i, n suabanaↄ dìlɛnɛ́, ↄ̃ aa ń bↄ́ ń ibɛɛpiↄ ↄzĩ.
28Tó aa niɛ è, aaì ɛa yã́ pↄ́ vãinɛ kɛɛ, ↄ̃ n ń kpá ń ibɛɛↄwa aa gbãablèmá. Aa ɛ̀a wiilɛ̀nzi, ↄ̃ kua za musu ń sìńnↄ, n ń bↄ́ gɛ̃n ũma'ũma n sósobi yã́i.
29N lɛdàmá aa zɛ ń n ikoyão, kási aa zazakũ̀ma, aaliↄ n yãdilɛaↄ kũao, n yã́ pↄ́ tó gbɛ̃́ kũa, aↄ ku a sabaiɛ. Aa zã̀ n yã́piↄwa aa mikpɛlìnɛ, an swã́ gbãakũ̀ aa gì n yãmai.
30N mɛnakɛ̀ńnↄ a wɛ̃ dasi, n Nisĩna yãdà ń ãnabiↄnɛ, ↄ̃ aa lɛdàomá, aai swãdↄio, ↄ̃ n ń ná buipãleↄnɛ ń ↄzĩ.
31N sósobi zↄ̃ↄ guu ni ń midɛo, Lua sùuude sósobiden n ũ, ni pãkpańzio.
32Ayãmɛto wá Lua, Lua zↄ̃ↄ gbãade pↄ́ ni tó ń mɛ séenata, lá n bàa ìↄ kúwanↄ gbɛ̃kɛ guu, taasi pↄ́ wá lé ń wá kíaↄ ń wá dↄaanaↄ ń wá sa'onaↄ ń wá ãnabiↄ ń wá deziↄ ń n gbɛ̃́ↄ píi za Asili kíaↄ gↄↄ e ń a gbão, ńsu to à kɛnɛ fɛ̃́nɛũo.
33Yã́ pↄ́ wá léↄ píi musu ń maa, baa kɛ́ wa yãvãikɛ̀, ń náai vĩ.
34Wá kíaↄ ń wá dↄaanaↄ ń wá sa'onaↄ ń wá deziↄ aai zĩkɛ ń ikoyãwao, aai laaidↄ ń yãdilɛaↄwao ge lɛ́ pↄ́ ń dàmáↄ.
35Baa gↄↄ pↄ́ aa ńzĩa vĩ, mɛ́ aa pↄmaa dasi pↄ́ n ń gbáↄ vĩ ń bùsu yàasa táaede pↄ́ ń kpàmáo, aai zↄblenɛo, aai mikɛ̃ ń yãvãiↄwao.
36Gwa! Zↄↄn wá ũ gbã. Bùsu pↄ́ ń kpà wá deziↄwa aa a libɛↄ ń a pↄmaaↄ ble, zↄↄn wá ũ a guu.

37Wá bugbɛ yàasaↄ gↄ̃̀ kí pↄ́ ń tò aa gbãablèwáↄ pↄ́ ũ wá duuna yã́i. Aaì kiblewá ń wá pↄtuoↄ lá aa yeiwa. Wá kú wɛ́tɛ̃a zↄ̃ↄ guu.