Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NƐƐMAYA

NƐƐMAYA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mↄ dↄ̃nkↄ̃ pì gurↄ baro awɛɛsiigↄ̃deea Isarailinↄ kↄ̃ kàkↄ̃a kↄ̃n lɛ́yinao kↄ̃n pↄsia utanↄ dadana, bùsu ká ń mìn.
2Aↄ̃ ń zĩnda kɛ̃̀ bori pãndenↄa ben aↄ̃ↄ zɛna, aↄ̃ↄe ń durunnↄ kↄ̃n ń dezinↄ yãzaakɛnanↄ oo.
3Aↄ̃ gↄ̃̀ zɛna guu kɛ̀ aↄ̃ↄ kún, ben wà Dii ń Luda doka takada kyó kɛ̀ńnɛ awa aagↄ̃, ben aↄ̃ ń durunnↄ ò aↄ̃ dↄnzi kɛ̀ Dii ń Ludanɛ awa aagↄ̃.
4Levi kenↄ zɛna tinti kɛ̀ wà kɛ̀ńnɛ musu, aↄ̃ lɛ́ zù Dii ń Ludazi gbãngbãn. Aↄ̃ tↄ́nↄn yɛ̀: Yesua, Bani, Kadamiɛli, Sebania, Buni, Serebia, Bani kↄ̃n Kenanio.
5Levinↄ Yesua kↄ̃n Kadamiɛlio kↄ̃n Banio kↄ̃n Asabaniao kↄ̃n Serebiao kↄ̃n Odiao kↄ̃n Sebaniao kↄ̃n Petayao bè: À fɛɛ à Dii a Luda táaki lɛ́! À kuu zaa káaku ai gurↄ píngi. Wà n tↄ́ gakuidee bↄ, à dɛ gbɛ̃ tↄ́kpana kↄ̃n táakiola píngi.
6Ḿbe Dii ũ ndo. N bàtuma kɛ̀ kↄ̃n n bɛɛ kɛ̀ kú musuo kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kú gweenↄ píngi. N anduna kɛ̀ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kúnnↄ. N ísiaa kɛ̀ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kú à guunↄ. Nɛɛ̀ wɛ̃̀ndi kpá ń píngia, n bɛ malaika pariinↄ è dↄnzi kɛnnɛ.
7Ḿbe Dii Luda kɛ̀ à Abramu sɛ̀ ũ, n bↄo Uru, Kaladia bùsun, n à tↄ́ lìɛnɛ Ibraĩ.
8Ń è à n náanɛ vĩ a swɛ̃̀ guu, ben n bè n bà égↄ̃ kúo, nɛ́ Kanaa bùsu kpáa kↄ̃n à boriinↄ, bùsu kɛ̀ Itinↄ kↄ̃n Amↄrinↄↄ kún kↄ̃n Pɛrizinↄ kↄ̃n Yebusinↄ kↄ̃n Gigasinↄ. Ben n lɛ́ kɛ̀ ń gbɛ̃̀nɛ pì pàpa, kɛ̀ ń maa yãnzi.
9N nawɛ̃a kɛ̀ wa dezinↄ kɛ̀ Igipiti è, n wiii kɛ̀ aↄ̃ↄ lɛ̀ Isia Tɛ̃aazi mà.
10N sèedanↄ kↄ̃n dabuyãnↄ kɛ̀ Fili'aunanɛ, ń mↄ́nzi kpàzi kↄ̃n à ìbanↄ kↄ̃n à bùsudeenↄ ń píngi, zaakɛ ń dↄ̃ lán aↄ̃ aĩa pãsĩ kɛ̀ kↄ̃n wa dezinↄ nà. N tↄ́ bↄ̀ lán à kuu ai kↄ̃n a gbã̀ao nà.
11N ísiaa zↄ̃̀kↄ̃rɛńnɛ, ben aↄ̃ táa ò gukorin aↄ̃ bikũ̀. N gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ pɛ̀ɛńzinↄ zù í lↄ̀n, n ń zú lán gbɛ̀ bà í ìsi pì guu.
12N dↄ n gbɛ̃nↄnɛ aɛ tɛ́luguu guu fãantɛ̃, gwãavĩ sↄ̃ tɛ́ guu. N zɛ́ kɛ̀ dɛ aↄ̃ sɛ́ pùńnɛ.
13N pita Sinai kpiii musu, n yã òńnɛ zaa musu. N doka zɛ́de yãpuradee kpàḿma kↄ̃n yã maaa kɛ̀ ń dìɛnↄ.
14Ń tò aↄ̃ kámmabogurↄↄ dↄ̃̀ n pↄ́ ũ. N n yãdiɛnanↄ kↄ̃n n ↄdↄkiio kↄ̃n n dokao dà n zↄ̀bleri Musanɛ ben à kpàḿma.
15Kɛ̀ nↄaa ń dɛ́, n pↄ́blee gbàrɛńnɛ zaa musu. Kɛ̀ ímii ń dɛ́, n í bↄ̀ńnɛ gbɛ̀sin. Bùsu kɛ̀ n à lɛ́ gbɛ̃̀ńnɛ n bè nɛ́ kpáḿman ń bèńnɛ aↄ̃ gá wà sí ń pↄ́ ũ.
16Baa kↄ̃n beeeo wa dezi pìnↄ karambaani vĩ, aↄ̃ swã gbãa kũ̀, aↄ̃ègↄ̃ n yãdiɛnanↄ kũnaro.
17Aↄ̃ gì n yã mazi, dabuyã kɛ̀ ń kɛ̀ńnɛnↄ yã sã̀ńgu. Aↄ̃ swã gbãa kũ̀ aↄ̃ bↄ̀ n yã kpɛɛ aↄ̃ dↄn'aɛdee dìɛ à ɛara à táńyo zↄ̀bleen. Luda, nɛɛ̀ gbɛ̃nↄ durun kɛ̃ńnɛ, ń sùu vĩ kↄ̃n sósobio, n pↄↄ è fɛ̃ kpaaro, ń gbɛ̃kɛɛ vĩ bíta, ben nɛ́ɛ pã kpáńziro.
18Baa kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ kàsa lán zùswarenɛ bↄ̀rↄ bà, aↄ̃ bè ń dii kɛ̀ à ń bↄ́ɛ Igipitin gwe, bensↄ̃ aↄ̃ dↄkɛ̀nyo maamaa,

19nɛ́ɛ pã kpáńzi gbáanlo n sósobi bíta yãnzi. Tɛ́luguu pì dↄ̀ńnɛ aɛ à zɛ́ ↄ̀dↄańnɛ fãantɛ̃, tɛ́ pì zɛ́ kɛ̀ dɛ aↄ̃ sɛ́ pùńnɛ gwãavĩ, èe ń tón zikiro.
20N n Ninii kpàḿma à yã dàńnɛ. Nɛ́ɛ ń tɛ̃ manaro, kɛ̀ ímii e ń dɛɛ, n ń gbá í.
21N ń gwá gbáan wɛ̃̀ baplaa, pↄ́kee e kɛ̃sãḿmaro. Aↄ̃ pↄ́kãsãanↄↄ e yakaro, aↄ̃ gbá e sɛ́sɛro.
22N boriinↄ kpàḿma kↄ̃n ń bùsunↄ, n ń bùsu pìnↄ kpàatɛńnɛ míↄmiↄ. Aↄ̃ Ɛsɛbↄ̃ kí Siↄ̃ bùsu sì ń pↄ́ ũ kↄ̃n Basã kí Ogu pↄ́o.
23Ń tò aↄ̃ boriinↄ pari kũ̀ lán sↄsↄnɛnↄ bà, n gɛ̃ńyo bùsu kɛ̀ n ò ń denↄnɛ aↄ̃ gá wà sí ń pↄ́ ũu guu.
24Kɛ̀ aↄ̃ nɛ́nↄ gàa wà bùsu pì sì ń pↄ́ ũ, ben n Kanaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄ kã dɛ̀ńnɛ, n ń náńnɛ ń ↄzĩ kↄ̃n ń kínanↄ ń píngi, n bùsu pì boriinↄ kpàḿma, aↄ̃ ń pↄyeziyã kɛ̀ḿma.
25Aↄ̃ wɛ́tɛ bĩideenↄ sì kↄ̃n tↄↄtɛ maaao, aↄ̃ kpɛ́nↄ sì kↄ̃n pↄ́ maaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnnↄ kↄ̃n lↄ̀gↄ kɛ̀ wà yↄ̃̀nↄ kↄ̃n geepi búnↄ kↄ̃n kùkpɛnↄ kↄ̃n lí kɛ̀ wè à bɛɛ bleenↄ à kɛ̀ bíta. Aↄ̃ pↄ́ blè wà kã̀ aↄ̃ mɛ̀ kpà, aↄ̃ nnamana mà n aubarika bíta yãnzi.
26Baa kↄ̃n beeeo aↄ̃ swã gbãa kũ̀, ben aↄ̃ bↄ̀ n yã kpɛɛ, aↄ̃ kpɛɛ lì n dokanɛ. Aↄ̃ annabi kɛ̀ aↄ̃ lɛ́ dàḿma lɛ aↄ̃ summaanↄ dɛ̀dɛ, aↄ̃ dↄkɛ̀nyo maamaa.
27N ń ná ń ibɛɛnↄnɛ ń ↄzĩ, aↄ̃ gbãaa mↄ̀ńnɛ, ben aↄ̃ wii lɛ̀nzi ń nawɛ̃akɛna guu. Zaa musu n ń wɛ́ɛkɛɛ sì n sósobi bíta yãnzi, n mìsirinↄ dìɛńnɛ, ben aↄ̃ ń bↄ́ ń ibɛɛ pìnↄ ↄzĩ.
28Tó aↄ̃ à yĩi è, aↄ̃è ɛara wà yã kɛ̀ à zaannɛɛ kɛmɛ, ben n ń kpá ń ibɛɛnↄa, aↄ̃ gbãaa blèḿma. Aↄ̃ ɛ̀ara wà wii lɛ̀nzi, ben zaa musu n ń wɛ́ɛkɛɛ sì, n ń bↄ́ gɛ̃̀n ũgbangba n sósobi yãnzi.
29N lɛ́ dàḿma aↄ̃ aɛ dↄ n dokaa, mↄde aↄ̃ dↄkɛ̀nyo, aↄ̃ègↄ̃ n yãdiɛnanↄ kũnaro, yã kɛ̀ tó gbɛ̃ kũna eégↄ̃ kuu à gãzĩ. Aↄ̃ zã̀ n yã pìnↄa aↄ̃ kpɛɛ lìnnɛ, aↄ̃ swã gbãa kũ̀ aↄ̃ gì n yã mazi.
30N mɛnańyo à wɛ̃̀ pari, n Ninii yã dà n annabinↄnɛ, ben aↄ̃ lɛ́ dàoḿma aↄ̃ↄe swã dↄziro, ben n ń ná bori pãndenↄnɛ ń ↄzĩ.
31N sósobi bíta guu nɛ́ɛ ń mì dɛro, Luda sùude sósobideen n ũ, nɛ́ɛ pã kpáńziro.
32Beee yãnzi wa Luda, ń bíta, ń gbãa bensↄ̃ ń naasi vĩ, lán n bà ègↄ̃ kúwao n gbɛ̃kɛɛ guu nà, nawɛ̃a kɛ̀ à wa le kↄ̃n wa kínanↄ kↄ̃n wa dↄn'aɛdeenↄ kↄ̃n wa sa'orinↄ kↄ̃n wa annabinↄ kↄ̃n wa dezinↄ kↄ̃n n gbɛ̃nↄ ń píngi zaa Asirianↄ kínanↄ gurↄ ai kↄ̃n a gbã̀ao, ǹton tó à kɛnnɛ fétero.
33Yã kɛ̀ à wa leenↄ píngi musu ń maa, baa kɛ̀ wa yã zaaa kɛ̀, ń náanɛ vĩ.
34Wa kínanↄ kↄ̃n wa dↄn'aɛdeenↄ kↄ̃n wa sa'orinↄ kↄ̃n wa dezinↄ aↄ̃ↄe zĩi kɛ n dokaaro, aↄ̃ↄe làakari dↄ n yãdiɛnanↄaro ke lɛ́ kɛ̀ ń dàḿmanↄ.
35Baa gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ ń zĩnda vĩ bensↄ̃ aↄ̃ pↄ́ maa parii kɛ̀ n ń gbánↄ vĩ kↄ̃n bùsu yàasa taakidee kɛ̀ ń kpàḿmao, aↄ̃ↄe dↄnziro, aↄ̃ↄe kpɛɛ li ń yã zaaanↄnɛro.
36Ǹ gwa! Zↄ̀nↄn wa ũ gbã̀a. Bùsu kɛ̀ ń kpà wa dezinↄa aↄ̃ à líbɛɛnↄ kↄ̃n à pↄ́ maaanↄ ble, zↄ̀nↄn wa ũ à guu.

37Kína kɛ̀ ń tò aↄ̃ kí blewaanↄ, wa búgbɛ yàasanↄ gↄ̃̀ ń pↄ́ ũ wa durunnↄ yãnzi. Aↄ̃è kí blewa kↄ̃n wa pↄ́kãdeenↄ lán aↄ̃ↄ yezi nà. Wá kú wɛ́ɛtãmma bíta guu.
38Yã beeenↄ yãnzi píngi wée lɛdolɛ kɛɛnyo kↄ̃n yãpuraao wée kɛ̃ɛ lá guu. Wa dↄn'aɛdeenↄ kↄ̃n Levinↄ kↄ̃n wa sa'orinↄↄ e ń sèeda kɛɛa.